Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden. 

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Coronakrisen - frågor och svar för dig som chef

Får medarbetaren stanna hemma på grund av rädsla för smitta? Kan jag som chef tillfälligt ge medarbetare andra arbetsuppgifter? Kan jag jobba hur mycket övertid som helst? Frågorna är många kring hur du som chef kan hantera situationen på din arbetsplats med anledning av pandemin.

Samtliga frågor och svar om corona/covid-19

I vårt frågeforum hittar du samtliga frågor och svar om corona/covid-19. Frågeforumet uppdateras löpande.

Vision frågeforum

Kan jag tvingas arbeta övertid hur mycket som helst, om jag är övertidsavlöst?

Nej. Även om du avtalat bort rätten till ersättning för övertid gäller arbetstidslagstiftningen med sina begränsningar av övertiden per månad och per år även för dig med inlöst övertid. Gränserna för övertiden kan variera beroende på kollektivavtal.

Tips: Journalför allt arbete du utför, rapportera detta till din chef  och håll själv koll på de begräsningar som finns. Överträdelser av arbetstidsbegränsningar är avtals- och/eller lagbrott. Tänk på att detta är en skyddslagstiftning. Du kan alltså inte tvingas arbeta mer än vad som är tillåtet enligt arbetstidslagen såvida Krisledningsavtalet inte är aktiverat för just dig. Veckovilan är också viktig för återhämtningen. Läs på om den så du vet vad som gäller. OBS: Får du problem med starka krav på orimlig arbetsbörda, ta kontakt med skyddsombud på din arbetsplats.

Arbetsgivaren vill införa beredskap för nya grupper, vad gäller?

Det är möjligt för arbetsgivaren att beordra beredskap för arbetstagare som inte tidigare haft beredskap i sin tjänst. Samtliga kollektivavtal som Vision tecknar innehåller regler för beredskap. Om man har inlöst övertidsersättning är det viktigt omförhandla inlösningen när förutsättningarna förändras. Beredskapstjänstgöring ökar risken för övertidsarbete och övertidsersättning bör utgå när man behöver arbeta under sin beredskap. Den som har reducerad tjänstgöringsgrad exempelvis på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet kan arbetsgivaren inte tvinga till beredskapstjänstgöring.

I vissa centrala kollektivavtal finns regler om kompensation för eventuell utebliven veckovila under beredskapen. Ibland finns denna reglering i lokalt kollektivavtal. Försök att förhandla lokalt om frågan ifall det inte finns något centralt eller lokalt tillämpligt avtal som reglerar detta.

Tips: Säkerställ att det också finns kompensation för den förlorade veckovilan i en beredskapsvecka, tex genom betald ledig fredag veckan efter. Om det inte går i Coronatider kan man få en extra kompdag i kompbanken eller extra semesterdag för senare återhämtning.

Veckovilan handlar om återhämtning och den kan inte kompenseras med pengar! Finns inte kompensation för utebliven veckovila i form av extra ledig dag reglerad i det lokala avtalet, kontakta din lokala Visionsföreträdare som då skall ta upp det till en förhandling. Det är endast central facklig part som kan förhandla bort veckovilan. OBS: Finns ett aktiverat krisledingsavtal för just dig, så gäller andra regler.

Kan jag tvinga en arbetstagare att stanna hemma?

Ja, så länge arbetsgivaren också betalar lön för den som tvingas stanna hemma kan du som chef bestämma att en arbetstagare ska stanna hemma från arbetet. Förutsättningen är att det finns anledning att anta att hen bär på smitta. Du kan kräva att arbete utförs hemifrån eller arbetsbefria under perioden.

Corona är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta vilket innebär att det finns möjligheter att besluta om åtgärder, som exempelvis karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller är det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut. Ett sådant beslut är arbetsgivaren tvungen att följa.

Arbetsgivaren har som huvudregel skyldighet att förhandla eller överlägga med facket innan beslut fattas om avstängning. Genom temporära avtal på vissa avtalsområden har arbetsgivarens skyldighet att överlägga med avdelningar innan en avstängning tillfälligt satts ur spel om avstängningen beror på smittorisken av coronaviruset och arbetstagaren får behålla sin lön.

Kan jag tvinga en medarbetare att komma till jobbet?

Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och du kan tvinga medarbetare att komma till jobbet om de inte är sjuka. Att vara rädd för smitta är inte ett tillräckligt skäl att inte komma till jobbet om ni inte kommit överens om att det är lämpligt att jobba hemifrån. Arbetsgivaren bör följa myndigheternas rekommendationer om närvaro på arbetsplatser. Just nu finns rekommendation att jobba hemifrån i den mån det är möjligt.

Medarbetare har barn i skolor som har stängt. Vad gäller?

Om barnen är friska men sakar barnomsorg kan man (i dagsläget) inte ansöka om tillfällig vård av barn (vab). Att skolan har stängt innebär inte att arbetstagaren har rätt att vara hemma utan ni behöver komma överens om hur situationen ska lösas. Några exempel:

  • Föräldraledighet
  • Semester
  • Arbete hemifrån
  • Tjänstledigt utan lön

Enligt uppgifter från Ekot diskuterar regeringen ersättningsmöjligheteter för de som inte kan arbeta på grund av eventuellt stängda skolor.

Kan jag återkalla beviljad semester?

Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att kräva att arbetstagare avbryter sin semester om det finns tungt vägande skäl för detta.

Arbetsgivare som överväger att återkalla beviljad semester ska ha gjort en riskbedömning av bemanningsläget och på relevanta sätt försökt täcka behovet av personal, exempelvis med vikarier eller övertid. Först därefter kan återkallande av semester ske.

Innan arbetsgivaren fattar beslut om att ändra beviljad semester ska förhandling genomföras enligt 11 och 13 §§ MBL.

Vilka möjligheter har arbetsgivaren att fördröja besked om beslut kring förläggning av huvudsemestern nu i coronatider? Kan semestern komma att förläggas först efter sommaren?

Även nu i coronatider ska kollektivavtalet följas. Redogörelsen nedan redovisar vad som gäller enligt Allmänna bestämmelser, samt vad som sker om arbetsgivare och arbetstagarorganisation inte kan komma överens.

Regler för semesterns förläggning finns i 27 § AB.

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande.

  1. a) Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.

AB §27 mom 4 säger att arbetstagare som får huvudsemester förlagd utanför juni-augusti under vissa förutsättningar har rätt till extra semesterdagar:

Om semesterledighet som avses i mom. 9 på arbetsgivarens begäran förläggs till tidpunkt före eller efter juni–augusti får en arbetstagare, som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni–augusti, 2 betalda semesterdagar extra under semesteråret. En arbetstagare som fått 15–19 semesterdagar förlagda under juni–augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret.

Det är också vanligt att de fackliga organisationerna och arbetsgivaren gör en lokal överenskommelse om kompensation för arbetstagare som får sin huvudsemester förlagd utanför perioden juni-augusti. Denna kompensation kan vara i form av extra lediga dagar eller som ekonomisk kompensation.

Om det finns en lokal överenskommelse, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl finns kan semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september.

Arbetsgivaren kan alltså inte utan vidare bestämma att förlägga semestern på annat vis än vanligt med hänvisning till corona i nuläget. För att lägga semester utanför juni till augusti måste arbetsgivaren förhandla med facket och kompensera arbetstagarna. När förhandlingsskyldigheten är uppfylld kan arbetsgivaren bestämma att förlägga semester även under maj till september. Kravet på förhandling gäller inte om sådan förläggning sker på arbetstagarens önskemål. Vill arbetsgivaren ha möjlighet att placera ut huvudsemester under ytterligare en utökad period, utanför maj till september, måste parterna komma överens lokalt.

När behöver man läkarintyg?

Kravet på läkarintyg från åttonde dagen är nu tillfälligt borttaget från och med den 13 mars till den 31 maj. Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning. Beslutet gäller alla sjukdomar och är därmed inte begränsat till Covid-19.

Vad innebär beskedet om slopat karensavdrag?

Från och med 2020-03-11 och en och en halv månad framåt kommer staten ersätta karensavdraget för anställda. Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Syftet är att man inte ska chansa att gå till arbetet på grund av risken att förlora inkomst.

Vad har arbetsgivaren för möjligheter och befogenheter för att hantera en omfattande personalfrånvaro? 

Då verksamheten är hårt ansträngd och det finns svårigheter att få bemanningen att räcka till kan arbetsgivaren inom ramen för lag och kollektivavtal vidta åtgärder för att upprätthålla verksamheterna.

Arbetsgivaren kan exempelvis bli tvungen att förskjuta arbetstid, beordra övertid och nödfallsövertid, beordra jour och beredskap eller återkalla beviljad semester. Arbetstagaren har en skyldighet att byta schema, förskjuta arbetstiden, arbeta övertid och mertid, fullgöra jour och beredskap, vikariera för andra samt att inom ramen för anställningsavtalet arbeta på annan arbetsplats.

I vilken omfattning kan jag som arbetsgivare kräva att personal utför andra arbetsuppgifter än de som står i deras anställningsavtal?

Kortfattat rekommenderar vi i första hand att arbetsgivaren använder sig av frivillig personal vid behov av utökade insatser inom vissa arbetsuppgifter. I fall det inte finns några frivilliga är möjligheterna för arbetsgivaren att beordra andra typer av arbetsuppgifter relativt stor. En viktig aspekt är dock att arbetsgivaren ska förhandla om förändringen innan den genomförs.

Allmänna bestämmelser (§ 6) anger också en möjlighet för arbetsgivaren att genom ett vikariatsförordnande tillfälligt ge arbetstagaren arbetsuppgifter som normalt ligger utanför arbetsskyldigheten i anställningsavtalet. Det innebär att arbetstagaren tillfälligt kan behöva vikariera för någon annan i dennes arbete för att säkerställa att viktig verksamhet fortsätter bedrivas. Vikariatsförordnandet innebär alltså en omfattande arbetsskyldighet för arbetstagaren som även kan sträcka sig utanför avtalsområdet, men det är alltid av tillfällig natur.

Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att flytta till ett legitimerat arbete? 

Vid tillfällig omförflyttning är det viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra och ska vara lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Ett skäl att avstå som kan framföras är att kunskap saknas i kombination med yrkesansvaret som tillkommer. Frågan om en arbetsgivare kan anvisa ett sådant tillfälligt arbete till en anställd måste avgöras från fall till fall.

Om personal blir förflyttade och får längre resväg till arbetet kan de ersättning då?

Nej inte enligt det centrala kollektivavtalet (HÖK-AB). Men det är en fråga som man kan ställa till närmsta chef.

Hur kort varsel kan arbetsgivaren ha för att tillfälligt flytta en tjänst för att täcka luckor i samhällsviktiga verksamheter?

Det finns ingen tidsgräns för när det är tillåtet. När förflyttningar och förändringar av schemat sker med mindre än två veckors varsel kan det bli aktuellt med extra ekonomiska ersättningar, så kallad förskjuten arbetstid (HÖK-AB).

Kan krislägesavtalet aktiveras med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott?

Krislägesavtalet kan aktiveras vid ett krisläge som medför omfattande eller avgörande påverkan på personalförsörjningen i kommuner och regioner. Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot.

Avtalet aktiveras av arbetsgivarparterna SKL och Sobona. För att Krislägesavtalet ska aktiveras krävs:

  •  att krisläge i en kommun eller region konstateras av kommunen eller regionen genom beslut i behörig ordning, samt
  • att ett särskilt och likalydande beslut om aktivering av detta avtal har fattats av SKR:s och Sobonas styrelser.

För att Krislägesavtalet ska vara tillämpligt krävs att den personal arbetsgivaren har att förfoga över, det vill säga den egna personalen eller inhyrd personal, inte räcker till. Vidare är förutsättningen att den arbetsgivare där krisläge uppstått har uttömt möjligheterna till ytterligare personal via sina vanliga samarbetspartner och konstaterar att de resurser som står till förfogande inte räcker till för att hejda eller förhindra krisläget.

Kommer regeringens nya förändringar i lagen om korttidsarbete att påverka oss?

Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är en lagstiftning som inte gäller för offentliga arbetsgivare eller verksamheter som huvudsakligen är finansierade av offentliga medel. För medlemmar inom privat och ideell sektor gäller att verksamheter som i huvudsak bedrivs med stöd av finansiering från stat, kommun eller region är undantagna möjligheten till korttidsarbete och korttidspermittering. Lagen är främst till för att den svenska exportsektorn ska kunna hantera sina kostnader i en kortvarig kris och samtidigt kunna vidareutbilda personalen.

Läs mer här. 

Har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vid hemarbete/distansarbete?

Ja, arbetsgivaren har fortfarande ansvar för att arbetstagarens arbetsmiljö är säker och inte skapar ohälsa. Det gäller att tänka på till exempel arbetsutrustning, belysning och ergonomi.

Vid hemarbete/distansarbete finns också risk för en upplevelse av isolering och det är därför viktigt att underlätta kommunikationen mellan medarbetarna och dig som chef. Exempelvis kan APT och andra möten ske genom digitala kanaler och att arrangera ”Skypefika” kan vara ett sätt att ha bredare kontakt med kollegor. Diskutera med medarbetarna och stäm kontinuerligt av om hur ni på bästa sätt säkerställer en god arbetsmiljö. Samverka med skyddsombuden kring frågor som rör arbetsmiljön.

Vad kan arbetsgivaren göra när en arbetstagare avser att resa till område som UD avråder från att resa till?

Utgångspunkten är att arbetsgivare inte kan hindra en arbetstagare att åka på privat resa till område som UD avrått ifrån. Du bör dock prata med din medarbetare och förklara riskerna – såsom problem att ta sig hem, att reseförsäkringen inte gäller och att var och en har ett ansvar att minska smittan.

Vid hemkomsten kan arbetsgivaren stänga av arbetstagaren från arbetet för att förhindra spridning av smitta med stöd av AB § 10 mom.4. Arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande under en avstängning. En avstängning innebär alltså inte att arbetstagaren är ledig. Om det är möjligt ska arbetstagaren utföra arbetsuppgifter som kan skötas på distans.

Fler verktyg inom Corona

Frågor & svar