×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

92. Flexibel lokal organisering

Motionär: Rickard Johansson

Föreslår att förbundsmötet beslutar

att de klubbar och avdelningar som vill och har möjlighet att gå ihop skall få göra detta utan större hinder,

att ett samgående kan genomföras i de fall berörda medlemmar i avdelningarna/klubbarna samtycker,

att erforderliga stadgeändringar för att möjliggöra sammangående görs omgående samt att beslut om dessa tas per capsulam innan detta år är slut.

Bakgrund
I en tid då vision då det är svårare och svårare att få folk att bli förtroendevalda är det viktigt ur ett överlevnadsperspektiv att de lokala organisationerna ges möjlighet till att gå samman.

Möjligheten att bedriva en bärande verksamhet i avdelning/klubb beror på många olika saker som man inte alltid kan påverka. På medlemmarnas vägnar är det angeläget att vi som fackförening har möjligheten att erbjuda dem ett bra medlemsvärde. Har man ingen eller liten verksamhet i en avdelning/klubb måste vi därför ha förutsättningar att kunna omorganisera oss på det lokala planet så att det ges en möjlighet till att bedriva en bra facklig verksamhet, och därigenom erbjuda medlemmarna ett fortsatt bra medlemsvärde. Det måste därför vara möjligt för klubbar och avdelningar att kunna gå ihop med både andra avdelningar och klubbar.

I nuvarande organisationsuppbyggnad i vision bildas avdelning/klubb efter huvudman. Detta är även i fortsättningen en rimlig grund att utgå ifrån dock måste man kunna göra avsteg. Bedömningen om det kan göras avsteg måste ligga på det lokala planet och det ligger i sakens natur att man är överens med huvudman/huvudmännen innan en förändring kan ske.

Motionen rör möjligheten för sammangående och inte möjlighet till samarbete. Möjligheten till samarbete finns redan idag.

Denna motion var upp på förra förbundsmötet och erhöll inget tillfredsställande svar från förbundsstyrelsen såtillvida att man inte besvarat motionen utan blandat in andra möjligheter som samarbete etc.

Visions Malmöavdelning tillstyrker motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motionerna

Förbundsmötet 2002 slog fast ett antal grundläggande principer för den framtida lokala organisationen. De principerna tog sikte på att lösa de problem som tidigare organisation upplevde.

1. En lokal arbetsgivare – en lokal part (tydligare partsförhållande och bättre arbetsmiljö för förtroendevalda)

2. Ett direkt medlemsinflytande över sitt eget avtalsområde (bättre/ökad medlemsdemokrati)

3. Ett bättre direkt inflytande och representation i förbundet både centralt och regionalt (bättre/ökad intern demokrati)

Genom förändringen har vi nu bildat 293 klubbar och avdelningar. Både antalet och andelen medlemmar och potentiella medlemmar ökar utanför kommuner och landsting. Idag är det ca 30 procent av Visions medlemmar som arbetar utanför kommuner, landsting och regioner. För att inte tala om att de nu är synliga i våra demokratiska strukturer, som detta förbundsmöte, efter att ha varit osynliga i den gamla organisationen.

Organisationen vi nu har är också ett resultat av en principiell skillnad mellan HÖK och privata avtalsområden vad gäller rätten att teckna kollektivavtal. På HÖK-området delegeras denna rätt från förbundsstyrelsen via fullmakt till lokala företrädare. På våra övriga avtalsområden (inklusive Pacta) uppstår denna rätt genom att en företrädare utsetts av medlemmar på en arbetsplats. Vidare regleras den kommunala verksamheten i kommunallagen och den privata verksamheten regleras i aktiebolagslagen.

Vår organisation har utvärderats 2003, 2004, 2007 och med ett särskilt fokus på medlemmarna i allmänna klubbar 2009. Utvärderingarna har inte lett till att följande förbundsmöten förändrat grundprinciperna. Tvärtom har man kunnat konstatera att medlemmar och förtroendevalda varit nöjda. Utifrån utvärderingen 2009 har vi gjort förändringar för arbetssökande och vi har arbetat på olika sätt för att utveckla vår organisation för våra privata medlemmar. Dessutom beslutade förbundsmötet 2010 om särskilda förutsättningar för att hålla samman verksamheten mellan den ursprungliga avdelningen och klubbar vid bolagisering.

Rådsgruppen har i sin rapport till förbundsstyrelsen också diskuterat detta och slår fast att:

Rådsgruppen vill också peka på att det är viktigt att alla medlemmar känner igen sig i Vision. Mycket av utgångspunkten och kommunikationen utgår fortfarande från att Vision består av kommun och landstingsavdelningar. Vi kallar det 2/3-dels Vision, dvs trots att vi vet att en tredjedel av förbundet inte på långa vägar har samma förutsättningar, märks inte det tillräckligt mycket. Vi vill att alla medlemmar och förtroendevalda ska känna stolthet oavsett om de tillhör en allmän klubb, en liten klubb eller en större en avdelning.

Tyvärr låter vi vår lokala organisation och våra interna gränser påverka medlemmarnas upplevelser av Vision. Om medlemmen tillhör ”min” avdelning/klubb är det inget problem, men gör de inte det så känner inte jag något ansvar även om jag vet att jag skulle kunna bidra till ett ökat värde i medlemskapet. Förbundsmötet 2010 pekade på detta i åtgärdspunkten som handlar om samarbetsexplosioner och behovet av ett ökat samarbete över våra lokala egenskapade gränser. Vi bedömer nu att det är dags att utveckla och ta nästa kliv när det gäller samarbetsexplosionen. Här finns mer att göra, det kan av en del uppfattas som att valet är fritt om man vill ha samarbete inom förbundet, Vi tycker det ska vara en förutsättning/självklarhet att vi samarbetar lokalt för medlemmarnas bästa. Ibland fokuserar vi för mycket på hur vi skall organisera oss lokalt (och ibland till och med konkurrerar) istället för att ägna oss åt hur vi samarbetar bäst för att medlemmen faktiskt ska uppleva ett Vision.

Förbundsstyrelsen delar rådsgruppens reflektioner. Nu handlar det om att fokusera på att bygga Vision och på de utmaningar vi har i vårt framtida förändringsarbete för att medlemmar och potentiella medlemmar ska uppleva ett Vision. Med de utvärderingar och utredningar som är gjorda och med besluten på förbundsmötet 2010 om samarbetsexposionen och om särskilda förutsättningar vid bolagisering så har vi bra förutsättningar. Men vi har fortfarande en del utvecklingsarbete att göra när det gäller våra privatanställda medlemmar.

Därför anser förbundsstyrelsen att det är dags att genomföra förändringar för de kommunala bolagen för att öka klubbarnas förutsättningar att bedriva en ännu bättre verksamhet för sina medlemmar och potentiella medlemmar. Krav från EU, skattetekniska skäl och förändrade verksamhetsförutsättningar i övrigt gör att kommunala bolag delas upp i fler bolag. Vi behöver ge våra klubbar i dessa kommunala bolag möjlighet till att samla företagen med samma avtalsområde inom en och samma klubb för att nå bättre resultat för medlemmar och potentiella medlemmar. Vi vet av erfarenhet att rekryteringspotentialen är stor både i kommunala bolagen och i de privata vårdföretagen.

Detta blir ytterligare ett led i det utvecklingsarbete som pågår på hela privata sidan där vi har en blandning av riksklubbar (t ex Feelgood, Frälsningarmen m fl) och nätverksbildande (Aleris, Attendo, Carema m fl). Det arbetet måste fortsätta och förbundsstyrelsen känner ett särskilt ansvar för detta.

Motioner om lokal organisation
De förslag som finns i motionerna skulle innebära att vi, på olika sätt, öppnar upp för en möjlig återgång till den gamla organisationen som SKTF lämnade redan 2002, för dem som vill det. Det innebär att vi också lämnar de grundläggande organisationsprinciperna som gäller nu och går tillbaka till de problem med bland annat företrädarskapet vi hade tidigare. Det är ingen önskvärd väg. Med de utvärderingar och utredningar som är gjorda under åren och med besluten på förbundsmötet 2010 om samarbetsexposionen och om särskilda förutsättningar vid bolagisering har vi i stort bra förutsättningar för att organisera oss lokalt. Förbundsstyrelsen delar också rådsgruppens reflektioner och att vi nu ska gå vidare i vårt arbete för att medlemmarna ska uppleva ett Vision.

Det handlar om hur vi ska vässa och finslipa hur vi kan arbeta inom ramen för principerna för att nå ännu bättre resultat för medlemmarnas skull. För att använda styrkan av Vision på en och samma ort så fortsätter och förstärker vi arbetet med samarbetsexplosionen för att ge medlemmarna ett mervärde i medlemskapet utöver det de har i sin egen klubb eller avdelning.

I motionen ”Organisation för alla” föreslås att vi ska utreda organisationen i syfte att öppna upp för en återgång till SKTFs gamla organisation. Förbundsstyrelsen menar som sagt att de grundläggande organisationsprinciperna ligger fast. Förbundsstyrelsen delar dock synen att det är viktigt att utveckla organisationen i de delar där vi ser behov av förbättringar.

Därför fortsätter vi nu att utveckla vårt arbete för våra privata medlemmar och förtroendevalda för att stärka dem. Förbundsstyrelsen vill därför öppna möjligheten till undantag för framför allt de mindre klubbarna i kommunala bolagskoncerner inom samma avtalsområde, att kunna verka inom ramen för en gemensam klubb genom en undantagshantering. Den förutsätter arbetsgivaren också ger de förutsättningarna som är nödvändiga i form av facklig tid mm. Förbundsstyrelsen beslutar sedan klubbarnas verksamhetsområde efter att begäran om undantag inkommit.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionerna

att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag.

Förbundsmötets beslut

att avslå motionerna

att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag.

Förbundsmötets beslut

att avslå motionerna

att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag.

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  för 11 dagar sedan

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 8 dagar sedan

Värmen är tillbaka - Så kan du jobba ute

Suntarbetsliv har tagit fram en checklista över hur du kan flytta kontorsarbetet utomhus. Och varför det är bra att jobba utomhus.  2019-08-26

Klimatfrågan allt viktigare när young professionals får bestämma

När studenter, akademiker och nya i arbetslivet rankar sina drömarbetsgivare hamnar Google, IKEA och Spotify i topp, enligt en ny undersökning från Academic Work. Resultatet visar också att företag som tar klimatfrågan på allvar ökar stort i attraktivitet.  2019-08-20

Till arkivet

1033 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb