×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Att hålla i lönesamtal

När du har utvecklingssamtal och lönesamtal med dina medarbetare får ni tid att diskutera målen för verksamheten, dina medarbetares utveckling, lön och resultat. Samtidigt får du återkoppling om hur ditt ledarskap fungerar.

Lönesamtalet handlar om att bedöma medarbetarens arbetsinsats och ska inte förväxlas med en löneförhandlingssituation. Samtalet ska handla om verksamhetens mål och medarbetarens arbetsinsats i förhållande till det. Det ska ge en tydlig bild av hur du som chef ser på det jobb medarbetaren gjort i relation till vad arbetsgivaren vill betala för.

Medarbetaren har rätt att förvänta sig att du känner till vad denne gör i verksamheten och att du har befogenhet att bestämma lönen. Det duger inte att hänvisa till andra - du förväntas stå för det som beslutas om lönen. Det kan vara tufft att bedöma en medarbetares utveckling och resultat i pengar, och sedan i ett lönesamtal redogöra för det. Alltså är det viktigt att vara väl förberedd.

Följ verksamheten

En bra löneprocess bygger på att du känner till hur din medarbetare arbetar i relation till målen. Ha därför fortlöpande dialog med dina medarbetare om verksamheten. Det ger dig möjlighet att sätta in åtgärder snabbare, och du har ett bra underlag inför lönesamtalen.

Organisationens lönepolitik

En tydlig lönepolitik bidrar till en effektiv verksamhetsutveckling och ökar medarbetarnas motivation och intresse för verksamhetens resultat. Som chef ska du identifiera dig med ledningen och ställa dig bakom lönepolitiken. Du behöver alltså vara väl förtrogen med vad din organisation valt att fokusera på. Vilka särskilda insatser som ska ge löneökningar, vilken kompetens har man störst behov av i verksamheten? Lönepolitiken kan formuleras i en lönepolicy och är då ett viktigt redskap för dig. I en bra lönepolicy framgår tydligt vad som ska belönas och hur lönesättningen ska skötas i organisationen. Utöver det behöver du förmodligen själv komplettera och undersöka de särskilda förutsättningar som gäller för din verksamhet.

Innan samtalet

Se till att medarbetaren har tillgång till lönepolicy och lönekriterier i god tid innan samtalet. Ta fram uppgifter om medarbetarens lön, löneutveckling och lönespann. Kontrollera bakgrundsfakta som ansvar, aktuella arbetsuppgifter och kompetensutveckling fram tills nu. Gör eventuellt också en bedömning av marknadsläget. Har medarbetarens arbetsuppgifter förändrats? Till största delen ska din bedömning vara klar innan samtalet. Gå tillbaka till det förra lönesamtalet och senaste utvecklingssamtal, vad kom du överens med medarbetaren om? Vad har hänt under året? Hur har medarbetaren utvecklats och vad har åstadkommits? Hur har medarbetaren bidragit till att vi lyckats nå de uppsatta målen? Vad har fungerat bra och vad har fungerat mindre bra? Plocka fram konkreta exempel.

Samla ihop din dokumentation och gör klart för dig själv vad du vill få fram under samtalet. Hur motiverar du din bedömning, vad behöver du fråga mer om och vad bör vara nästa steg efter samtalet? Tror du att din medarbetare kommer att dela din bedömning? Förbered dig ytterligare om du tror att det kommer starka reaktioner. Läs även: Att sätta lön

Samtalet

Medarbetarens förutsättningar att utvecklas blir bättre om du ärligt beskriver din uppfattning. Det ska klart framgå att det är din uppfattning, att du står för den och att du är arbetsgivarens företrädare. Inställningen bör vara att alla kan bli bättre och att alla vill utvecklas. Det är därför viktigt hur du delger din uppfattning om medarbetarens arbetsinsats. Negativ information ska följas av positiv. Använd "jagbudskap" och ge konkreta exempel, be medarbetaren kommentera och själv beskriva.

Även om din bedömning i princip ska vara klar innan samtalet måste det finnas utrymme för dialog. Trots dina förberedelser kan det finnas omständigheter du inte känner till. Var därför lyhörd inför vad medarbetaren har att komma med. Men här finns några fallgropar. Förmåga att marknadsföra sig själv behöver inte hänga ihop med effektivitet. Se och uppmuntra äkta kompetens även hos den tystlåtne. Du kan visa inlevelse i medarbetares svårigheter utan att det behöver påverka din bedömning.

Till sist, det du framför under samtalet ska inte komma som en total överraskning för medarbetaren. En medarbetare som inte når upp till normala krav och som du inte tycker ska ha någon löneökning måste du hantera i en särskild ordning. Det ska inte lyftas för första gången i ett lönesamtal. Har du inte haft en löpande dialog med medarbetaren och inte genomfört utvecklingssamtal blir det svårt att genomföra samtalet. Det riskerar att bara leda till frustation hos både dig själv och medarbetaren.

Efter samtalet

Utvärdera alltid samtalet. Kom det viktiga fram? Känner du att medarbeten fick säga vad denne ville? Tog medarbetaren till sig din bedömning? Fick du anledning att revidera någon del i din bedömning, vad berodde det på? Vad bestämde ni? Gör minnesanteckningar.

Verktyg och stöd

  • Utvecklings- och lönesamtal för ett bra ledarskap (pdf). Guide från Vision
  • Dialog om lön mellan chef och medarbetare - ett inspirationsmaterial (pdf)
    SKL/Pacta har tillsammans med Vision och övriga fackförbund tagit fram en vägledning för hur dialogen om lön kan utvecklas utifrån löneavtalet i kommun, landsting och Pacta-företag. Materialet beskriver hur löneprocessens olika steg ska genomföras. Materialet är framtaget för kommun, landsting, regioner och Pacta-företag. Om du är chef inom något annat avtalsområde kan materialet ändå vara en god inspiration kring dialog om lön.

Ämnen som tas upp i materialet
- Vad är lön och vad ger lön?
- Förutsättningar för en bra dialog: Chefens och medarbetarens förberedelser
- Kvalitetssäkrad dialog: Ur chefens och medarbetarens perspektiv
- Utvärdering och uppföljning: Chefens och medarbetarens ansvar

 

Nyheter

Många tar chansen att påverka framtidens socialtjänst

”Mer delaktighet för brukare och klienter är ett av de önskemål som framkommit som svar på frågan om vad som är viktigast i framtidens socialtjänst. Fler synpunkter är välkomna och om inte Visions medlemmar tar chansen att påverka nu så finns risken att nästa tillfälle dröjer ytterligare 20 år”, säger Kristina Folkesson, socialpolitisk strateg på Vision, om dialogen som Vision nu för med medlemmarna om framtidens socialtjänst.  för 3 dagar sedan

Semestersugen? Här får du koll på reglerna

Enligt semesterlagen så har du rätt till 25 dagars semester per år, men kolla vilket kollektivavtal som gäller på din arbetsplats. Det kan ge rätt till ännu fler semesterdagar. Här får du lite fler tips.  för 4 dagar sedan

Vilken är Visions roll vid tecknandet av ett kollektivavtal?

Här förklarar vi vilken roll Vision har när man tecknar ett kollektivavtal.  för 8 dagar sedan

Bra saker att tänka på inför sommarjobbet

Vision.se tänkte släta ut några frågetecken kring vad som kan vara bra att tänka på inför, under och efter sommarjobbet.  för 8 dagar sedan

Till arkivet

Ditt eget lönesamtal

Glöm inte att förbereda ditt eget lönesamtal!
Tips lönesamtal>

Lönecoachning

Om du har frågor om lönesättning eller om din egen lön kan du höra av dig till Chef Direkt
Chef Direkt>