Frågorna Vision driver för chefer

3 februari 2020

Chefer behöver få ett tydligare mandat i löneprocessen, mer inflytande över arbetstiden och minskade krav på att vara ständigt tillgängliga. Det är några krav som Vision driver för dig som är chefsmedlem i årets avtalsrörelse.

Avtalsrörelsen är i full gång, och Vision har överlämnat våra yrkande till arbetsgivarna inom kommuner, regioner, företag och Svenska kyrkan.
Våra avtalskrav handlar om att förbättra chefers villkor både när det gäller lön och förutsättningar att leda. Det är helt nödvändigt för att göra chefsuppdragen mer attraktiva - både för dig som är chef i dag och för den framtida rekryteringen.

Men det handlar också om att förbättra lönebildningen i stort. Chefer är nyckelpersoner och måste få bättre möjlighet att delta i arbetsgivarens löneprocesser och därmed kunna påverka sina egna förutsättningar som lönesättande chefer. Vi ser i dag att lönesättande chefer inte är tillräckligt involverade i arbetsgivarens lönepolitik och att bristen på kunskap om lokala prioriteringar ibland försämrar förutsättningarna att sätta rätt lön.

Vi vet sedan tidigare att många chefer är så pressade att de tvingas åsidosätta sin egen hälsa för att klara av ansvaret för medarbetarnas arbetsmiljö. Många medlemmar pekar på är att kraven på att vara ständigt nåbar skapar stress. Det vill vi begränsa. Vi vill att individuella överenskommelser om inlöst övertid ska vara uppsägningsbara och årligen ses över. Vi vill också begränsa systematiseringen av tidsbegränsade chefsförordnanden inom ramen för tillsvidareanställningar för att skapa större kontinuitet.

Allt detta är nödvändiga förändringar för att du som chef inte ska behöva välja mellan att prioritera din egen hälsa eller medarbetarnas. Alla har rätt till ett hållbart arbetsliv.