×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Program för ledarskap

För ett bra ledarskap krävs bland annat administrativt stöd, att de underställda inte är fler än 25 och att chefer får konsultativt stöd och personlig utveckling. Det anges i Visions program för ledarskap.

tjej i kavajDet ska vara utmanande och stimulerande att vara chef. Som chef har man inflytande på verksamheten och därmed också ett stort ansvar. Att ta rollen som ledare är ytterligare steg och en roll man förtjänar genom att vara en bra chef. Det behövs tydliga ledare i kommunerna, landstingen och regionerna, Svenska kyrkan och i bolag med anknytning till offentlig verksamhet.

Vision ska stödja sina medlemmar som är chefer att:

 • vara tydliga för att förhindra missförstånd och oklarheter
 • vara modiga – att våga testa gränser och våga göra fel
 • inte undvika att tag i sådant som kan kännas jobbigt
 • leva som de lär
 • vara förebilder
 • vara konsekventa i sitt handlande för att skapa trygghet bland medarbetarna
 • vara kommunikativa i sitt ledarskap

Vision ska också stödja cheferna att:

 • arbeta efter en humanistisk värdegrund och att ha en god självinsikt
 • i en politisk organisation ta rollen som tjänsteman gentemot politikerna, genom att vara tydlig med att beskriva konsekvenser av beslut och effekterna i verksamheten
 • i rollen som tjänsteman vara den som står för kontinuitet och långsiktighet i förhållande till olika politiska riktningar som varierar över tid

Konkreta utgångspunkter

Ett fungerande ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att medarbetarna ska må bra och trivas på jobbet. Chefer som har möjlighet att närvara och bekräfta sina medarbetare är den bästa investeringen för en god arbetsmiljö. Som en följd av detta utgör ett gott ledarskap också en förutsättning för en god verksamhetsutveckling och en konkurrenskraftig verksamhet. En chef behöver tid, kompetens, resurser och mandat.

Många chefer har alltför många medarbetare för att kunna leva upp till de krav på effektivitet och kvalitet som ställs på verksamheten. Detta är vanligt inom äldre- och handikappomsorgen.

Det är också vanligt att chefer saknar tillräckliga personalresurser inom personal- och ekonomiadministration. Cheferna ägnar alldeles för mycket tid till administration, som dessutom kräver speciell kompetens, vilket inte alla chefer har. Resultatet blir brist på tid för att sköta sitt ledarskap, vara tillgänglig för sina medarbetare, genomföra medarbetarsamtal och utveckla verksamheten. Särskilt sårbara blir chefer i platta organisationer där arbetsgivaren delegerat ansvaret långt ut i verksamheten.

Vi kan också konstatera att många chefer saknar förutsättningar att ta sitt arbetsmiljöansvar på grund av bristande resurser, kompetens och mandat. Vision ska ställa krav på att en chef ska få tydliga mandat, tillräckliga med resurser i både pengar och personal samt tid för att utöva sitt ledarskap. Vision ska sätta en gräns på att en chef inte ska ansvara för fler än 25 medarbetare. Argumenten för detta ska kopplas ihop med förutsättningarna för att ta ansvar för medarbetarna och verksamhetens utveckling. Och det arbetsmiljöansvar som arbetsgivaren har.

Ledarskapet ska ses som en egen profession och behöver därför kvalitetssäkras och underhållas. Arbetsgivaren ska ha en planerad och fortlöpande kompetensutveckling för cheferna. Medarbetarsamtalet är det tillfälle då chefen ska komma överens med sin närmaste chef om utbildnings- och utvecklingsfrågor. Vi vet att såväl kvantitet som kvalitet i genomförandet av medarbetarsamtal måste förbättras. Vision ska aktivt medverka till att cheferna, genom bra medarbetarsamtal får en plan för den egna kompetensutvecklingen.

Som chef står man ofta ensam att hantera svåra och komplicerade frågor. Man behöver få personligt stöd både i etiska dilemman och i sakfrågor. Vi vet att många chefer saknar ett sådant stöd vilket ökar utsattheten, höjer stressnivån avsevärt och därmed risken till ohälsa för chefen. Gruppen chefer är överrepresenterade såväl bland de med hög sjuknärvaro på jobbet som bland de långa sjukskrivningarna. Arbetsgivare måste ta sitt ansvar för att kartlägga och åtgärda dessa risker inom det systematiska arbetsmiljöarbetet för sina chefer. Vision ska ta sitt ansvar och noga följa och stödja att det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs på ett bra sätt.

Vi vet att det alltför ofta förekommer att chefer inte har någon att diskutera och bolla med när det gäller frågor kopplade till lönesättning. Löneinstrumenten i form av bland annat lönekriterierna måste vara tydliga för såväl chefer som medarbetarna. Vision ska ha kunskap och kunna förmedla vad det gällande löneavtalet innebär. Men Vision ska också stödja chefsmedlemmarna i arbetet med att göra den partsgemensamma löneprocessen tydlig för alla som berörs av den. Givetvis ska chefsmedlemmar få stöd av Vision i deras egna löneutveckling. Chefens löneutveckling ska utgå från tydliga lönekriterier som baseras på uppnådd kvalitet och resultat i verksamheten, den ska inte utgå från hur många medarbetare man har och hur stor budget man ansvarar för.

Andelen kvinnliga förvaltningschefer är ofta underrepresenterat i förhållande till andelen kvinnor i verksamheten eller kvinnliga chefer på lägre nivå inom organisationen. Skillnader mellan kvinnliga och manliga chefers arbets- och anställningsvillkor är naturligtvis något som måste uppmärksammas såväl av arbetsgivaren som av Vision. Vision ska vara aktiva och driva en jämnare könsfördelning vid rekryteringen av chefer i den högsta ledningen. Vision ska också agera aktivt för att arbetsgivaren ska följa den lagstiftning som finns när det gäller lönekartläggning.

Tyvärr är det alltför vanligt att chefer tvingas bort från anställningen, ofta utan någon som helst förvarning. Många arbetsgivare saknar former för hur uppföljning ska ske av chefskapet samt insatser för att underlätta omställningsarbetet från en chefsbefattning eller -anställning. Möjligheter till alternativa karriärvägar för cheferna behöver utvecklas. Vision ska stödja att karriärutveckling (eller omställning) är något som tas upp i utvecklingssamtalet och resulterar i en skriftlig handlingsplan.

Vision ska också ställa krav på att arbetsgivaren har en chefspolicy som bland annat beskriver hur chefsförsörjning, -utveckling, och -omställning ska hanteras. Chefspolicyn ska också innehålla tydliga lönekriterier för cheferna.

För chefer i politiskt styrd verksamhet är uppdraget ännu mer komplext än för chefer i andra verksamheter. Att arbeta som tjänsteman och chef i det demokratiska systemet kräver både att man har förståelse och särskild kompetens för systemet i sig och för det nära samarbete man har med ansvariga politiker.

I rollen ingår bland annat att hantera att den politiska styrelsen kan bytas ut vart fjärde år och att de politiska agendorna ibland går före att hålla kontinuitet och kvalitet i den praktiska verksamheten. Att hålla hög kvalitet och värna om kontinuiteten är något som den anställda chefen många gånger får kämpa för. Kvalitet och kontinuitet är också något som medborgarna ställer mycket höga krav på.

Oklara roller mellan förvaltningschefer och ansvariga politiker utgör ett stort hinder för en väl fungerande verksamhet. Det är inte heller ovanligt att dessa brister utgör grund för plötsliga skiljanden från anställningar. Dialogen mellan den anställda chefen och ansvarig politiker är grundläggande för att ansvarsfördelningen blir tydlig för båda. Detta är ett ansvar som både arbetsgivaren och medarbetaren måste ta. Vision ska aktivt stödja den här dialogen med utgångsläge från chefsmedlemmens trygghet.

Visions ståndpunkter

 • Chefer i politiskt styrd verksamhet ska ha samma löneutveckling som chefer i näringslivet.
 • Politiker och chefer ständigt måste ha en dialog om ansvarsfördelningen med syftet att underlätta och vårda ett förtroendefullt samarbete grupperna emellan.
 • Cheferna ska ha administrativt stöd så att de får tid att vara chefer.
 • Chefer ska ha tillgång till konsultativt stöd i såväl etikfrågor som personal- och verksamhetsfrågor.
 • En chef ska inte ha fler än 25 direkt underställda medarbetare. Varning för platta organisationer utan tydligt och tidsmässigt anpassat ledarskap.
 • Löneutvecklingen för chefer ska styras av kvalitet och resultat i verksamheten – inte av hur många medarbetare och hur stor budget man har.
 • En chef ska kontinuerligt, minst en gång per år, ha medarbetarsamtal med sin närmaste chef.
 • Den personliga utvecklingen för chefen är viktig och ska prioriteras.
 • Det ska finnas en jämn könsfördelning bland chefer på alla nivåer och i alla områden.
 • Alla arbetsgivare ska ha en chefspolicy som bland annat beskriver hur chefsförsörjning, -utveckling, och -omställning ska hanteras. Chefspolicyn ska också innehålla tydliga lönekriterier för cheferna.

Nyheter

Bli bättre på att fatta beslut

 för 5 timmar sedan

Så fixar du att vara ny på jobbet under corona

 för 6 timmar sedan

Tydligare ansvar och rätt förutsättningar - för det brottsförebyggande arbetet

I fredags samlades politiker, fackförbund, forskare, civilsamhället och myndigheter i en digital hearing om att stärka det brottsförebyggande arbetet. - Vi vill se ett tydligare brottsförebyggande uppdrag för de aktörer som berörs, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.  igår kl 09:29

Nyutbildade socionomer byter oftare jobb

En ny studie visar att nyutbildade socionomer ofta byter jobb. Orsaken tros vara höga krav och arbetsbelastning, brister i organisation och arbetsmiljö. Men också för många oerfarna chefer och kollegor.  för 13 dagar sedan

Till arkivet

1713 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2020

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar under sommaren kl 9-17. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb