Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Remissvar: Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård

2011-08-23

Remissvar från SKTF/Vision angående betänkande från utredningen "Upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården" (SOU 2011:9).

Upprättelseutredningen tillsattes i februari 2010 för att lämna förslag på hur en upprättelseprocess för enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård i den sociala barn- och ungdomsvården kan utformas, utredningen har också till uppgift att bedöma om någon ekonomisk ersättning ska utgå och hur den ska administreras Utöver detta ska utredningen lämna förslag kring insatser som syftar till att den nuvarande samhällsvården inte upprepar vanvård och övergrepp.

Trots att den sociala samhällsvården har till syfte att skydda, stärka och utveckla barn och unga har historien talat ett annat språk. Många har vittnat om att de som barn utsatts för vanvård i form av övergrepp, utnyttjande och kränkningar. Detta har skett under samhällets ansvar då de berörda varit placerade i fosterhem eller på institutioner.

Utredningen föreslår efter omsorgsfulla avvägningar och med beaktande av internationella erfarenheter att en ekonomisk ersättning ska utgå till de som blivit utsatta för övergrepp och försummelse under perioden 1920-1980, beloppet ska uppgå till 250 000 kronor per person. Inrättande av en ny lag ska stödja detta. (Lag om ersättning på grund av övergrepp eller försummelse i samhällsvården av barn och unga). Upprättelsen ska ges en ceremoniell inramning, samtidigt som kommunerna ska ges i uppdrag att hjälpa berörda personer att få sin barndom återberättad genom att ge tillgång till aktmaterial men även att dessa personer får möjligheter att berätta och samtala om det som varit.

Utredningen föreslår en rad olika åtgärder för att öka säkerheten i den nuvarande och framtida samhällsvården. Det handlar främst om att sätta barnet/ungdomen i fokus och stärka deras inflytande och insyn över sin situation, därför betonas att arbetssätten och metoderna kring barn måste vara etiskt genomtänkta och försvarbara, detta är ett ansvar för huvudmännen och för arbetsledningen. Barnskyddsutredningen har tidigare gett en rad förslag just i syfte att stärka barns rättigheter och skydd dessa förslag återkommer i denna utredning t ex att kommunerna ska utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med placerade barn, denna socialsekreterare ska besöka barnet minst fyra gånger per år.

Vid placering av barn är det av yttersta vikt att familjehemmet/jourhemmet/institutionen har kunskaper och erfarenheter som gör att placeringen blir bra. Därför föreslår nu utredningen att utbildning ska vara ett krav även i familjehem, ett särskilt tillstånd ska krävas för familjehem som tar emot fler än två barn som inte är syskon samt att den konsulentstödda verksamheten ska bli tillståndspliktig. Samhället ska ta på sig ett större ansvar för att öka säkerheten inom samhällsvården av barn och unga, det ska finnas rutiner för att:

• Förebygga
• Upptäcka
• Åtgärda risker och missförhållanden

Socialstyrelsen ska få i uppdrag att kontinuerligt följa omfattningen av övergrepp och allvarliga försummelser för att kunna dra nationella erfarenheter av detta.

SKTF anser att det finns många faktorer som påverkar och prövar vår gemensamma välfärd och våra gemensamma resurser. Dessa förändras över tid men grunden måste alltid vara bibehållandet av tillit till samhället. Samhällets företrädare ska vara styrda av kompetens, rättssäkerhet, resurser och ett värdigt bemötande. Socialt arbete i Sverige har starka traditioner samtidigt som det pågår en utveckling mot en ökad professionalisering i syfte att mer tydligt kunna möta människors behov på ett kompetent och effektivt sätt. Upprättelseutredningen och Vanvårdsutredningen är två mycket viktiga utredningar som visar att detta inte alltid varit en verklighet utan istället har samhället svikit de berörda barnen och ungdomarna. Det är därför viktigt att dessa utredningar nu fungera som en avstamp och en gemensam reflektion kring hur den svenska samhällsvården ser ut idag och vad som kan förbättras. Den svenska samhällsvården för barn och unga bygger till övervägande del på privata aktörer, även rekrytering och förmedling av familjehem har på flera håll privatiserats, detta ställer högre krav på kommunerna att göra bra upphandlingar med instrument för kvalitetsuppföljningar. Omsorgen om våra barn och unga är ett viktigt samhällsåtagande kanske det viktigaste. SKTF stödjer utredningens förslag att genomföra en upprättelseprocess och att utge ekonomiskt bidrag till de personer som blivit försummade och utsatts för övergrepp under ansvar av samhället. Det är en kraftfull markering och unik för Sveriges vidkommande.

Utredningen föreslår att varje placerat barn ska få tillgång till en egen socialsekreterare, förslaget är mycket bra, bristen på kontinuitet medför stora svårigheter, i detta sammanhang bör uppmärksamhet riktas på bra arbets- och lönevillkor för socialsekreterare, så att det är attraktivt att stanna i yrket. Det är också bra att öka kraven på besök i familjehemmet, SKTF anser att vid dessa besök ska även en mer opartisk handläggare följa med. Det är lätt att utveckla vänskapsband med de aktuella familjehemmen och det är därför viktigt med en opartisk handläggare som har fokus på det placerade barnet.

SKTF anser det viktigt med etiskt genomtänkta och försvarbara arbetsmetoder, men vill betona att när det gäller arbete med barn är det nödvändigt med en sammanhållen ansvarskedja och att arbetet måste bygga på en djup förståelse för barn och deras behov. Samhällsvården har över tid påverkats av värderingar, trender, attityder och resurser, dessa faktorer har styrt de kommunala insatserna kanske mer än evidensbaserade metoder.

Vi har sett att antalet placeringar på familjehem har minskat under en längre period, men vi har också sett att på senare tid har antalet placeringar på institutioner ökat. HVB har blivit ett samlingsbegrepp för institutionsvården och många familjehem har också omvandlats till HVB, troligtvis kan detta ses som ett behov och ett led i en ökad professionalisering. Kommunernas behov av flexibla och kanske billigare lösningar har åstadkommit flera olika varianter kring utformandet av samhällsvården som gör det svårt att definiera dem som familjehem och/eller HVB. Flera av dessa verksamheter är helt klart ett heltidsengagemang där ingen annan anställning är möjlig. SKTF har stött på familjehem som sökt fackligt stöd och som arbetar enligt särskilda behandlingsmodeller, där familjen i kontrakt är bundna dygnet runt, där kontinuerlig handledning och utbildning pågår och är obligatorisk, men där ingen anställning erbjuds. Ofta är dessa familjehem knutna till ett större företag. Upprättelseutredningen har uppmärksammat dessa förstärkta familjehem eller privat konsulentstödd familjehemsverksamhet som de också kallas, utredningen och även Barnskyddsutredningen föreslår att även dessa verksamheter ska utgöra tillståndspliktig verksamhet, vilket SKTF stödjer. Trygga anställningsvillkor som också inkluderar arbete enligt evidensbaserad praktik med rätt till kompetensutveckling främjar ett professionellt arbete. I all HVB-verksamhet vill SKTF att det ska införas nationella krav på behörighet och kompetens.

I övrigt tillstyrker SKTF föreliggande förslag.

Eva Nordmark
förbundsordförande

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar