×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

 • Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Vision Region Uppsala

Skyddsombud

Jobba förebyggande för en bättre arbetsmiljö

I Vision Region Uppsalas avdelning har vi Vision-ombud som tillika är skyddsombud. Det ser vi som en styrka då våra samverkansmöten också är skyddskommittéer enligt samverkansavtalet. Frågor som t ex arbetstider kan ibland övergå till att bli ett arbetsmiljöärende och ombudet har då rätten att agera utifrån både Medbestämmandelagen och Arbetsmiljölagen.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets rättigheter för att kunna påverka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen:

 • delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ny arbetsorganisation samt upprättande av handlingsplaner.
 • få ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets uppdrag. Skyddsombudet har rätt att bli informerad av arbetsgivaren om det planeras viktiga förändringar i arbetsmiljön, och rätt att delta i planeringen av förändringarna. Det kan exempelvis gälla planer på att byta datorprogram, då det innebär nya arbetsrutiner och behov av kompetensutveckling.
 • om det behövs, vidta åtgärder för att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön. Vid omedelbar eller överhängande fara för olyckor och ohälsa kan det innebära ett arbetsplatsstopp. Vid mindre akuta situationer kan skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren för att begära att arbetsmiljöbrister åtgärdas. Åtgärdar arbetsgivaren inte problemen inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 §6a, vilket betyder att Arbetsmiljöverket måste fatta ett särskilt skriftligt beslut om hur frågan ska hanteras. Det görs vanligtvis i samband med en arbetsplatsinspektion.
 • rätt att begära en undersökning av förhållandena inom skyddsområdet (vanligtvis arbetsplatsen, för ett huvudskyddsombud är skyddsområdet en hel organisation, och ett regionalt skyddsombud har flera små arbetsgivare inom sitt skyddsområde).
 • rätt att avbryta arbetet inom sitt skyddsombudsområde även om där finns något annat skyddsombud som har en annan uppfattning, utan betalningsansvar för eventuellt produktionsbortfall.
 • företräder hela arbetsplatsen i det förebyggande arbetet som gäller arbetsmiljön, eller endast Visions medlemmar, beroende på vad de som valt skyddsombudet bestämt ska vara skyddsområde.

Mer om skyddsombudets rättigheter

 • får inte hindras från att fullgöra sitt uppdrag. Den arbetsgivare, eller arbetstagare, som hindrar skyddsombudet kan bli dömd att betala skadestånd.
 • har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren, eftersom uppdraget är en del av arbetsgivarens skyddsverksamhet som arbetsgivaren är skyldig att genomföra enligt Arbetsmiljölagen.
 • får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. En arbetsgivare som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig utifrån Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen.
 • ska inte företräda en medlem i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud, och i den rollen företräda medlemmar i enskilda ärenden. Behöver en enskild arbetstagare företrädas, blir även andra lagar än Arbetsmiljölagen inblandade. Det förutsätter ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån till exempel Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd.
 • har tystnadsplikt om medlemmars enskilda åsikter och personliga uppgifter, liksom om företagshemligheter. Medlemmarna ger sitt godkännande för de uppgifter skyddsombudet kan prata om när den företräder en person.

Lagen säger...

Skyddsombudet väljs med fördel av fackets medlemmar, är en del av den fackliga organisationen, och har därför även stöd för uppdraget i Förtroendemannalagen utöver stödet i Arbetsmiljölagen. Både Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet en suverän rätt att bli informerad om och delta i planeringen av organisationsförändringar. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljöinspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Systematiskt arbetsmiljöarbete, som varje arbetsgivare enligt lagen måste bedriva, betyder att arbetsmiljöfrågor ska finnas med i den vardagliga verksamheten för att förebygga ohälsa och olyckor. För att underlätta finns verktyg och checklistor.

Arbetsgivaren måste:

 • ha en arbetsmiljöpolicy.
 • ha rutiner som beskriver det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen.
 • göra arbetsmiljöundersökningar, skyddsronder och riskbedömningar.
 • följa upp arbetsmiljön varje år.
 • delegera arbetsmiljöuppgifter till cheferna.

https://www.suntarbetsliv.se/ finns massa bra information för landstings anställda samt arbetsgivaren.

Läs och lär om arbetsmiljö här.

Läs och lär mer om skyddsombud här.

870 nya medlemmar under april

Allt det här får du:

 • Löne- och karriärcoachning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

 • Inflytande på jobbet

Bli medlem!

Tipsa om tänkbara medlemmar

Känner du någon som skulle kunna vara med i Vision, men inte är det? Kontakta Medlemstipset!

Tipsa Vision

Fråga Vision Direkt

Personlig rådgivning om allt som rör din arbetssituation, öppet alla vardagar 8-20.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb