• Att utveckla medarbetarna är viktigast, tycker enhetscheferna Gordana Markovska, Carina Lundgren, Rüddi Porsgaard och Andreas Peterson.

  • Linda Sandblom och Elisabet Granat Lundström har växt i sina roller efter utvecklingsarbetet.

Ledarskap

Ger makt åt medarbetarna

11 november 2019

Numera behöver äldreomsorgscheferna i Norra Hisingen inte bestämma så mycket. Det klarar medarbetarna bra själva. I stället kan cheferna lägga sin kraft på vad de tycker att ledarskap egentligen handlar om.

Tidigare styrde cheferna i äldreomsorgen i Norra Hisingen mer, över saker som kost, hjälpmedel och schemaläggning. Numera tar arbetsgrupper för respektive område fram förslag och beslutar sedan i samråd med enhetschefen.

Undersköterskan Elisabet Granat Lundström är samordnare för den arbetsgrupp som driver dokumentationsfrågor på äldreboendet Kärrahus. I gruppen finns ett ombud från varje avdelning.

– Vi är väldigt självgående, chefen är i princip inte med på våra möten. Det är vi själva som får lära varandra, ta reda på saker och lägga upp arbetet.

Friheten under ansvar har gjort att medarbetarna växt och blivit mer engagerade, tycker Elisabet Granat Lundström.

– Arbetsglädjen är mycket större nu. Man går in med hjärtat i det man gör.

I rollen som samordnare sitter hon även med i husets ledningsgrupp.

Ledningsgruppen har möten fyra till fem gånger om året och tar beslut om bland annat rekryteringsbehov och ekonomiska prioriteringar. Där får samordnarna regelbundet ta del av ekonomiska uppföljningar på enhetsnivå, något de förmedlar vidare till sina kolleger.

– Det känns bra att få den möjligheten att knyta samman säcken. Om jag ser att det går bra – till exempel att vi ligger plus på inkontinensskydd, eller att vi har lyckats med att inte slänga mat – så kan jag känna att vi har gjort ett bra jobb. Det ger bränsle att fortsätta, säger Elisabet Granat Lundström.

Utvecklingsarbetet i Norra Hisingen inleddes 2014. Initiativtagaren Rüddi Porsgaard, enhetschef på Kärrahus, berättar att det föddes ur frustration.

– För att höja kvaliteten såg jag att jag behövde höja kompetensen. Men hur skulle jag kunna utveckla mina medarbetare när jag inte kunde skicka dem på kurs? Vi hade ingen budget för det.

I stället valde hon att vända sig inåt, mot den egna organisationen. Hur kan man bättre ta tillvara på kunskapen och kompetensen bland medarbetarna? Hur organiserar man sig så att kunskap delas och sprids? Det blev frågor som Rüddi Porsgaard började stöta och blöta tillsammans med sina chefskolleger i stadsdelen.

Samtidigt dök en möjlighet upp att söka projektmedel via ESF, Europeiska socialfonden. När ansökan beviljades och en projektledning kunde tillsättas gav det en ordentlig skjuts till utvecklingsarbetet.

Nu när de blickar tillbaka fem år senare är det tydligt att arbetet gett resultat, anser de fyra chefer som samlats runt ett bord inne på Rüddi Porsgaards kontor. Tack vare förändringarna i organisationssätt och ledarskap har medarbetarna kunnat och velat ta större plats. Något som lett till att kunskapen och ansvarstagandet har ökat.

– Nu knackar medarbetarna inte längre på min dörr för att fråga om varenda grej de ska köpa. Och de flesta tycker att det är roligt att komma till jobbet, det märker jag inte minst nu när jag sitter i medarbetarsamtal.

Det tror jag hänger ihop med att de känner sig sedda och vet att vi lyssnar på dem, säger Gordana Markovska.

Utvecklingsarbetet har krävt en hel del, inte minst i form av självinsikter och förmåga att bryta invanda mönster, konstaterar chefskollegan Carina Lundgren.

– För mig har det varit en process där jag behövt lära mig att vänta in. Man är så van att säga sin åsikt eller försöka ge ledtrådar. Men jag behöver inte göra det, för mina medarbetare tänker så bra själva.
En viktig del i arbetet har varit att komma överens i chefsgruppen om vad deras ledarskap egentligen syftar till. De har landat i att deras viktigaste funktion är att utveckla människor. Något de konstaterar att de inte kan lyckas med om de är alltför fokuserade på att kontrollera.
Cheferna ser sig numera som processledare, berättar Andreas Peterson.

Medarbetarna sitter på kunskapen och kompetensen, och som ledare är hans roll att forma en organisation och en kultur som gör att alla kan lära och ta kloka beslut tillsammans.

Ett exempel är när hans personalgrupp fick utreda en eventuell sammanslagning av tre enheter till två. Bakgrunden var att en anställd ensam tvingades ansvara för åtta boende på helgerna. I stället för att börja med att själv ta ställning i frågan gav Andreas Peterson medarbetarna i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en sammanslagning.

– Jag var tydlig med att vi ville ha alla aspekter på frågan, och att vi sedan skulle komma fram till ett beslut gemensamt.

Efter att ha vridit och vänt på frågan uttryckte en del av undersköterskorna att det visserligen skulle kännas jobbigt för dem personligen att behöva byta enhet. Men alla kunde samtidigt se att en sammanslagning vore bäst för verksamheten.

När beslutet var taget fick var och en delge vad man såg som viktigt inför förändringen. Det handlade exempelvis om att man ville få önska en eller två medarbetare att hamna tillsammans med, samt att processen måste inledas med att de anhöriga informerades.

– Det var jättebra att få ta del av det, det blev som en checklista för vad vi chefer behövde tänka på. Vi hade inte en enda sjukskrivning sedan under processen. Det brukar det ju ofta bli annars när man genomför organisationsförändringar, säger Andreas Peterson.

Rüddi Porsgaard menar att förändringsarbetet i grunden handlar om människosyn – att se medarbetarna som kompetenta individer.

– När vi ger tillit kliver andra in och tar ansvar.

Den visa organisationen

  • Utvecklingsprojektet Den visa organisationen genomfördes inom äldreomsorgen i Norra Hisingen, Göteborg 2016-2019. Det finansierades av Europeiska socialfonden, ESF.
  • Inom verksamheterna finns 459 årsarbetande som leds av 12 enhetschefer, under en områdeschef.
  • Varje boende har infört arbetsgrupper för områden som bland annat hygien, kost, dokumentation och ekonomi. I varje arbetsgrupp finns en samordnare, som ansvarar för att rapportera till ledningsgruppen. Ledningsgruppen består av samordnare från alla arbetsgrupper och har beslutande mandat.