Siffrorna från Statistiska centralbyrån visar antalet sjukdagar under fjärde kvartalet 2010 per anställd inom respektive sektor. Totalt ökade de från 1,28 dagar till 1,32 dagar.

Största var ökningen för kvinnor som jobbar i landstingen, från 1,70 till 1,82 dagar.

Kvinnor som jobbar i kommunerna var en av få grupper där sjukskrivningarna minskade, från 1,94 till 1,92 dagar. Den gruppen har dock den högsta sjukfrånvaron av alla.

Även Försäkringskassans månadssiffror började stiga under senhösten 2010. Det beror bland annat på att personer som tidigare blivit utförsäkrade när sjukpenningdagarna tog slut nu återvänder in i sjukförsäkringen. Ett annat skäl till är att personer som haft tidsbegränsad sjukersättning åter blir sjukskrivna.