×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Rusta arbetsplatserna för att jobba utifrån barns rättigheter

2019-04-09

1990 undertecknade Sverige FN:s konvention om barnets rättigheter. Sverige har kommit långt i barnrättsarbetet men vi kan och ska bli ännu bättre. Därför har riksdagen beslutat att barnkonventionen ska börja gälla som svensk lag från 1 januari 2020.

Barnkonventionen innebär att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Barn ska ha möjlighet att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. Många yrkesgrupper kommer i kontakt med barn och deras föräldrar direkt eller indirekt. Socialsekreterare handläg­ger ansökningar om försörjningsstöd. Tandsköterskor träffar barn som gör sina första besök i tandvården. Kura­torer träffar föräldrar som har psykisk ohälsa. Biståndsbedömare handlägger insatser till barn med funktionsnedsätt­ning. 

Visions förslag till åtgärder

Det bor cirka 2 miljoner barn i Sveri­ge och de har särskilda rättigheter just för att de är barn. För att barns bästa ska få genomslag i praktiken behöver barnrättsperspektivet finnas i kunskap, beslut och arbetssätt i hela organisatio­nen. Medarbetare i välfärdens verk­samheter måste ha tydliga uppdrag, kompetens och tid att säkra barns rättigheter. Vision pekar på ett antal förslag till åtgärder som arbetsgivare och verksamhetsansvariga bör genomföra. För oss är det viktigt att varje barn ska mötas av verksamheter som utgår från barnrättsperspektivet. Det innebär att medarbetare måste ha förutsättningar att möta barn utifrån deras individuella villkor, behov och rättigheter. Därför uppmanar vi politiker och arbetsgivare:

1. Gör barn och ungdomar delaktiga och ge dem makt

Involvera barn och ungdomar i att planera och utvärdera verksamheten och ta tillvara deras erfarenheter, synpunkter och förslag. Varje barn ska ges möjlighet att vara delaktig i beslut som rör dem.

2. Synliggör barns rättigheter

Barns rättigheter ska sätta prägel på verksamheterna och vara ett integrerat perspektiv i beslutsfattande. Synliggör barns rättigheter i budget, verksamhetsplan, beslut och andra styrande dokument så att chefer och medarbetare får ett tydligt uppdrag. Samverkan mellan olika verksamheter ska utgå från ett barnrättsperspektiv.

3. Utbilda politiker chefer och medarbetare om barnrätt

Utbilda politiker, chefer och medarbetare och rusta hela organisationen med kunskap om vad barnkonventionen innebär för verksamheten. Ge chefer en nyckelroll i genomförandet av barns rättigheter och se till att det finns stödfunktioner i organisationen, som till exempel barnrättsstrateger.

4. Ge chefer och medarbetare goda förutsättningar för att arbeta med utgångspunkt från barns rättigheter

Säkerställ att chefer och medarbetare har barnrättskompetens med ett tydligt barnrättsbaserat uppdrag och en rimlig arbetsbelastning. Medarbetare vet vad som behövs i verksamheten! Ge dem inflytande över vilka förutsättningar som behövs för ett barnrättsperspektiv.

Ett hållbart arbetsliv

Vi tror också att ett barnrättsbaserat arbetsliv leder till ett hållbart arbetsliv. Medarbetare är ofta föräldrar och som arbetsgivare har du mycket att vinna på att medarbetare ges stöd i att kombinera yrkeslivet med föräldraskapet. Det handlar om allt från att uppmuntra till jämställt uttagande av föräldraledighet till att inte lägga möten tidiga morgnar eller sena kvällar, så att alla kan var med. En arbetsgivarepolitik som främjar föräldraskap är helt enkelt en smart investering.

Folder: Jobba utifrån barnets rättigheter (pdf)

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb