×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

80. Lön, en facklig fråga?

Motionär: Vision Göteborg

Så här kunde en motion till Förbundsmötet i det gamla fackförbundet SKTF se ut.

(exemplet är från 2010 men det finns fler). Lite fritt citerat ur just denna.

Citat

"Vi har under ett antal år och vid ett antal Förbundsmöten diskuterat löner och villkor ur olika perspektiv. Utgångspunkten har dock varit hur en utvecklad process ska kunna åstadkommas. Även i vår lönepolitik finns det som kallas att utveckla löneprocessen som ett ledande inslag. Eftersom denna utveckling alltid relaterar till att medlemmen mer och mer ska hantera sin lön och sin löneutveckling själv borde vi nu stunna oss lite, stanna upp lite i vår iver och bli "settnas i en vehög" en stund och reflektera, analysera denna vår strävan. Är vi den absoluta sanningen på spåren? Finns det några problem med denna vår politik? Är detta något som kommer att fulländas i framtiden och då hur? Vad är målet? Facklig kapitulation? Medlemsrevolution? Vi gör en affär av att avtalen inte ska vara sifferlösa, men vi har sifferlösa avtal, varför? Vad är utveckling i det här sammanhanget? Sedan måste vi fundera på hur det som kallas utveckling står i förhållande till de strukturella löneskillnaderna? Reallönefrågan? Yrkesfrågan? Låglönefrågan, Hindrande? Pådrivande? Det finns en del att ta i och för att lösa det måste man ta i.

..........Om vi inte vet vad vi vill uppnå i slutändan kommer vi också att tveka om hur vi kommer dit. Det är dags att efter dessa år och dessa avtalsrörelser genomgripande diskutera var vi står, vad vi vill från och med här, och hur vi når dit.

.......................

Vi föreslår Förbundsmötet besluta

Att Avsätta tid för en genomgripande ideologisk diskussion kring utvecklingen av våra avtal kring löner och villkor.

Att Därvid också se över vår lönepolitik i akt att finna vår mening med den utveckling som vi säger pågår.

Att Därvid fundera kring vad som är målet och hur ett avtal ser ut då vi nått målet."

Slut citat

En sådan här motion blev på den tiden avslagen och/eller besvarad och så också denna enligt följande

"Förbundsstyrelsen vill gärna att alla tillfällen till att diskutera lönepolitiken utnyttjas – på arbetsplatser, i avdelningar och klubbar, inom regioner och naturligtvis på Forumträffar inom respektive avtalsområde. En bred diskussion som skapar ett brett och väl förankrat underlag är en bra förutsättning för att modifiera och förändra våra lönepolitiska målsättningar och metoder. Vi har bra möjligheter att inom vår organisation åstadkomma de diskussioner motionären åsyftar."

Alltså överallt utom på vårt högsta beslutande organ, Förbundsmötet där motionen låg.

Eftersom då ingenting av det som finns i svaret har inträffat vad gäller de gemensamma fora som står till buds utan enbart blir en diskussion som förts och förs på arbetsplatser, i avdelningar och klubbar. Viktiga diskussioner men att sammanföra dessa till en diskussion, en helhet i förbundet blev aldrig av. Den efterlysta och utlovade diskussionen i våra fora har helt enkelt uteblivit.

En viktig reflektion är alltså att vi kan prata var som helst utom i vårt högsta beslutande organ, Förbundsmötet. Vi måste ändra på det.

Nu är det också så att denna diskussion ska föras på Förbundsmöte och inte "gömmas" i andra fora, inte ens i Avtalsgruppen. I Vision ska givetvis Visions högsta beslutande organ Förbundsmötet hantera den här typen av frågeställningar och motioner och därmed formulera Visions lönepolitik och strategi i löne- och villkorsfrågor. Visions Förbundsmöte får aldrig utan ställningstagande hänvisa motioner till exempel till Avtalsgruppen, så som SKTF gjorde, eller som svar hänvisa till att vi för diskussioner i våra andra fora, om vi inte ska göra det, som gamla SKTF:s förbundsstyrelse gjorde. Det är alltid rätt att ta diskussionerna på Förbundsmöte.

Sedan finns det ytterligare problematik att väga in i diskussionen och det är hur individuellt det individuella kan vara. Individuell solidaritet kan vara ett problem liksom att individuellt i ett lönesättande samtal klara ut de strukturella löneskillnaderna.

Men nu gäller annat?

Förbundsmötet föreslås besluta

att avsätta tid för en genomgripande ideologisk diskussion kring utvecklingen av våra avtal avseende löner och villkor.

att därvid också se över vår lönepolitik i akt att finna vår mening med den utveckling som vi säger pågår.

att därvid fundera kring vad som är målet och hur ett avtal ser ut då vi nått målet."

att placera in vårt arbete med de strukturella löneskillnaderna i Visions lönepolitik och strategi.

att strategiskt diskutera hur arbetet med de strukturella löneskillnaderna konsekvent ska bedrivas på kort och lång sikt. Avtalsmässigt och opinionsmässigt.

att diskutera kring hur Visions yrkesfokus ska presentera även i lönepolitiken.

att Förbundsstyrelsen planerar in detta på Visions Förbundsmöte i höst (det här kan ju inte FM besluta, det blir lite sent, men en FS I Vision kan göra det).

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 80. Lön, en facklig fråga?

Förbundsstyrelsen anser att det är betydelsefullt i vi, i vår nya skepnad som Vision, utvecklar och modifierar våra lönepolitiska ståndpunkter. Det är viktigt att ståndpunkterna formuleras så att det på ett självklart sätt kan förmedla det som vi i Vision vill åstadkomma, kanske den närmaste femårsperioden.

En avgörande diskussion om detta är dock inte möjlig att genomföra på årets förbundsmöte. Förbundsstyrelsen vill att lönepolitiken ska ha sin grund i diskussioner bland många medlemmar i avdelningar och klubbar, samt inom de yrken medlemmarna är verksamma i. Det är inte genomförbart att ha så breda diskussioner inför årets förbundsmöte. Tiden medger helt enkelt inte det. Vi vill i stället genomföra sådana diskussioner under vintern och våren 2013 och att de ska utmynna i att vi under de regionala förbundskonferenserna 2013 diskuterar de beståndsdelar som ska ingå i Visions lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar.

När det mer specifikt gäller lönepolitiken känner vi oss trygga i att den i sina huvuddrag vilar på våra medlemmars uppfattning. Vi har i flera medlemsundersökningar fått medlemmarnas attityder till löner och vad de ska grundas på bekräftade.

 • Lönen ska vara individuell och differentierad.
 • Medlemmarna vill ha betalt för det som de uträttar på arbetet.
 • Medlemmarna vill kunna påverka sin lön genom sitt arbete.
 • Skillnader i prestation ska ge skillnader i lön.
 • Medlemmarna vill att lönen ska sättas av någon som vet vad de uträttar på arbetet, helst den närmsta chefen.
 • Medlemmarna vill, genom egen medverkan, vara med och bestämma då lönen fastställs.

Förbundsstyrelsen anser utifrån detta inte att det finns anledning att förändra det som är grunden i förbundets lönepolitiska målsättningar, men tycker att det finns några inslag som behöver utvecklas.

 • Medlemmens rätt till deltagande, inflytande och påverkan då den egna lönen bestäms ska förstärkas. Detta ska gälla såväl i relation till arbetsgivare och närmaste chef som inom Visions eget arbete.
 • Lönepolitiken bör innehålla specifika målsättningar om yrkets betydelse i lönesättningssammanhang, hur yrkesgemenskapen kan nyttjas då lönerna bestäms och om hur vi arbetar med specifika yrkesvillkor. Kanske det även finns behov av specifika lönestrategier för vissa yrken.
 • Vårt arbete för att åstadkomma förändring av de strukturella löneskillnaderna behöver vara en betydelsefull del av våra ståndpunkter. Kanske vi ska ange mer detaljerade uppfattningar om vad vi vill uppnå.

Förbundsstyrelsen vill gärna att dessa tre områden; individens rätt, yrkets betydelse och arbetet med de strukturella löneskillnaderna ska vara vägledande för var tyngdpunkten ska ligga i diskussionerna kring nya lönepolitiska ståndpunkter för Vision. Dessa tre områden ska också vara bärande i arbetet med lön som en av Visions hjärtefrågor.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om Visions lönepolitiska ståndpunkter

att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de strukturella löneskillnaderna

att framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala förbundskonferenserna 2013

att genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar och hur de ska formuleras

att förbundsstyrelsens utifrån resultatet av de regionala diskussionerna formulerar och beslutar om Visions nya lönepolitiska ståndpunkter, samt

att därmed anse motionen besvarad.

Förbundsmötets beslut

att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om Visions lönepolitiska ståndpunkter

att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de strukturella löneskillnaderna

att framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala förbundskonferenserna 2013

att genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar och hur de ska formuleras

att förbundsmötet utifrån resultatet av de regionala diskussionerna formulerar och beslutar om Visions nya lönepolitiska ståndpunkter, samt

att därmed anse motionen besvarad.

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 2 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1037 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb