×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

warning icon

Vill du testa vår betasida?

Vi har tagit fram en ny startsida på vår webbplats och du kan vara med att testa den. Vi vill gärna att du berättar vad du tycker. Testa den nya startsidan

#metoo guide – för dig som facklig företrädare

Det är arbetsgivarens ansvar att utreda fall av påstådda sexuella trakasserier. Din roll som ombud handlar främst om att stötta den inblandande medlemmen och försäkra dig om att arbetsgivaren hanterar fallet på rätt sätt.

Utredningsskyldighet för arbetsgivaren

Vid trakasserier och sexuella trakasserier arbetskamrater emellan har arbetsgivaren skyldighet att utreda vad som hänt och att sätta stopp för trakasserierna. Annars kan ersättningskrav drabba arbetsgivaren. Det är arbetsgivaren som måste visa att de påtalade trakasserierna utretts på ett seriöst sätt och att rimliga åtgärder genomförts för att förhindra fortsatta trakasserier. När trakasserier förnekas blir det fråga om vem som talar sanning och vem som ljuger. För den som utreder bevisläget är det viktigt att sammanställa incidenterna och påvisa helheten. Beviskravet på den klagande sträcker sig inte längre än att visa omständigheter som gör det antagligt att den klagande utsatts för trakasserier som har samband med någon diskrimineringsgrund eller är av sexuell karaktär.


Checklista för ombud i en utredning

 • Skaffa dig kunskap. Du ska kunna försklara för den utsatte vilka regler som gäller beträffande sexuella trakasserier, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad den fackliga organisationen kan hjälpa till med. Kontakta gärna Vision Direkt för stöd. Läs mer om sexuella trakasserier>

 • Gör en första bedömning om medlemmens berättelse stämmer in på diskrimineringslagens definition av trakasserier.

 • Om det är en arbetskamrat som är förövaren uppmanar du medlemmen att omedelbart anmäla saken till arbetsgivaren eller, om medlemmen accepterar, tar själv kontakt och påtalar trakasserierna, gärna skriftligt för att säkra bevis.

 • Det är arbetsgivarens plikt att skyndsamt utreda anmälan om trakasserierna. Som facklig företrädare bör du kontrollera hur ärendet handläggs och hålla dig informerad om vad som görs. Övervaka särskilt att förändringar i arbetssituationen inte går ut över medlemmen när arbetsgivaren fattar beslut för att förhindra fortsatta trakasserier.

 • Håll kontakt med medlemmen och informera också om vad som gäller enligt diskrimineringslagen.

 • Om offer och förövare bägge är medlemmar i förbundet har båda parter rätt till stöd, men bör inte företrädas av samma person. 

 • När det gäller stöd till förövare handlar fackets roll om att övervaka att de arbetsrättsliga påföljderna faller inom ramen för gällande lagstiftning.

 • Om arbetsgivaren inte fullföljer sin utredningsskyldighet eller det är arbetsgivaren själv som står bakom trakasserierna kan det vara aktuellt att begära en tvisteförhandling. Hör av dig till Vision Direkt för stöd.

 • Det är bra att känna till att man kan lyfta frågan till den lokala styrelsen eller huvudskyddsombudet om det finns behov.

Påföljder

Påföljden för underlåtenhet att utreda eller åtgärda trakasserierna är diskrimineringsersättning för arbetsgivaren. I vissa fall kan polisanmälan vara aktuell för handlingar som är straffbelagda. Arbetsrättsliga åtgärder såsom disciplinpåföljd, omplacering, uppsägning och avskedande av förövaren kan också bli aktuellt.
Läs mer på Diskrimineringsombudsmannens webbplats


Åtgärder innebär att arbetsgivaren dels måste se till att trakasserierna upphör och dels på lämpligt sätt förebygga och förhindra att trakasserierna fortsätter. Om de inblandade personerna arbetar nära varandra kan arbetsgivaren behöva ändra på detta. Det är inte den drabbade som ska omplaceras för att fortsatta trakasserier ska förhindras. Om det redan från början står klart att inga trakasserier har inträffat, behöver ingen utredning inledas. Men vid minsta misstanke om att det som berättas kan vara sant måste arbetsgivaren påbörja utredning. Om den drabbade inte vill att någon utredning alls ska göras bör som huvudregel arbetsgivaren respektera detta. Situationen kan dock vara sådan att trakasserierna, förutom i relationen till den drabbade, kan utgöra ett allvarligt åsidosättande av anställningsavtalet och innebära risker för att andra också trakasseras. Då måste arbetsgivaren agera.

Preskriptionstider

Om det blir aktuellt att begära tvisteförhandling måste det ske inom fyra månader efter att vi fått kännedom om att något hänt. Om händelsen är mer än två år gammal är den under alla omständigheter preskriberad.
Om ett ärende har lett till avslutande av anställning och det finns anledning att begära att beslutet ogiltigförklaras måste det ske senast 14 dagar efter det att uppsägningen eller avskedandet inträffade.

Gällande de arbetsrättsliga åtgärder som en arbetsgivare vidtar så är sedvanliga regler om förhandling och preskription tillämpliga.

Hur kan facket stärka det förebyggande arbetet?

Det förebyggande arbete är av central betydelse och här är din roll som facklig representant viktig.

 • Arbeta aktivt tillsammans med arbetsgivaren för att utveckla arbetsplatsens arbete mot sexuella trakasserier. Enligt diskrimineringslagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att förhindra diskriminering i arbetslivet. Använd till exempel Visions e-utbildning En arbetsplats för alla.

 • Den fackliga organisationen har möjlighet att uppmärksamma arbetsgivaren på förekomsten av sexuella trakasserier på arbetsplatsen, på uppdrag av en medlem eller på eget initiativ.

 • Se till att de policys som finns blir levande dokument som uppdateras varje år. De ska också vara väl kända på varje arbetsplats så att alla kollegor vet vad som gäller.

 • Ta initiativ till diskussioner, till exempel vid arbetsplatsträffar eller personalkonferenser om vad som är okej beteende och inte mellan kollegor och mellan chef och medarbetare.

 • Tänk på att även en fackförening kan komma att bryta mot diskrimineringslagen, till exempel om en förtroendevald trakasserar eller utsätter en medlem för repressalier. Det interna fackliga arbetet är därför oerhört viktigt för att inte hamna i denna situation.

Källa och läs mer: Vad är diskriminering? - en facklig handbok från OFR samt Bryt tystnaden

Behöver du stöd?

Hör av dig till Visions fackliga rådgivning Vision Direkt

Nyheter

5 tips för en mer öppen och inkluderande arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan bidra till mer öppenhet på arbetsplatsen.  2020-07-14

Därför ska du stanna hemma från jobbet när du är krasslig

Coronapandemin har fått oss alla att tänka om kring våra levnadsmönster. En effekt av rådande världsläge är att de flesta nu stannar hemma från jobbet när de känner sig sjuka – något som tidigare inte varit helt självklart.  2020-07-14

”En kris som corona prövar alla chefers mod”

För Magdalena Jonsson, avdelningschef på socialtjänsten i Piteå kommun, har de senaste månaderna varit intensiva och extraordinära. Coronapandemin har tagit upp all tid i kalendern. ”Min strategi från start har varit att planera för det värsta men hoppas på det bästa”, säger Magdalena.  2020-07-01

Stärk äldreomsorgen nu!

Tillsammans kräver nu Visions Veronica Magnusson och Kommunals Tobias Baudin att politiker på alla nivåer ska inse allvaret och ta krafttag för en tryggare och mer uthållig äldreomsorg.  2020-06-29

Till arkivet

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb