Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

De får Visions ledarskapsstipendium

2016-04-05

Nu är det klart vilka som får Visions ledarskapsstipendium. Det blir Anna Lindstedt och Carin Löfving som har gjort en kvalitativ studie om föreställningar av begreppet handlingsutrymme hos enhetschefer inom äldreomsorgen.

Årets ledarskapsstipendium går till Anna Lindstedt och Carin Löfving som har skrivit uppsatsen "Det plockar på från alla håll".

– Det är jätteroligt och överraskande! Vi lämnade in ansökan när vi skrivit klart uppsatsen och sedan körde vi på med sista terminens ledarskapsutbildning och vidare ut i arbetslivet så vi hade nästan glömt av detta tills samtalet plötsligt kom att vi fått stipendiet. Det känns såklart bra för oss att få stipendiet både för den ekonomiska delen och för känslan av belöning för det hårda arbete det ändå var att skriva uppsatsen. Det är dessutom väldigt roligt att vår uppsats med fokus på enhetschefer inom äldreomsorg, som initialt inte betraktades som så intressant, får uppmärksamhet på detta sätt då vi anser det vara ett område som behöver mer fokus än det får i dag, säger Anna och Carin.

Vad handlar uppsatsen om?

– Vi är intresserade av begreppet handlingsutrymme och har en egen upplevelse och tanke om dess innebörd och vad det kan betyda för oss personligen men också för äldreomsorgen och dess enhetschefer i stort. Vår nyfikenhet och intresse gjorde att vi valde att genom vår kandidatuppsats få det konkretiserat av praktiserande enhetschefer inom äldreomsorgen. Vår studie handlar kort och gott om upplevelser av begreppet handlingsutrymme, berättar Anna och Carin och fortsätter:

– Under vår Socionomutbildningen upplevde vi att begreppet handlingsutrymme var frekvent återkommande och att detta är ett begrepp som har påverkan i många verksamheter inom socialt arbete. Avseende ledarskap känner vi dock att begreppet har varit svårfångat eller till och med vagt och diffust.

Ensamhet, otillräcklighet och stress

– I vår problemformulering utgår vi ifrån frågeställningen: Upplever enhetscheferna i sitt uppdrag och arbetsvardag en ensamhet, otillräcklighet och stress samt upplever de bristande tillfredsställelse i sin arbetsvardag och hur inkluderar dessa formuleringar handlingsutrymmets innebörd och betydelse. Vår förförståelse säger att en enhetschef har svårt att välja att utöka sitt handlingsutrymme på grund av olika intressenters krav och förväntningar på deras profession. Vi menar att ledarskapets kontext är ett svårfångat område som är i behov av uppmärksamhet.

Vad var syftet med studien?

– Vårt syfte med studien var att undersöka, inom kommunal äldreomsorg verksamma, enhetschefers definitioner, upplevelser och föreställningar kring och om begreppet handlingsutrymme i deras uppdrag att leda ett eller flera särskilda boenden. Syftet var också att inkludera vilken innebörd och påverkan begreppet kan tänkas ha i enhetschefernas arbetsvardag och i vilken utsträckning de upplever sig ha ett handlingsutrymme i densamma, säger Anna och Carin.

Hur såg avgränsningen ut?

– Vi har i vår studie valt att fokusera på, och gör således en avgränsning, inom kommunal äldreomsorg verksamma enhetschefers upplevelse, definition och föreställning utav begreppet handlingsutrymme. När vi använder benämningen enhetschef i vår studie avses personer som har en pågående anställning inom den kommunala sektorn med uppdrag att leda ett eller flera av kommunens särskilda boenden inom äldreomsorgen. Vi gjorde semistrukturerade intervjuer med 8 enhetchefer inom 5 olika kommuner i Västra Götaland.

Vad fick ni för resultat?

– De enhetschefer, verksamma inom kommunal äldreomsorg, som deltagit i vår studie uttryckte och definierade handlingsutrymme såsom ett utrymme med ramar inom vilket man utförde sina delegeringar och sitt uppdrag. Vi menar också, baserat på vår analys av empirin, att enhetscheferna i olika utsträckning upplever sig ha ett handlingsutrymme i sitt uppdrag. Samt att detta utrymme är beroende utav olika påverkansfaktorer. Skillnaden i deras utsagor var hur dessa påverkansfaktorer antingen begränsade eller skapade möjligheter för dem i genomförandet och utförandet av uppdraget.

Vad har enhetscheferna inom äldreomsorgen för utmaningar?

– En enhetschef uttryckte detta såsom att "Det plockar på från alla håll." Ett uttalande vi också tolkade som att det var förutsättningar blandat med förväntningar från bland annat arbetsgivare, brukare, anhöriga och personal. Andras förväntningar i kombination med de förväntningar de själva har samt den press de känner inför att vara ansvarig för en bra helhet som även tål medias granskning, säger Anna och Carin och fortsätter:

– I och med värdegrundens införande i lagstiftning och lokala riktlinjer ställs det, menar vi ytterligare krav på verksamheterna samtidigt som det inte tillsätts fler chefer, personal eller stödfunktioner. Detta sammantaget medför en mer ansträngd belastningsbalans vilket vi menar innebär att enhetschefernas personlighet och stresstålighet får en allt större betydelse.

Frustration och otillfredsställelse

– Enhetscheferna uttryckte, tolkade vi, en viss frustation och otillfredsställelse när man exempelvis inte kunde följa eller utveckla projekt från början till slut eller att olika påverkansfaktorer begränsade detta. Man hade tankar och förslag till hur arbetsuppgifter kunde omfördelas för att frigöra mer utrymme för detta. Flera enhetschefer uttalade sig kring att man ville överlåta bemanningsfrågor, som upplevs tidskrävande till andra och med det få tid över att exempelvis involvera personalen mer i värdegrundsarbetet eller utveckla anhörigstödet i sina verksamheter, avslutar Anna och Carin.

Anna jobbar som Socialsekreterare för ensamkommande barn i Herrljunga kommun och Carin som Enhetschef inom LSS i Borås Stad.

Motivering varför Anna och Carin får stipendiet på 20 000 kronor:

Uppsatsen behandlar angelägna och intressanta frågor om hur enhetschefer inom äldreomsorgen kan uppleva sina begränsningar och möjligheter utifrån det handlingsutrymme som finns. I uppsatsen redogör författaren på ett tydligt sätt för hur handlingsutrymmet uppfattas som ett utrymme med ramar inom vilket enhetscheferna har att utföra sina delegeringar och uppdrag. Genom en problematisering av frågorna från såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter visar författaren prov på god förståelse för de utmaningar som enhetschefer inom äldreomsorgen ställs inför när de ska utföra sitt ledarskap.

Visions kommentar på uppsatsen:

Enhetschefer i undersökningen är enligt författarna mycket engagerade och vill utveckla sina verksamheter samtidigt som det också finns en hel del frustration kring begränsningarna. Det stämmer bra med andra undersökningar som Vision tagit fram. I Visions kunskapsöversikt "Tid att leda", författad av Angelika Thelin och Maria Wolmesjö, behandlas hur chefers förutsättningar måste inkluderas om vi ska nå önskade resultat inom äldreomsorgen. Äldreomsorgen behöver ett närvarande och insiktsfullt ledarskap. De organisatoriska och strukturella förutsättningarna stärkas för att äldreomsorgens chefer ska kunna arbeta för en ökad omsorgskvalitet i samverkan med dem som verksamheten berör.

Läs mer om ledarskapsstipendium.

Anna Lindstedt.

Carin Löfving.

Tipsa webbredaktionen

webbredaktionen@vision.se

Nyheter

Till arkivet

167 nya medlemmar under december

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

Frågor & svar