×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

102. Framtida pensionärsverksamhet

Motionärer: Barbro Feldt Andersson, Britt-Marie Glaas, Lars Westin, Pensionärssektionerna i Gävle – Sandviken – Hofors

Vid senaste Förbundsmötet 2010 beslöts om vissa förändringar i förbundets Pensionärsverksamhet. Förändringar som bland SKTF-pensionärerna orsakat stark kritik. För att kunna följa förändringarna tillsattes av förbundet en övergångsgrupp som under en tid skulle följa de förändringar som beslutats.

Sektionerna inom GÄSTRIKLAND Gävle – Sandviken - Hofors har visserligen varit kritiska mot förändringarna, men ändå sett möjligheterna att utveckla verksamheten. Bland annat har pekats på möjligheterna till nätverksarbete inom bland annat regionerna. Ett bra nätverksarbete har därigenom startats, som uppskattas av medlemmarna. För att kunna fortsätta, utveckla och stabilisera verksamheten bör vissa stärkande insatser göras, som fordrar beslut av förbundsmötet.

Sektionerna i Gästrikland vill beröra 3 områden där ytterligare insatser är erforderliga.

De områden som vi anser viktiga är:

  1. Utredningsgruppen föreslår att pensionärsverksamheten skall vara lokal. Den har därigenom fått en klarare ställning i kommunen och i närregionen. Pensionärsverksamheten måste dock på ett bättre sätt knytas till förbundet. Antalet pensionärer som är aktiva i sektionerna är många och vill ha en klarare bindning till förbundet. En omfattande regional struktur behöver inte byggas upp.

Vi föreslår

att     förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att se över denna fråga i vilket även ingår att pröva frågan om att öka antalet observatörer vi förbundsmötet

 

  1. Utredningsgruppen föreslår att pensionärsverksamheten själv skall bära sina egna kostnader efter 2012. Det är dock angeläget att en form av stimulansbidrag från förbundet utgår ytterligare en tid. En bra nätverksamhet behöver en längre tid för att stabiliseras. En fortsatt positiv inställning från förbundet vore här mycket värdefull.

Vi föreslår

att     förbundsmötet ger förbundsstyrelsen i uppdrag att följa pensionärsverksamheten och att även efter 2012 stöttar verksamheten med stimulansbidrag.

  1. Undersökningar som vidtagits visar att våra pensionärers ekonomiska förhållanden under senare tid allvarligt försämrats. Överenskommelser som fattats kring pensionssystemet följs inte. En ökad vakthållning från Visions sida är erforderlig för att kunna tillvarata våra medlemmars rättigheter. Vi är närmare 35 000 pensionärsmedlemmar som med intresse följer dessa frågor.

Vi föreslår

att     förbundsmötet uppdrager åt förbundsstyrelsen att se över och tillser att personella resurser finns att tillgå för en tillfredsställande vakthållning inom området.

 

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

100-101. Fortsatt pensionärsverksamhet under nuvarande form 1 & 2
102. Framtida pensionärsverksamhet

Motionerna önskar en fortsatt central hantering av verksamhetsmedel för Visions pensionärsverksamhet. Att så är idag beror på det beslut som fattades på Förbundsmötet 2010 om en övergångsgrupp som under två år skulle möjliggöra och kvalitetssäkra den nya pensionärsorganisationen. Beslutet i sin helhet byggde på en rapport som framtagits inför FM 2010.  Rapporten ut en del riktmärken och i centrum stod att pensionärsverksamheten skulle bära sina egna kostnader, vara lokal och nära medlemmarna samt att så stor del som möjligt av avgiften skulle gå till aktiviteter för medlemmarna. Den centrala delen av avgiften skulle i princip täcka kostnaden för tidning och registerhållning av medlemmar. Vissa andra administrativa kostnader i form av ekonomihantering skulle även finnas kvar men i så liten omfattning som möjligt.

Förbundsstyrelsen har av övergångsgruppen fått en delrapport som fram till om med april 2012 visar att en majoritet av sektionerna, ca 85 %, har sökt och erhållit någon form av medel från övergångsgruppen. Många med aktiviteter i samarbete med andra sektioner eller på annat sätt nätverksnära och alla med inriktning att komma medlemmarna till del. Eller av utbildande karaktär när det gäller nätverksarbete. Dock har beloppen inte varit stora vilket gör att en mindre del än förväntat av avsatta medel förbrukats. Detta fram till och med april 2012 då ytterligare två söktillfällen kvarstår att behandla. Skulle medel finnas kvar vid utgången av 2012 finns ett förslag om eventuell fördelning till sektionerna.

Rapporten pekar även på en möjlig sänkning av den centrala medlemsavgiften som skulle kunna utgöra en grund för sektionerna att öka sin medlemsavgift utan att den totala medlemsavgiften stiger. Vilket borde vara positivt och helt i beslutets inriktning under förutsättning att organisationsplanen följs och att inga ökande kostnader uppstår i form av utökad administration eller andra åtaganden.

Även om det finns till viss del finns delade meningar ger rapporten en bild av att är såväl den nya organisationen med fokus på nätverksarbete som namnbytet vunnit gehör. Nämnas kan att övergångsgruppen inrättat en möjlighet att söka pengar för eventuella extra kostnader i samband med namnbytet för att inte behöva belasta sektionernas ekonomi i samband med nya loggor på kuvert, brevpapper och andra åtgärder som kan ha uppkommit.

Rapporten visar på att vissa sektioner har lagts ner och upplösts, men skälet till detta har inte varit den nya organisationen utan svårigheten att hitta personer till styrelsen. Detta ser Förbundsstyrelsen allvarligt på och kommer fortlöpande att hålla sig underrättad om utvecklingen, men bedömer inte att en förlängning eller förändring av övergångsgruppens arbete är lösningen.

Motion 102 innehåller även en begäran om starkare knytning till förbundet samt en önskan om att antalet observatörer från pensionärsverksamheten ska öka till kommande Förbundsmöten. Förbundsstyrelsen ser utifrån övergångsgruppens delrapport eller andra signaler inget behov att utreda frågan ytterligare. Nämnas kan att grundförslaget och rapporten 2010 inte innehöll något förslag om observatörer över huvud taget utan beslutet blev en kompromiss under förbundsmötesbehandlingen, vilket Förbundsstyrelsen tycker var ett bra beslut. När det gäller knytningen till Förbundsstyrelsen så är den i dagsläget stark. Starkare än andra sektioner inom Vision som har en avdelning som sin närmaste nivå. Pensionärssektionerna ligger direkt under Förbundsstyrelsen.

Avslutningsvis tar motion 102 upp frågan om att Vision ska tillsätta personella resurser för att bevaka olika intressefrågor för pensionärsmedlemmarna, t ex ekonomiska förhållanden och förändringar inom pensionssystemet. Det allmänna pensionssystemet förhandlas och bevakas av TCO och OFR. Vision bidrar till detta genom medlemsavgifter till TCO och OFR samt medverkar i olika referensgrupper som behandlar och besvarar remisser i socialpolitiska frågor som riksdag och regering skickar ut. Vision medverkar i samtliga grupper, i vissa med flera personer och följer utveckling mycket noggrant. Dessutom behandlas ofta frågorna även i TCOs styrelse där Vision givetvis är representerade. I vissa frågor går även TCO i spetsen och skapar opinion.

När det gäller avtalspension och tjänstepension är det en del av kollektivavtalen som förhandlas av OFR. Skulle problem uppstå att avtalen inte efterlevs av enskild arbetsgivare finns personal på centren som kan hjälpa till att utreda och eventuellt driva frågan i sådan situation. Med det så anser Förbundsstyrelsen att Vision har en god vakthållning i pensionsfrågorna.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     motionerna 100, 101 samt punkterna 1 och 2 i motion 102 avslås samt

att     anse punkten 3 i motion 102 besvarad.

Förbundsmötet beslutar

punkterna 1 och 2 avslås samt

att anse punkten 3 i motion besvarad.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 9 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

976 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb