Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Remissvar: Kompetens och ansvar - Behörighetsutredningen

2011-08-18

Remissvar till behörighetsutredningen, som rör behörighet i hälso- och sjukvården samt socialtjänsten (SOU 2010:65).

2009 års behörighetsutredning har lämnat sitt slutbetänkande. Utredningen hade i uppdrag att utreda ett antal frågor som rör behörighetsregleringen inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. SKTF väljer att avge synpunkter på de yrkesgrupper som tillhör socialtjänsten samt kuratorerna och lämnar därför inga synpunkter på övriga yrkesgrupper som är att hänföra till hälso- och sjukvården.

Redan 1994 års behörighetskommitté hade i uppdrag att överväga om det fanns behov av att reglera yrken som kuratorer och andra socionomyrken just för att tillförsäkra allmänheten en god, professionell och rättssäker handläggning. Det blev ingen reglering med motiveringen att socialtjänsten är beroende av vad som beslutas av socialnämndens politiker vilket ansågs begränsande för yrkenas självständighet. Däremot fördes en diskussion om införande av behörighetsreglering alternativt kompetensreglering, vilket dock inte gjordes.

Föreliggande utredning föreslår nu att de som arbetar med socialtjänstens myndighetsutövning, d v s fattar beslut för en nämnds räkning ska omfattas av en särskild reglering. De yrkesgrupper det handlar om är socialsekreterare, biståndsbedömare/handläggare samt LSS-handläggare. Rent strikt är det socialnämnden som fattar dessa beslut, men genom en delegationsordning har beslutsfattandet överlåtits på olika yrkesgrupper.

Adekvat utbildning som också ska betraktas som behörighetskrav är socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i högskolan, Socialstyrelsen tillsammans med Högskoleverket ska bedöma vilka andra utbildningar som kan bedömas likvärdiga.
En övergångsregel införs som innebär att befintlig personal under en 5 års period erbjuds kompetenshöjande utbildning om personalen inte uppfyller behörighetskraven.
De som har "rätt" utbildning men saknar erfarenhet ska få lämplig introduktion och stöd i yrket under minst ett år. En uppföljning och utvärdering ska genomföras inom två år efter att denna behörighetsreglering genomförts.

Även kuratorer inom hälso- och sjukvården berördes i behörighetsutredningen, utredningen kom dock fram till, att eftersom det inte finns någon tydlig utbildning som leder direkt till yrket kurator så går det inte att införa legitimation för denna yrkesgrupp och utredningen föreslår heller inga behörighetskrav för kuratorer.

SKTF välkomnar att utredningen även inkluderat socialtjänsten i sitt uppdrag, men vill påtala att om syftet är att öka kvaliteten och rättssäkerheten inom socialtjänsten så måste hela socialtjänsten analyseras. Att begränsa uppdraget till de yrkesgrupper som har att fatta beslut för en socialnämnds räkning är för snävt. Även socialtjänstens så kallade utförardelar, som finns både i offentlig och privat regi borde ha omfattats i översynen, nu kommer vissa av dessa frågor upp i missbruksutredningen. Barnskyddsutredningen har också betonat vikten av behörighetskrav samt behov av specialister inom arbetet med utsatta barn och unga. Socialstyrelsen har i sitt arbete kring Allmänna råd bedömt vilka utbildningar som är lämpliga i arbetet med socialtjänstens målgrupper. Helt klart är att det pågår en professionalisering inom det sociala arbetet både kring tydliga kompetenskrav men också kring tillämpning av evidensbaserad praktik.

I utredningens förslag till ändringar i Socialtjänstlagen och i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har utredningen genomgående valt att använda yrkestiteln socialsekreterare, SKTF anser att en mer neutral titel ska användas, socialtjänstens arbete mot olika målgrupper har också påverkat de olika titlarna som är väl inarbetade och kända, men alla är inte kända under begreppet socialsekreterare.

De arbetsuppgifter som ska omfattas av behörighetsreglering är:

  • Bedömning av om utredning ska inledas
  • Utredning och bedömning av behovet av insatser eller andra åtgärder
  • Uppföljning av beslutade insatser.

Genom ovanstående precisering kring vilka handläggningsuppgifter som ska omfattas av en behörighetsreglering känns det osäkert om det sociala arbetet med ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd omfattas av de yrkesgrupper behörighetsutredningen avser. Detta ser SKTF som en självklarhet.

SKTF är positiv till införandet av behörighetskrav och anser också att socionomexamen är en lämplig utbildning. Idag har dock många som arbetar främst som biståndshandläggare och även som LSS-handläggare, social omsorgsutbildning eller annan likvärdig utbildning. SKTF anser att även dessa utbildningar ska accepteras. Detta förhållande kommer ju att försvinna på sikt eftersom sociala omsorgsutbildningen och socionomutbildningen slagits ihop. Samtidigt är det viktigt att bestämma och tydliggöra vad som ska ingå i en socionomutbildning, vad ska en generalistutbildning innehålla samt vilka arbetsuppgifter har behov av specialiseringar inom det sociala arbetet. SKTF förordar därför en översyn av socionomutbildningen.

SKTFs bedömning är att socialtjänsten har behov av specialisttjänster, därför förordar SKTF att det organisatoriskt inrättas sådana tjänster och som lönesätts som specialisttjänster.

Anställda idag som har de arbetsuppgifter som behörighetsutredningen pekat ut och som inte har föreslagen utbildning bör få egna utvecklingsplaner för kompetenshöjande insatser där ska också den egna kunskapen och erfarenheten kunna bedömas och värderas. Utredningen föreslår att staten ska erbjuda utbildningsplatser och att huvudmännen ska möjliggöra studier helt eller delvis inom ramen för sin tjänst. SKTF anser att dessa studier måste ske helt inom ramen för tjänsten. Inom de utpekade yrkena som enligt utredningen ska omfattas av behörighetskrav är det mycket få som saknar eftergymnasial utbildning (812 personer av 17 749 personer) och för denna grupp kommer det att bli extra viktigt att ge en kompetenshöjning motsvarande socionomutbildning, därför måste individuella lösningar komma till stånd. Det är viktigt att dessa kompetenshöjande åtgärder blir allmänt erkända så att de inte hindrar den enskilde att söka andra arbeten.

Beträffande kuratorer så konstateras att de har ett självständigt behandlingsansvar som är väl förankrade i vetenskapliga discipliner. För kuratorer inom hälso-och sjukvården är arbetet inriktat på kunskaper om sambandet mellan psykosociala faktorer och hälsa. Det handlar om både stöd- och förändringsarbete som består av psykosociala utredningar, samtalsbehandlingar, samordning av olika insatser samt ge information och stöd kring olika sociala rättigheter. Inom hälso- och sjukvården har dessutom de flesta yrkeskategorierna med akademisk utbildning, självständigt yrkesansvar och patientkontakt en yrkeslegitimation, dock inte kuratorerna. Den 1 januari infördes en ny patientsäkerhetslag som syftar till att värna patientsäkerheten genom skärpta tillsyningskrav över yrkesutövarna samtidigt som det handlar om att skifta fokus från individen till organisationen och systemet. Kuratorer ingår oftast som en viktig del tillsammans med andra legitimerade yrken runt en patient. Allt detta anser SKTF motiverar en egen yrkeslegitimation.

Införande av behörighetskrav ska också medföra att handläggarens bedömning blir tydlig, med det menar SKTF att det ska införas en bestämmelse där handläggarens professionella bedömning alltid blir synlig oavsett ekonomiska förutsättningar och kommunens politiska sammansättning.

Sammanfattningsvis har SKTF följande synpunkter:

  • Att behovet av behörighetsregleringar inom hela den sociala verksamheten ska utredas och bedömas
  • Att lagstiftningen ska använda en mer neutral benämning än socialsekreterare
  • Att sociala omsorgsutbildningen/motsvarande ska accepteras som behörighetskrav inom äldreomsorgen och för arbetet med personer med funktionsnedsättningar.
  • Att arbetsgivarna ska utarbeta planer/system för kompetenshöjande åtgärder som är möjliga att genomföra inom ramen för den egna tjänsten, och som gör att den enskilde blir anställningsbar utanför den egna kommunen.
  • Att en översyn av socionomutbildningen ska ske för att definiera vad som ska omfattas i grundutbildningen och behovet av specialistutbildningar
  • Att kuratorer får en egen yrkeslegitimation
  • Att handläggarens professionella bedömning garanteras.

Eva Nordmark
förbundsordförande

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar