Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Remissvar: Ett skyddat rum – tystnadsplikt i Svenska kyrkan

2011-08-23

Remissvar från SKTF/Vision på Svenska kyrkans utredningar 2010:3.

Tystnadsplikten har långa traditioner och en central roll inom Svenska kyrkan. Den har också blivit en del av kyrkans identitet. I takt med samhällets utveckling och förändring behövs omprövningar och analyser av kyrkans gällande system och regelverk. Därför beslutade kyrkostyrelsen 2008 att tillsätta en utredning om tystnadsplikten i Svenska kyrkan.

Präster har idag en unik tystnadsplikt, vid själavårdande samtal och vid bikt som i dagligt tal har kallats "absolut tystnadsplikt". Den medför att det inte finns några skyldigheter för präster att anmäla till socialtjänsten om det finns misstankar att socialnämnden måste ingripa till ett barns skydd – samma situation gäller vid vetskap om brott eller liknande. Präster har heller ingen vittnesplikt. Utredningen föreslår att denna ordning ska bestå och att begreppet "absolut tystnadsplikt" ska användas i kyrkans regelverk, istället för som nu "ovillkorlig tystnadsplikt".

Diakoner har förutom tystnadsplikt i den församlingsvårdande verksamheten genom vigningen en särskild tystnadsplikt i situationer som är att betrakta som själavårdande samtal. Idag kan det vara svårt att urskilja och definiera vilka samtal som avses. Själavård förekommer på olika sätt och i olika uttrycksformer som telefon, e-post och internet. Därför föreslår utredningen att begreppet ändras till "enskild själavård".

Både präster och diakoner har ofta handledning som ett personligt stöd i sitt uppdrag som kyrkans själavårdare och det är därför extra viktigt att ge akt på tystnadsplikten, vilket utredningen uppmärksammar och ger anvisningar kring. Idag omfattas inte diakonens själavårdande samtal av någon reglerad anmälningsskyldighet till socialnämnden kring barn och unga. I diakonens andra arbetsuppgifter gäller socialtjänstlagens allmänna skrivning kring att anmälan bör göras. Utredningen föreslår nu en förändring genom att även diakoner får en anmälningsskyldighet oberoende vilken situation som avses. Detta ska även gälla övrig församlingsvårdande verksamhet, som tillsammans med diakoners yrkesutövning likställs med kommunal och yrkesmässig bedriven enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen.

Utredningen föreslår således att anmälningsskyldigheten - om någon i kyrkans verksamhet får kännedom om något som gör att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd - regleras i kyrkoordningen. Samma innehåll finns i socialtjänstlagen idag. Denna bestämmelse omfattar således diakoner, och övriga som arbetar i kyrkans verksamheter, men ej präster.

Församlingsvårdande verksamhet som familjerådgivning kan idag bedrivas i kyrkans regi eller utifrån ett uppdrag från kommunerna. Kyrkoordningen har idag inga särskilda bestämmelser för familjerådgivningen som drivs i kyrkans regi. Familjerådgivning i offentligt driven verksamhet eller på uppdrag från kommunen har särskilda sekretessbestämmelser. Utredningen föreslår att samma bestämmelser ska gälla för familjerådgivningen oberoende om den drivs i egen regi eller på uppdrag, detta ska regleras i kyrkoordningen.

Övrig församlingsvårdande verksamhet definieras som verksamhet som är inriktad på den personliga relationen mellan den enskilde och församlingens anställda och övriga medarbetare. Det kan vara studieverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet. Flera olika personalkategorier är involverade. Tystnadsplikten gäller formellt för all denna verksamhet, någon förändring kring tystnadsplikt föreslås inte.

SKTF anser att det är viktigt att Svenska kyrkan omprövar sina egna regelverk för att mer harmoniera med samhällets ansvar, normer och värderingar. Utredningen har uppmärksammat utvecklingen kring sociala media, vilket medfört att kyrkan får fler arenor samtidigt som det ställer extra krav att ge akt på tystnadsplikten. Utöver detta vill SKTF lämna följande synpunkter.

Präster har i likhet med diakoner en särskild tystnadsplikt vid bikt och enskild själavård. Präster har dock en "absolut tystnadsplikt". SKTF anser det angeläget att betona präster och diakoners unika roll som själasörjare. SKTF har många medlemmar inom kyrkan, vi har också flera präster. SKTF har därför tillfrågat SKTF-anslutna präster kring deras inställning till tystnadsplikten och om de anser att den kan brytas av en anmälningsplikt då barn och unga far illa. De allra flesta präster anser att den absoluta tystnadsplikten ska finnas kvar även om några uttrycker en tveksamhet just kring situationer då barn och unga mår dåligt och far illa. De tillfrågade prästerna är väl medvetna att de vid sådana situationer ikläder sig ett speciellt ansvar genom stöd, guidning och vägledning. Att frågan kan bedömas olika visas genom att t ex Metodistkyrkan har internationellt infört en regel om att tystnadsplikten inte gäller när det rör barn som far illa. Detta är svåra ställningstaganden och SKTF är väl medveten om att en absolut tystnadsplikt har stor betydelse för enskilda människor i deras eget arbete att försonas och må bättre. I detta arbete har prästen en unik roll som bygger på trygghet och tillit. Så här har en präst uttryckt det "att få en "medvandrare" och att få, kanske för första gången, möjlighet att sätta ord på sin verklighet, skapar förutsättningar för att också berätta det fler gånger, -prästen överlevde min berättelse, då kanske fler gör det" . Den absoluta tystnadsplikten kan självklart innebära en risk genom att missförhållanden inte kommer fram, detta måste dock vägas emot att dessa samtal inte skulle komma till stånd överhuvudtaget. SKTF delar därför utredningens bedömning.

Diakonens arbetsgifter är skiftande mellan kyrkans församlingsvårdande verksamhet och själavårdande samtal som till sin karaktär liknar prästens. Eftersom själavårdande samtal omfattas av en särskild tystnadsplikt är det viktigt att denna situation blir tydlig både för diakonen och den enskilde, konfidenten. Att förtydliga dessa situationer genom att kalla dem "enskild själavård" anser SKTF stärker och tydliggör vilken del av diakonens verksamhet som avses. Vidare anser SKTF det bra att ovannämnda anmälningsplikt även omfattar diakoner, samt övrig verksamhet inom kyrkan.

Familjerådgivningen har starkare sekretesskrav än övrig socialtjänst. Familjer som går i familjerådgivning har aktivt sökt hjälp och därmed tagit ett steg mot att komma till rätta med sin situation, rådgivningen måste ge trygghet och tillit. SKTF anser i likhet med utredningen att familjerådgivning oberoende av vilken regi den bedrivs ska omfattas av samma bestämmelser. För den enskilde kan det vara svårt att förstå skillnaden.
Med dessa synpunkter anser SKTF att utredningen gjort en bra genomlysning och kommit fram till bra förslag och förändringar kring den komplexa frågan om tystnadsplikten och vill därför tillstyrka utredningens förslag.

Eva Nordmark
förbundsordförande

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar