×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Mer om skyddsombud

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets rättigheter för att kunna påverka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen:

 • Delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ny arbetsorganisation samt upprättande av handlingsplaner.
 • Få ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets uppdrag. Skyddsombudet har rätt att bli informerad av arbetsgivaren om det planeras viktiga förändringar i arbetsmiljön, och rätt att delta i planeringen av förändringarna. Det kan exempelvis gälla planer på att byta datorprogram, då det innebär nya arbetsrutiner och behov av kompetensutveckling.
 • Om det behövs, vidta åtgärder för att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön. Vid omedelbar eller överhängande fara för olyckor och ohälsa kan det innebära ett arbetsplatsstopp. Vid mindre akuta situationer kan skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren för att begära att arbetsmiljöbrister åtgärdas. Åtgärdar arbetsgivaren inte problemen inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 §6a, vilket betyder att Arbetsmiljöverket måste fatta ett särskilt skriftligt beslut om hur frågan ska hanteras. Det görs vanligtvis i samband med en arbetsplatsinspektion.
 • Rätt att begära en undersökning av förhållandena inom skyddsområdet (vanligtvis arbetsplatsen, för ett huvudskyddsombud är skyddsområdet en hel organisation, och ett regionalt skyddsombud har flera små arbetsgivare inom sitt skyddsområde).
 • Rätt att avbryta arbetet inom sitt skyddsombudsområde även om där finns något annat skyddsombud som har en annan uppfattning, utan betalningsansvar för eventuellt produktionsbortfall.
 • Företräder hela arbetsplatsen i det förebyggande arbetet som gäller arbetsmiljön, eller endast Visions medlemmar, beroende på vad de som valt skyddsombudet bestämt ska vara skyddsområde.

Val av skyddsombud

Är du intresserad av att bli skyddsombud? I detta dokument/uppdragshandling hittar du information om hur val av skyddsombud går till och vad som ingår i uppdraget. Här hittar du också blanketten du ska använda när valet av skyddsombud ska anmälas till arbetsgivaren.

Mer om skyddsombudets rättigheter

 • Får inte hindras från att fullgöra sitt uppdrag. Den arbetsgivare, eller arbetstagare, som hindrar skyddsombudet kan bli dömd att betala skadestånd.
 • Har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren, eftersom uppdraget är en del av arbetsgivarens skyddsverksamhet som arbetsgivaren är skyldig att genomföra enligt Arbetsmiljölagen.
 • Får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. En arbetsgivare som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig utifrån Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen.
 • Ska inte företräda en medlem i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud, och i den rollen företräda medlemmar i enskilda ärenden. Behöver en enskild arbetstagare företrädas, blir även andra lagar än Arbetsmiljölagen inblandade. Det förutsätter ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån till exempel Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd.
 • Har tystnadsplikt om medlemmars enskilda åsikter och personliga uppgifter, liksom om företagshemligheter. Medlemmarna ger sitt godkännande för de uppgifter skyddsombudet kan prata om när den företräder en person.

Det säger lagen

Skyddsombudet väljs med fördel av fackets medlemmar, är en del av den fackliga organisationen, och har därför även stöd för uppdraget i Förtroendemannalagen utöver stödet i Arbetsmiljölagen. Både Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet en suverän rätt att bli informerad om och delta i planeringen av organisationsförändringar. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljöinspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Huvudskyddsombud

På större arbetsplatser där det finns flera skyddsombud, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud. Den främsta uppgiften för huvudskyddsombudet är att samordna och utveckla skyddsombudens verksamhet på en mer strategisk nivå. Saknas det ett skyddsombud på en arbetsplats vänder sig medarbetare och chefer till huvudskyddsombudet för råd och stöd, samt samverkan. 

Huvudskyddsombudet kan också företräda skyddsombuden i dialogen med arbetsgivaren i frågor som inbegriper flera arbetsplatser.

Regionala skyddsombud

På mindre arbetsplatser med under 50 anställda, där det inte finns någon skyddskommitté men minst en medlem i Vision, kan arbetsplatsen få stöd från Visions regionala skyddsombud (RSO). Det regionala skyddsombudet är tillgängligt för flera arbetsplatser inom en region, och är knutet till Visions regionala center. Jobbar du inom Svenska kyrkan finns ett RSO på Visions stiftsavdelning, jobbar du till exempel på ett HVB-hem eller ett mindre vårdföretag finns ett RSO knutet till Visions center i din region.

Läs också om skyddskommitténs uppgifter

Nyheter

Så minskar du risken för kognitiv överbelastning vid distansarbete

Arbetsdagen börjar och du tar plats vid ditt köksbord som blivit din nya arbetsplats. Du går igenom mejlen under morgonens första digitala möte samtidigt som olika chattkanaler pockar frenetiskt på din uppmärksamhet. Det borras inne hos grannen och både katt och sambo rör sig i bakgrunden. Känner du igen dig? Du är inte ensam. Den kognitiva påfrestningen på hjärnan ökar när vi jobbar mer digitalt. Så här kan du göra för att minska störningar i hemmakontoret.  2021-04-28

Så skapar du en mer jämställd arbetsplats

Vision jobbar aktivt för ett schyst arbetsliv med nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vi vill skapa en arbetsplats där alla känner sig välkomna och inkluderande. Här är 5 tips för hur du kan vara med och bidra till en mer jämställd arbetsplats.  2021-03-08

Uppmärksamma trakasserier – extra viktigt vid distansarbete

Förebyggande insatser är avgörande för att motverka sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Utsattheten har inte minskat till följd av coronapandemin då många jobbar på distans, däremot har det blivit svårare att upptäcka. Så här kan du som chef agera.  2021-03-01

6 tips till motivation i hemmakontoret

Julen är över och de flesta har nu återvänt till jobbet efter en härlig ledighet. Men att börja jobba igen när hemmet är den nya arbetsplatsen är en speciell situation som lätt kan leda till brist på motivation. Så här kan du göra för att peppa dig själv inför jobbstarten i hemmakontoret!  2021-01-14

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Arbetstid och arbetsbelastning

Arbetstid och arbetsbelastning

Hållbart arbetsliv, Fika

Ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb. Samla kollegorna på en frukost, fika eller lunch och prata om hur er arbetsbelastning ser ut.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vårt frågeforum