Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Visions synpunkter på framtidens tolktjänst

2011-10-05

Vision har lämnat synpunkter på Tolktjänstutredningens arbete. Vision organiserar teckenspråkstolkar, dövblindtolkar och vuxendövtolkar/skrivtolkar i hela landet, både anställda och arvoderade tolkar, och tillvaratar medlemmarnas fackliga intressen.

Tolktjänstområdet brottas med problem. Därför har regeringen tagit initiativ till en utredning som har till uppgift att kartlägga och analysera hur tolktjänst till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet fungerar och hur det ska se ut i framtiden.

Vision inbjöds tillsammans med andra organisationer till ett samråd för att lämna synpunkter på utredningens arbete.

Arbetstagarperspektiv

För att brukarna ska kunna få tolktjänster av hög kvalitet är det nödvändigt att ha ett helhetsperspektiv på tolktjänsten. Det inbegriper naturligtvis även goda arbetsvillkor för tolkar. Dessvärre kan Vision konstatera att arbetstagarperspektivet saknas i utredningens utkast till förslag, vilket är en stor brist. Sedan tio år tillbaka har tolkyrket genomgått förändringar, arbetssituationen har blivit allt mer pressad, det har skett en reallöneminskning och tolkar med längre erfarenhet väljer att lämna yrket. Vision pekade därför särskilt på behovet av att utredningen lyfter in arbetstagarperspektivet i utredningen även om det är i elfte timmen.

Utbildning

Vision kan även konstatera att utredningen inte har belyst utbildning för tolkar. Den är en nödvändig förutsättning för att få tolkar av hög kvalitet som kan möta framtida krav från tolkanvändarna. Medlemmar i Vision har signalerat att det i dagsläget är svårt för tolkelever att komma ut i verksamheter och praktisera på grund av allt för pressade arbetsvillkor för mottagande enheter, vilket är oroväckande för den framtida tolktillgången.

Utöver det som saknades i underlaget finns flera intressanta förslag. Utredningens utgångspunkt att se tolkning till barndomsdöva, vuxendöva, hörselskadade och personer med dövblindhet ur ett språkperspektiv och inte ur ett vårdperspektiv är bra. De som använder tolkning ser inte sig själva som en grupp med funktionshinder. Att definiera teckenspråkstolkning ur ett språkperspektiv ger även mer respekt och status åt yrket teckenspråkstolk.

Tolktjänstmyndighet

Det bärande förslaget i underlaget är att en ny statlig tolktjänstmyndighet med verksamhet i 4-6 regioner ska bildas. Vision ser fördelar med detta förslag. Det skapar förutsättningar för en likvärdig tolktjänst över hela landet. En myndighet ger även goda förutsättningar för ett aktivt och strukturerat arbete med kompetensutveckling av tolkar, vilket idag är ett eftersatt område. Det ger också möjlighet att kunna använda specialistkompetenser bättre. Det går att samordna tolkar med expertområden vilka kan tas in vid behov.

Hur den nya myndigheten ska arbeta ska en organisationskommitté arbeta fram. Vision har därför föreslagit att arbetstagarorganisationerna bör få delta i den kommitté som ska utforma den nya myndigheten för att säkerställa att tolkarnas intressen vägs in i den nya myndighetens arbete.

Medlemmar i Vision har uttryckt farhågor över hur fördelningen mellan anställda och arvoderade tolkar kommer att bli i framtiden. Med en allt för liten grupp fast anställda finns det risk för att naturliga möten för arbetsgemenskap, forum att diskutera etik och problem i tolkningar försvinner. Risken är att tolkar kommer att jobba mer individuellt och att skillnaderna i tolkning blir allt för stora.

Utredningen ska överlämna sina förslag till regeringen. Innan regeringen fattar beslut om den framtida tolktjänsten kommer förslagen att skickas ut på remiss. Vision kommer då att ha möjlighet att lämna ytterligare synpunkter på förslagen.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar