Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Utskott 5: Ekonomi

I utskott fem behandlades motioner inom området ekonomi. Bland annat hanterades frågor om centrala valutskottets arvodering och skärpta regler för uthyrning av Visions lägenheter. Även frågor om medlemsavgift, avsättning till konfliktfonden och arvoden för centrala uppdrag fattades beslut om på förbundsmötet 2016.

Arvodering för centrala valutskottet

Motion 40 (pdf)

Centrala valutskottet välj på förbundsmötet, arbetar fyra år och träffas återkommande. Utskottets uppgift är att föreslå kandidater till förbundsstyrelsen och revisorer för Vision.

Förbundsmötet beslutade att:

 • det centrala valutskottet ska arvoderas i enlighet med ett halvt prisbasbelopp per person och år som ska gälla från när beslutet tas.

Arvodering för centrala valutskottet i framtiden

Motion 41 (pdf)

Centrala valutskottet välj på förbundsmötet, arbetar fyra år och träffas återkommande. Utskottets uppgift är att föreslå kandidater till förbundsstyrelsen och revisorer för Vision.

Förbundsmötet beslutade att:

 • det inför nästa förbundsmöte tas fram ett förslag till arvode för centrala valutskottet som förbundsmötet kan fatta beslut om innan nytt valutskott väljs på mötet.

Inga retroaktiva inträden

Motion 42 (pdf)

Motionären belyste en problematik som uppstått på en arbetsplats där en ny medlem begärt hjälp från förbundet för ett ärende som skett innan registrering som medlem. Förbundsstyrelsen markerar i sitt yttrande att en medlem inte har rätt att bli företrädd av Vision innan hen ansökt om medlemskap, även om medlemmen begär inträdesdatum innan registreringsdatum.

Förbundsmötet beslutade att:

 • tydlig information om vad som gäller tas fram och kommuniceras i hela Vision, som sedan ingår i lämplig utbildning mm.

Skärpta regler uthyrning av förbundets lägenheter

Motion 43 (pdf)

Motionären begärde en skärpning av reglerna för uthyrning av Visions lägenheter. Förbundsstyrelsen hänvisar till en ny policy som redan idag har skärpt dessa regler.

Förbundsmötet beslutade att:

 • anse motionen besvarad med tillägget att ändra policy för tilldelning av lägenheter så att möjligheten till utlottning av lägenheter i samband med rekryteringskampanjer tas bort

Medlemsavgifter

Förbundsmötet beslutade

 • att avgiftsmodellen behålls utan förändringar år 2017-2018:
 • att medlemsavgiften ska baseras på erhållen lön/ersättning
 • att Förbundsavgifterna ska vara enligt följande:
  • Förbundsavgift 1: 1,00 procent,
  • Förbundsavgift 2: 1,16 procent
  • Förbundsavgift 3: 1,21 procent
 • att högsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet
 • att lägsta avgiftsgrundande lön räknas utifrån formeln 0,5 x prisbasbasbeloppet/5
 • att avdelningar och klubbar själva beslutar om sina lokala avgifter, dock ska dessa utgöra en procentuell avgift efter samma grunder som förbundsavgifterna att rekommendera avdelningarna att det egna kapitalet bör uppgå till 3 – 6 månaders medlemsintäkter (12 månader om man har egen anställd personal)

Utöver förbundsavgifterna omfattas den som har en inkomst över a-kassans tak (för närvarande 20 900 kronor per månad) av Visions inkomstförsäkring som idag kostar 16 kronor per månad i extra medlemsavgift. Förbundsstyrelsen har också enligt stadgarna rätt besluta om differentierade avgifter samt att bevilja avgiftsbefrielse om synnerliga skäl föreligger.

Avsättning till konfliktfonden

Förbundsmötet beslutade

 • att ingen avsättning sker till konfliktfonden under åren 2017-2018.·
 • att 25 miljoner kronor av konfliktsfondens avkastning årligen under perioden 2017- 2018 ska tillskjutas verksamheten och särskilt ska möjlighet till lokalt stöd, samarbetsexplosion och utbildning i lönebildningsprocessen och avtalsvillkor beaktas.
 • att eventuella överskott av verksamhetsresultatet kan användas till framtida verksamhet att återstående resultat från kapitalförvaltningen ./. skatt under perioden 2017-2018 tillförs fonderade medel, att använda för större satsningar med direkt koppling till Visions mål att ingen avsättning därmed sker till konfliktfonden under åren 2017-2018

Arvoden för centrala uppdrag

Förbundsmötet beslutade:

Arvodering för centrala uppdrag för år 2017-2018:

Uppdrag

Arvode  beräknas som Kr

Vice ordförande
Ledamot
Revisor
Revisorssuppleant

1.8 basbelopp
1.0 basbelopp
0.3 basbelopp
0.03 basbelopp per mötesdag

Basbelopp 2017 = fastställs av SCB i okt

Samt ett förslag från utskottet om att en utredning om arvoden för samtliga centrala uppdrag sker till nästa ordinarie förbundsmöte. Utredningen ska bland annat innehålla en beskrivning av uppdragen, vad som krävs för uppdragen, vad som skiljer uppdragen åt samt olika möjliga arvodes och ersättningsmodeller.

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar