×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

93. Inflytande vid organisering efter konkurrensutsättning

Motionär: Kamilla Lantz, Vision Stockholms Stad

Låt medlemmarna själva få välja avdelningstillhörighet vid konkurrensutsättning av verksamhet!

Vid konkurrensutsättning hamnar medlemmar under centrets verksamhet i och med att de handlar bland annat under allmän klubb eller inom klubbar i andra avtalsområden än HÖK.

Ett flertal medlemmar som är med om detta har signalerat att de känner sig utanför då de inte längre har samma lokala fackliga företrädarskap och inte heller får eller kan delta i avdelningens aktiviteter.

Kamilla Lantz Vision Stockholms Stad föreslår

att förbundsmötet föreslår att besluta att medlemmarna själva ska få bestämma var deras tillhörighet ska vara i respektive region vid konkurrensutsättning av verksamheter.

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

Förbundsmötet 2002 slog fast ett antal grundläggande principer för den framtida lokala organisationen. De principerna tog sikte på att lösa de problem som tidigare organisation upplevde.

1. En lokal arbetsgivare – en lokal part (tydligare partsförhållande och bättre arbetsmiljö för förtroendevalda)

2. Ett direkt medlemsinflytande över sitt eget avtalsområde (bättre/ökad medlemsdemokrati)

3. Ett bättre direkt inflytande och representation i förbundet både centralt och regionalt (bättre/ökad intern demokrati)

Genom förändringen har vi nu bildat 293 klubbar och avdelningar. Både antalet och andelen medlemmar och potentiella medlemmar ökar utanför kommuner och landsting. Idag är det ca 30 procent av Visions medlemmar som arbetar utanför kommuner, landsting och regioner. För att inte tala om att de nu är synliga i våra demokratiska strukturer, som detta förbundsmöte, efter att ha varit osynliga i den gamla organisationen.

Organisationen vi nu har är också ett resultat av en principiell skillnad mellan HÖK och privata avtalsområden vad gäller rätten att teckna kollektivavtal. På HÖK-området delegeras denna rätt från förbundsstyrelsen via fullmakt till lokala företrädare. På våra övriga avtalsområden (inklusive Pacta) uppstår denna rätt genom att en företrädare utsetts av medlemmar på en arbetsplats. Vidare regleras den kommunala verksamheten i kommunallagen och den privata verksamheten regleras i aktiebolagslagen.

Vår organisation har utvärderats 2003, 2004, 2007 och med ett särskilt fokus på medlemmarna i allmänna klubbar 2009. Utvärderingarna har inte lett till att följande förbundsmöten förändrat grundprinciperna. Tvärtom har man kunnat konstatera att medlemmar och förtroendevalda varit nöjda. Utifrån utvärderingen 2009 har vi gjort förändringar för arbetssökande och vi har arbetat på olika sätt för att utveckla vår organisation för våra privata medlemmar. Dessutom beslutade förbundsmötet 2010 om särskilda förutsättningar för att hålla samman verksamheten mellan den ursprungliga avdelningen och klubbar vid bolagisering.

Rådsgruppen har i sin rapport till förbundsstyrelsen också diskuterat detta och slår fast att:

Rådsgruppen vill också peka på att det är viktigt att alla medlemmar känner igen sig i Vision. Mycket av utgångspunkten och kommunikationen utgår fortfarande från att Vision består av kommun och landstingsavdelningar. Vi kallar det 2/3-dels Vision, dvs trots att vi vet att en tredjedel av förbundet inte på långa vägar har samma förutsättningar, märks inte det tillräckligt mycket. Vi vill att alla medlemmar och förtroendevalda ska känna stolthet oavsett om de tillhör en allmän klubb, en liten klubb eller en större en avdelning.

Tyvärr låter vi vår lokala organisation och våra interna gränser påverka medlemmarnas upplevelser av Vision. Om medlemmen tillhör ”min” avdelning/klubb är det inget problem, men gör de inte det så känner inte jag något ansvar även om jag vet att jag skulle kunna bidra till ett ökat värde i medlemskapet. Förbundsmötet 2010 pekade på detta i åtgärdspunkten som handlar om samarbetsexplosioner och behovet av ett ökat samarbete över våra lokala egenskapade gränser. Vi bedömer nu att det är dags att utveckla och ta nästa kliv när det gäller samarbetsexplosionen. Här finns mer att göra, det kan av en del uppfattas som att valet är fritt om man vill ha samarbete inom förbundet, Vi tycker det ska vara en förutsättning/självklarhet att vi samarbetar lokalt för medlemmarnas bästa. Ibland fokuserar vi för mycket på hur vi skall organisera oss lokalt (och ibland till och med konkurrerar) istället för att ägna oss åt hur vi samarbetar bäst för att medlemmen faktiskt ska uppleva ett Vision.

Förbundsstyrelsen delar rådsgruppens reflektioner. Nu handlar det om att fokusera på att bygga Vision och på de utmaningar vi har i vårt framtida förändringsarbete för att medlemmar och potentiella medlemmar ska uppleva ett Vision. Med de utvärderingar och utredningar som är gjorda och med besluten på förbundsmötet 2010 om samarbetsexposionen och om särskilda förutsättningar vid bolagisering så har vi bra förutsättningar. Men vi har fortfarande en del utvecklingsarbete att göra när det gäller våra privatanställda medlemmar.

Därför anser förbundsstyrelsen att det är dags att genomföra förändringar för de kommunala bolagen för att öka klubbarnas förutsättningar att bedriva en ännu bättre verksamhet för sina medlemmar och potentiella medlemmar. Krav från EU, skattetekniska skäl och förändrade verksamhetsförutsättningar i övrigt gör att kommunala bolag delas upp i fler bolag. Vi behöver ge våra klubbar i dessa kommunala bolag möjlighet till att samla företagen med samma avtalsområde inom en och samma klubb för att nå bättre resultat för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi vet av erfarenhet att rekryteringspotentialen är stor både i kommunala bolagen och i de privata vårdföretagen.

Detta blir ytterligare ett led i det utvecklingsarbete som pågår på hela privata sidan där vi har en blandning av riksklubbar (t ex Feelgood, Frälsningarmen m fl) och nätverksbildande (Aleris, Attendo, Carema m fl). Det arbetet måste fortsätta och förbundsstyrelsen känner ett särskilt ansvar för detta.

Motioner om lokal organisation
De förslag som finns i motionerna skulle innebära att vi, på olika sätt, öppnar upp för en möjlig återgång till den gamla organisationen som SKTF lämnade redan 2002, för dem som vill det. Det innebär att vi också lämnar de grundläggande organisationsprinciperna som gäller nu och går tillbaka till de problem med bland annat företrädarskapet vi hade tidigare. Det är ingen önskvärd väg. Med de utvärderingar och utredningar som är gjorda under åren och med besluten på förbundsmötet 2010 om samarbetsexposionen och om särskilda förutsättningar vid bolagisering har vi i stort bra förutsättningar för att organisera oss lokalt. Förbundsstyrelsen delar också rådsgruppens reflektioner och att vi nu ska gå vidare i vårt arbete för att medlemmarna ska uppleva ett Vision.

Det handlar om hur vi ska vässa och finslipa hur vi kan arbeta inom ramen för principerna för att nå ännu bättre resultat för medlemmarnas skull. För att använda styrkan av Vision på en och samma ort så fortsätter och förstärker vi arbetet med samarbetsexplosionen för att ge medlemmarna ett mervärde i medlemskapet utöver det de har i sin egen klubb eller avdelning.

I motionen ”Organisation för alla” föreslås att vi ska utreda organisationen i syfte att öppna upp för en återgång till SKTFs gamla organisation. Förbundsstyrelsen menar som sagt att de grundläggande organisationsprinciperna ligger fast. Förbundsstyrelsen delar dock synen att det är viktigt att utveckla organisationen i de delar där vi ser behov av förbättringar.

Därför fortsätter vi nu att utveckla vårt arbete för våra privata medlemmar och förtroendevalda för att stärka dem. Förbundsstyrelsen vill därför öppna möjligheten till undantag för framför allt de mindre klubbarna i kommunala bolagskoncerner inom samma avtalsområde, att kunna verka inom ramen för en gemensam klubb genom en undantagshantering. Den förutsätter arbetsgivaren också ger de förutsättningarna som är nödvändiga i form av facklig tid mm. Förbundsstyrelsen beslutar sedan klubbarnas verksamhetsområde efter att begäran om undantag inkommit.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionerna

att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag.

Förbundsmötets beslut

att avslå motionerna

att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 6 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

830 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb