×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

98. Ombudsmännens uppdrag

Motionärer: Visions Skellefteå-, Piteå-, Luleå- och Umeåavdelningar

Vad är ombudsmännens viktigaste uppgift? När vi rekryterar nya ombudsmän ställer vi höga krav på kompetens och då anser vi att den ska användas på rätt sätt! Att rekrytera nya medlemmar är mycket viktigt men vi anser inte att det är den viktigaste uppgiften för just ombudsmännen. Ombudsmännen skall stödja oss i förhandlingsarbetet och skall stödja avdelningar/klubbar på plats, det räcker inte alltid med telefonsupport! Det som är mest rekryterande och som sprider sig bland medlemmar är när vi gör bra förhandlingar. Andra fackförbund tillåter inte lokala förtroendevalda att själva ta förhandlingar på den nivå som vi ska göra. Vi måste säkerställa att allt blir rätt när medlemmarna behöver oss! Givetvis kan många förhandlingar skötas av oss lokala förhandlingsdelegerade men det skall vara en rättighet att få stöd på orten, direkt i förhandlingen, om så önskas.

Förbundets målsättning är att ingen i framtiden skall ha fackliga uppdrag på heltid och då är det än viktigare att det finns ombudsmän som kan ta över vid förhandlingar som gäller t ex varningar, uppsägningar och avsked. Den typen av medlemsärenden tar mycket tid i anspråk och kan inte bollas mellan olika förtroendevalda. I den tid vi lever i, när det blir allt svårare att kombinera arbetet med fackligt engagemang och det därför är svårare att rekrytera nya förtroendevalda, handlar detta om en överlevnadsfråga.

Givetvis skulle detta innebära mycket resor och att det tar stor del av ombudsmännens arbetstid, speciellt för en så stor region som region Norr, men vi anser att detta är viktigt om Vision ska vara ett starkt förbund som medlemmarna kan känna sig trygga i.

När det gäller rekrytering kan ett större ansvar läggas på oss ute i avdelningarna, t ex kan samarbete mellan avdelningarna vara ett sätt att styra upp detta arbete. I vår stora region borde det dessutom ges möjlighet att anställa ”rekryterare” ute i regionen, t ex deltidsanställa några redan förtroendevalda att ansvara för olika område. Detta skulle säkert även uppskattas av de förtroendevalda som fick möjlighet att jobba med detta – vi har många duktiga rekryterare i vår region och tillsammans kan vi göra ett ännu bättre arbete!

Förbundsmötet föreslås besluta

att Vision undersöker avdelningars/klubbars önskemål av stöd från sina respektive regionkontor,

att Vision beslutar att en av ombudsmännens huvudsakliga uppgifter skall vara att stödja lokala förhandlingsdelegerade, med telefonsupport eller i direkta förhandlingar om så önskas,

att det ska vara en rättighet för Visions medlemmar och förtroendevalda att få det förhandlingsstöd man önskar av ombudsmännen,

att Vision skall undersöka möjligheten till kostnadsersättning för region Norr, med anledning av de långa avstånden, för att deltidsanställa ett antal förtroendevalda som ”rekryterare”.

Avdelningarnas yttrande

Visions Skellefteå-, Piteå-, Luleå- och Umeåavdelningars styrelser tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

98. Ombudsmännens uppdrag

Visions regionombudsmän har precis som motionärerna skriver en hög kompetens och ska i sitt uppdrag vara generalister även om de var och en har sina mer djupa kompetensområden som självklart utnyttjas på bästa sätt på centren.

Regionombudsmännens viktigaste uppgifter kan kort sammanfattas i tre punkter.

  • · Organisera och rekrytera medlemmar inom Visions område.
  • · Ansvara för att medlemmarnas rättigheter tillvaratas genom råd, stöd och förhandlingar.
  • · Stödja det lokala fackliga arbetet i syfte att åstadkomma en väl fungerande verksamhet i enlighet med Visions mål och ställningstaganden.

Kansliorganisationen och regionombudsmännen jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen med att förverkliga de mål som förbundsmötet beslutar om. Sedan många år tillbaka har de jobbat med ett behovsstyrt, konsultativt och coachande arbetssätt både med förtroendevalda och medlemmar som vi har direktkontakt med. Detta arbetssätt utgår från vår värdegrund där vi tror att individens vilja och kraft att utvecklas och att själv och gemensamt med andra ta ansvar ger ett bättre resultat. En viktig del i Visions sätt att stötta våra medlemmar är att ha en lokal kännedom om de förutsättningar som finns hos den arbetsgivare och på arbetsplats där medlemmen finns. Den kunskap som förtroendevalda och medlemmar som finns ute på arbetsplatserna har kompletterat med regionombudsmännens kompetens ger ett ökat värde för våra medlemmar. Dialogen mellan kansliorganisationen och förtroendemannaorganisationen är därför väldigt viktig för bästa resultat.

Frågan om hur vi bäst organiserar vårt arbete och hur vi använder våra personella resurser på ett optimalt sätt är, och kommer att vara, en levande diskussion i organisationen. I den bästa av världar skulle vi ha mer resurser och möjlighet till fler anställda. Förbundsstyrelsen ser inte som sin uppgift att i dagsläget gå in och besluta om var stationeringen av våra ombudsmän ska vara men vill naturligtvis att en fortsatt god dialog sker mellan kansliorganisationen och förtroendevalda om behov, önskemål och resurser. Förbundsstyrelsen vill också peka på Vision Direkt som en viktig kanal och ett stöd till både förtroendevalda och ombudsmän i arbetet med att stödja medlemmarna på bästa sätt.

Vårt mål för Vision är klart och tydligt – Vision ska vara en växande och modern facklig organisation på arbetsmarknaden. Ska vi lyckas med det måste vi använda vår fantastiska organisation med alla dess fördelar på bästa sätt både i vårt rekryteringsarbete och i vårt påverkansarbete.

Det är när vi finns ute på arbetsplatserna som vi har chansen att rekrytera nya till vårt förbund och vara den första som ställer frågan till nyanställda om medlemskap i Vision. Det är också då vi har den bästa möjligheten att få koll på vilka frågor som är viktiga på arbetsplatsen och använda vår styrka att i påverkansförhandlingar göra skillnad för våra olika yrkesgruppers viktiga frågor. Detta kan ge en stor och påtaglig effekt för våra medlemmars vardag.

Ett sätt som förbundsmötena 2008 och 2010 såg kunde öka vår närvaro ute på arbetsplatserna är att i styrelserna dela upp den fackliga tiden mer mellan sig för att fler ska kunna vara aktiva och synliga på arbetsplatserna.

För att vi ska bli bättre på att använda de resurser vi har i form av kloka och drivna medlemmar som vill engagera sig behöver vi jobba med våra arbetsformer eftersom de nya inte alltid är attraherade av traditionella fackliga uppdrag och arbetsformer i styrelser eller som ombud. Här måste vi bli bättre på att låta den som vill engagera sig utifrån sina villkor i otraditionella former.

Förbundsstyrelsen ser mycket positivt på lokalavdelningarnas vilja att ta på sig ett ännu större ansvar för en ökad rekrytering via ett ökat samarbete mellan avdelningarna. Detta initiativ är ett bra exempel på det vi inom Vision kallar samarbetsexplosion men kan också bli ett bra exempel på ett behovsbedömt, konsultativt och coachande arbetssätt.

Förbundsstyrelsen har under våren beslutat om en förstärkning av de regionala resurserna genom att nyanställa rekryteringscoacher på alla center. De kommer att jobba med att rekrytera nya medlemmar och bilda, driva och utveckla regionala rekryteringsteam där avdelningar och klubbar kan dela med sig av sina duktiga ombud/rekryterare till andra som inte har samma förutsättningar. Här har de motionerande avdelningarna en stor möjlighet att bidra till ett ännu bättre rekryteringsarbete inom Vision.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att anse första och fjärde att-satsen besvarade

att avslå andra och tredje att-satserna

Förbundsmötets beslut

att anse första och fjärde att-satsen besvarade

att avslå andra och tredje att-satserna

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 5 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 9 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

763 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb