Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Mer om medlemskapet

Gå med i a-kassan

Mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?

SMS:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar.

Visions stadgar 

Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Medlemskap i A-kassan

Kom ihåg att ansöka om medlemskap i A-kassan.

A-kassan Vision

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Många försämringar för arbetstagaren i LAS–utredningen

2020-06-01

Vision är mycket kritisk till de förändringar av LAS som presenteras idag. Förslagen ändrar maktbalansen mellan arbetsgivare och arbetstagare till fördel för arbetsgivaren. Utredningen borde aldrig ha tillsatts – politiken ska hålla sig borta från sådant som arbetsmarknadens parter har ansvar att hantera. Visions förbundsjurist förklarar vad som är nytt med förslagen.

Idag presenteras utredningen av Lagen om anställningsskydd till regeringen. Vision tar skarpt avstånd från förslagen som innebär en rad försämringar för arbetstagaren. Caroline Bleichner, förbundsjurist på Vision, förklarar närmare vad förslagen innebär.

Svårare att ha kvar anställning under en tvist

De nya förslagen försämrar skyddet för medarbetare och skiftar maktbalansen mellan arbetstagare och arbetsgivare. En stor förändring är att möjligheten att ha kvar sin anställning och lön under en tvist med arbetsgivaren inskränks. Så som lagen funderar idag kan en uppsägning som facket anser är felaktig ogiltigförklaras inom 14 dagar genom en förhandlingsframställan. Det betyder att anställningen finns kvar och att medarbetaren ska fortsätta att få lön under tvistetiden. Den här regeln är för många en förutsättning för att våga driva en process mot sin arbetsgivare.

– De nya förslagen innebär att den här möjligheten slopas helt i verksamheter med max 15 anställda. I större organisationer blir det också svårare eftersom ogiltigförklaringen inte kan göras endast genom en förhandlingsframställan. Istället behöver arbetstagaren få ett interimistiskt beslut från en domstol där hen behöver kunna bevisa att sannolika skäl finns för att ogiltigförklara uppsägningen, förklarar Caroline Bleichner.

Nya turordningsregler

Idag kan arbetsgivare med max 10 anställda undanta två personer innan turordningen sätts med hänvisning till nyckelkompetens. I det nya förslaget slopas kravet på nyckelkompetens och alla arbetsgivare – oavsett antal anställda – ska kunna undanta fem personer från turordningen.

– Vid uppsägningar på grund av arbetsbrist idag omfattas oftast bara ett fåtal medarbetare åt gången, även om arbetsgivaren är stor, eftersom de flesta arbetsgivares verksamheter är uppdelad i mindre driftsenheter. Förslaget innebär också att arbetsgivare ges väldigt stor möjlighet att helt fritt välja vilka medarbetare som ska vara kvar, så länge det valet inte görs på diskriminerande grunder, säger Caroline Bleichner.

– Många av visions medlemmar arbetar inom kommun och region som omfattas av det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Inom det här området finns redan idag särskilda överenskommelser om hur turordningen ska hanteras, vilket gjorts möjligt eftersom regleringen i lag är s.k. semidispositiv. Enligt förslaget kommer även den nya regleringen vara semidispositiv, vilket innebär att parterna centralt kan träffa egna överenskommelser i dessa frågor även fortsättningsvis. Det som står i ditt kollektivavtal kommer alltså fortsätta gälla, så länge avtalet gäller, även om lagen förändras.

Mer ansvar på arbetsgivaren för kompetensutveckling

Utredningen föreslår att arbetsgivaren ska vara skyldig att i "skälig utsträckning" erbjuda arbetstagare som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett anställningsform, möjlighet att inom ramen för anställningen vidareutveckla sin kompetens. Om en person sägs upp på grund av arbetsbrist kan den inleda en tvist mot arbetsgivaren för brott mot kompetensutvecklingsskyldigheten.

– Vision är positiv till att arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling stärks, men anser att skyldigheten inte väger upp de försämringar som också föreslås. Detta är också ett område där parterna på arbetsmarknaden förhandlar och tecknar kollektivavtal på, exempelvis genom det kollektivavtal om tidig lokal omställning (TLO-KR) som gäller hos kommuner och regioner. Lagstiftaren borde överlåta detta arbete åt parterna även fortsättningsvis.

Frågor och svar

Ändrade turordningsregler

Vad kommer att gälla istället för ”sist in först ut” om förslaget går igenom?

Den största förändringen av turordningsreglerna som föreslås innebär att arbetsgivaren ges rätt att undanta fem personer innan turordningen. Idag kan en arbetsgivare med högst tio anställda undanta högst två personer med så kallad nyckelkompetens. Förutom att fler personer ska kunna undantas enligt förslaget och att kravet på nyckelkompetens slopas så ges den rätten också till samtliga arbetsgivare, inte bara de mindre. Om arbetsgivaren har tagit undan en eller fler arbetstagare med stöd av undantagsregeln, ska inga ytterligare undantag få göras vid uppsägning som sker inom tre månader därefter. Har tre månader passerat kan dock arbetsgivaren tillämpa undantagsregeln igen vid en ny uppsägningssituation.

Vid en genomsnittlig arbetsbristuppsägning på svensk arbetsmarknad omfattas bara ett fåtal medarbetare åt gången, även om arbetsgivaren är stor, eftersom de flesta arbetsgivares verksamheter är uppdelad i mindre driftsenheter. Förslaget innebär alltså att arbetsgivare ges väldigt stor möjlighet att helt fritt välja vilka medarbetare som ska vara kvar, så länge det valet inte görs på diskriminerande grunder.

Vilka andra förändringar av turordningsreglerna är föreslagna?

Förslaget innehåller också flera andra förändringar, som samtliga ger arbetsgivaren större bestämmanderätt vid uppsägningar.

Om en arbetstagare endast efter omplacering kan beredas fortsatt anställning hos arbetsgivaren ska som förutsättning för företräde enligt turordningen gälla att arbetstagaren vid omplaceringstillfället - utan upplärning och utbildning - har kvalifikationer för det fortsatta arbetet. Tidigare har arbetsgivaren behövt tåla en kortare tids upplärningstid vid en sådan omplacering.

Möjligheten för arbetstagarorganisationer att begära sammanläggning av flera driftsenheter på samma ort ska tas bort.

Vid lika anställningstid ska arbetsgivaren få bestämma vem av arbetstagarna som ska ges företräde. I nuvarande regler ges den äldsta medarbetaren företräde om anställningstiden är lika.

Påverkas någon annan del av anställningsskyddet?

Ja. Eftersom förslaget ger arbetsgivaren rätt att välja vilken arbetstagare som ska sägas upp vid lika lång anställningstid föreslås också en följdändring i reglerna om företrädesrätt till återanställning och företräde för deltidsanställda till högre sysselsättningsgrad (25 och 25 a §§ LAS) så att arbetsgivaren ska få välja vem av arbetstagarna som ska erbjudas återanställning eller anställning med högre sysselsättningsgrad i fall där arbetstagarna har lika lång anställningstid.

Min arbetsgivare har kollektivavtalsreglerat frågan om turordning. Påverkas även detta av förslaget?

Många av visions medlemmar arbetar inom kommun och region som omfattas av det centrala kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. Inom det här området finns redan idag särskilda överenskommelser om hur turordningen ska hanteras, vilket gjorts möjligt eftersom regleringen i lag är så kallad semidispositiv. Enligt förslaget kommer även den nya regleringen vara semidispositiv, vilket innebär att parterna centralt kan träffa egna överenskommelser i dessa frågor även fortsättningsvis. Det som står i ditt kollektivavtal kommer alltså fortsätta gälla, så länge avtalet gäller, även om lagen förändras.

Arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställning

Vad innebär förslaget om kompetensutveckling?

Utredningen föreslår när det gäller arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och omställning att arbetsgivaren, enligt en ny paragraf i LAS, ska vara skyldig att i skälig utsträckning erbjuda arbetstagare som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren, oavsett anställningsform, möjlighet att inom ramen för anställningen vidareutveckla sin kompetens. För att avgöra vad som är ”skäligt” ska man bland annat titta på vad som kan behövas med hänsyn till den tekniska och digitala utvecklingen eller förändringar inom arbetsgivarens verksamhet.

Om en person sägs upp på grund av arbetsbrist eller inte får arbeta kvar efter en tidsbegränsad anställning kan den inleda en tvist mot arbetsgivaren för brott mot kompetensutvecklingsskyldigheten. Arbetstagaren kan, om det visar sig att arbetsgivaren inte kompetensutvecklat tillräckligt, få rätt till ett skadestånd på två till tre månadslöner, beroende på anställningstid. Skyldigheten att kompetensutveckla kommer inte att gälla arbetstagare som fyllt 68 år.

Därutöver införs en ny informationsskyldighet. Arbetsgivare ska enligt en ny bestämmelse i LAS vara skyldig att på begäran av arbetstagaren lämna skriftlig information vilken kompetensutveckling som arbetstagaren har och har också en skyldighet att informera fackförbund som har medlemmar anställda hos arbetsgivaren om riktlinjerna för arbetet med kompetensutveckling.

Hur långt skyldigheten sträcker sig och vad den i praktiken kommer att innebära kommer sannolikt framgå först när frågan prövats ett antal gånger i domstol. Vision är positiv till att arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling stärks, men anser dels att skyldigheten inte väger upp de försämringar som också föreslås. Detta är också ett område på vilket Vision såväl som andra parter på arbetsmarknaden förhandlar och tecknar kollektivavtal på, exempelvis genom det kollektivavtal om tidig lokal omställning (TLO-KR) som gäller hos kommuner och regioner. Lagstiftaren borde överlåta detta arbete åt parterna även fortsättningsvis.

Lägre och mer förutsägbara kostnader vid uppsägning

Vad innebär det att rätten att ogiltigförklara en uppsägning förändras? Försvinner rätten helt och hållet?

Enligt vår nuvarande lagstiftning kan en uppsägning som facket anser är felaktig ogiltigförklaras inom 14 dagar. Det innebär att anställningen består hos arbetsgivaren så länge tvisten pågår. För många enskilda, som anser att de blivit felaktigt uppsagda av sin arbetsgivare, är ogiltigförklaringen en förutsättning för att man ska våga och ha ekonomiska förutsättningar att strida för sin sak, eftersom man som arbetstagare är väldigt beroende på arbetsgivaren för sin försörjning.

I syfte att göra arbetsgivares kostnader vid uppsägning lägre och mer förutsägbara har utredningen nu föreslagit att det inte längre ska gå att ogiltigförklara en uppsägning eller ett avsked om arbetsgivaren vid tidpunkten för uppsägningen/avskedet haft högst 15 anställda.

När arbetsgivaren har fler än 15 anställda ska rätten till ogiltigförklaring av uppsägning och avskedande finnas kvar. Enligt förslaget kommer det dock inte räcka att påkalla en tvist och ogiltigförklara uppsägningen/avskedet i förhandlingsframställan, som det gör idag. Istället ska det läggas på arbetstagaren att ta initiativ till att anställningen består under tvistetiden genom att utverka ett interimistiskt beslut vid domstol. För att få ett interimistiskt ska det förutsättas att arbetstagaren har sannolika skäl för sin talan om ogiltigförklaring.

Ett interimistiskt yrkande med så högt beviskrav är ovanligt och mycket svårt att få igenom och skulle innebära att en person, som trots att den sagts upp på utan grund av sin arbetsgivare, ändå sannolikt förlorar sin anställning och sin försörjning efter att uppsägningstiden löpt ut. Detta kommer att påverka möjligheten för många att få sin sak prövad och kan leda till att de drabbade känner sig tvingade att ingå överenskommelser som inte är fördelaktiga för dem, trots att de kanske har rätt, för att klara sin ekonomiska situation. 

Jag arbetar hos en liten arbetsgivare med mindre än 15 anställda. Kan jag ändå ha rätt till skadestånd om jag blir felaktigt uppsagd?

Ja. Även om uppsägningen inte kan ogiltigförklaras så kan då ha rätt till skadestånd. Om arbetsgivaren vid tidpunkten för en uppsägning eller ett avskedande har haft högst 15 arbetstagare ska skadeståndet som avser ersättning för arbetstagarens förlust motsvara minst åtta månadslöner. Du får dock inte behålla din anställning även om arbetsgivaren gjort fel som sagt upp dig.

Vad kommer att hända med skadeståndsnivåerna?

Samtliga nivåerna på skadestånd enligt 39 § LAS ska höjas med två månadslöner. Detta innebär att en arbetstagare som felaktigt sagts upp och vunnit i domstol, men som arbetsgivaren ändå inte vill ha tillbaka i anställning, har rätt till som minst åtta månadslöner och som mest 34 månadslöner. Detta är ett försök att kompensera de försämringar som föreslås, men Vision anser att detta inte väger upp det stora ingrepp som den uteblivna eller minskade möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning innebär.

Jag har fått lära mig att det går att ogiltigförklara uppsägningar med hjälp av andra lagar också. Kommer den möjligheten att finnas kvar?

Ja. Möjligheten att ogiltigförklara uppsägningar och avskedanden med stöd av ogiltighetsreglerna i speciallagstiftningen (exempelvis diskrimineringslagen) ska finnas kvar men kommer att följa ogiltighetsreglerna i LAS för arbetsgivare med fler än 15 anställda.

Om någon sägs upp i strid med förtroendemannalagen (8 § 2 st) kommer en sådan uppsägning dock även fortsättningsvis att kunna ogiltigförklaras på samma sätt som det fungerar idag, det vill säga utan att det krävs ett intermistiskt beslut från domstol.

Vad tycker Vision om detta?

Vision ser att utredningens förslag är mycket långtgående och skulle innebära en väldigt stor balansförskjutning mellan parterna till arbetstagarens nackdel. Genom följdändringarna i speciallagstiftningen kan förslaget också få negativa konsekvenser för genomslaget av bland annat det allmänna diskrimineringsförbudet i diskrimineringslagen och missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen. Det är inte till gagn för någon part om uppsägningsprocesser blir alltför långa och utdragna, men detta kan inte åtgärdas genom att arbetstagarens möjligheter att få sin sak prövad försämras på detta påtagliga sätt. Som huvudregel har en arbetstagare kvar sin arbetsskyldighet så länge den är anställd, om parterna inte kommer överens om annat. Vid en uppsägning som ogiltigförklaras står arbetsgivaren, när så sker, inte egentligen någon kostnad för tiden som tvisten pågår då den kan få arbete utfört för den lön som den betalar ut. Vision är i och fr sig positiv till att skadeståndsnivåerna förslås höjas i 39 § LAS. Detta är dock långt ifrån tillräckliga för att kompensera för de allvarliga effekter som ändringarna i ogiltighetsreglerna skulle innebära för arbetstagare.

Balansen i anställningsskyddet beroende på anställningsform

Jag är visstidsanställd och undrar hur förslaget kan komma att påverka min anställningstrygghet?

Utredningens förslag innehåller vissa förbättringar för visstidsanställda.

För en arbetstagare som har anställts på en allmän visstidsanställning ska kvalifikationstiden som enligt 25 § LAS gäller för att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning vara nio månader under en treårsperiod i stället för tolv månader under samma period. Det innebär att en visstidsanställd alltså snabbare kommer att kvalificera sig för att få företrädesrätt till återanställning jämfört med idag.

Samma kortare kvalifikationstid föreslås gälla för företrädesrätt till lediga tillsvidareanställningar och provanställningar som kan dyka upp hos arbetsgivaren under anställningstiden. Företrädesrätten ska gälla inom den driftsenhet där den visstidsanställda är anställd. Det ska krävas att arbetstagaren har anmält intresse av att få en tillsvidareanställning och har tillräckliga kvalifikationer för arbetsuppgifterna i den nya anställningen.

Vision ser positivt på att utredningen lagt ett förslag som stärker visstidsanställdas möjlighet att få fortsatt anställning och möjlighet att anställas med en tryggare anställningsform.

Nyheter

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar