×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

79. Rådgivande, beslutande eller vad...

Motionär: Vision Göteborg, Tina Niinisalo

Motionen avser endast HÖK.

Efter att ha studerat avtalsrörelsen HÖK internt inom vårt eget förbund under en längre period både på distans, genom nära styrelsekollegor samt genom egna erfarenheter, så finns det en hel del frågetecken kvar att lösa för att vår egen process ska fungera. I samband med förra förbundsmötet i Stockholm (2010) bildades en arbetsgrupp som hade till uppgift att utvärdera och komma med en rapport som tar sikte på förbättringar i vårt eget avtalsarbete. I skrivande stund tyder allt på att förändringarna, som blev resultatet av denna arbetsgupp, inte alls blir av avgörande slag som berör avtalsprocesserna i grunden. Huvudfokus i resultatet är bättre tydlighet i befintlig process, en tydligare beskrivning av avtalsgruppens uppgift och mandat samt förbättringar i den regionala valprocessen. I egentlig mening ingen förändring av processen som sådan då den är likadan innan arbetsgruppens arbete som efter. Givetvis är tydlighet alltid bra och ett litet steg på vägen.

Det finns fortfarande en hel del funderingar kvar och som är högst aktuella efter att ha kommit en bra bit på väg i avtal 2012, eller kanske till och med är än mer aktuella efter årets erfarenheter. Årets erfarenheter har varit en hel del missförstånd som radats upp mellan tjänstemän och förbundsstyrelsens representanter å ena sidan och vi förtroendevalda i avtalsgruppen å andra sidan (i skrivande stund gäller detta från start till färdigt yrkande). Missförstånd som är allvarliga och bekymmersamma då vi förtroendevalda varit mycket tydliga med vad vi vill signalera till medlemmarna samt med vad vi vill uppnå. Kulmen i dessa missförstånd var när majoriteten av avtalsgruppen enades i förtydliganden i befintligt yrkande kring för oss viktiga delar. Allt i samma linje som hållits från början i olika resonemang i hela avtalsgruppen. Detta uppfattade därefter av förbundsstyrelsens representanter och tjänstemän som ett helt eget förslag till yrkande som stred mot det förslag som tagits fram. Kan det bli mer fel undrar jag då och vilka öron väljer vi att lyssna med!? Kan det vara så att missförstånd lättare uppstår om man redan bestämt sig för en annan linje och under tiden märker att vi förtroendevalda drar åt ett lite annat håll. Finns det något intresse för vad en avtalsgrupp av nuvarande slag har att bidra med i en avtalsrörelse genom förslag på lösningar, idéer och kreativitet. Allt detta naturligtvis förankrat i de många egna medlemskontakter man har, genom lokal förhandlingserfarenhet, genom regionala avtalsgrupper, HÖK-forum osv. Eller är det kanske rent av så att förbundet vill använda avtalsgruppen som ett bollplank för tjänstemännens egna idéer där vi förtroendevalda inte förväntas att prestera mer än att bekräfta dessa... En sådan arbetsordning hade möjligtvis varit helt i sin ordning om vi alla varit medvetna om detta sätt att arbeta.

Efter egna erfarenheter, tidigare motioner i ämnet och arbetsgruppens arbete så behöver vi en mer drastisk förändring för få ordning på det interna avtalsarbetet.

Förbundsstyrelsen är den grupp av personer som har det högsta mandaten inom förbundet både i avtalsbeslut samt övriga beslut i stadgade frågor. Förbundsstyrelsen pekar också ut en inriktning i avtalsrörelsen. En inriktning som inte processats i demokratisk anda runt om i landet utan presenteras avtalsgruppen som ett färdigt resultat. Det borde därför vara de som arbetar mest aktivt med vårt avtalsarbete. Förbundsstyrelsen gör mycket annat viktigt arbete också, dock är det väl ändå så att avtal och lön torde hamna högt på listan vid en viktighetsprövning. Att då slarva med detta på nuvarande sätt är beklagligt. Idag kommer hela förbundsstyrelsen in i slutskedet och innan dess sköts det via dess 2 representanter.

Indirekt sägs det ibland att ingen förbundsstyrelse kommer att våga gå emot en enig avtalsgrupp. Man kan då undra över vad som hände i samband med arbetet med yrkande i avtal 2012 då förtydliganden som fördes fram förkastades som ett helt nytt yrkande som inte kunde tas in så sent i processen.

Förbundsmötet föreslås besluta:

Att-satser del 1:

att förbundsstyrelsen är den grupp som har till huvuduppgift att arbeta med avtalsrörelse HÖK samt

att förbundsstyrelsen därmed också sköter förankringsarbetet som helhet i HÖK-forum, regionala avtalsgrupper med mera samt

att nuvarande form av avtalsgrupp läggs ner samt

att för övriga uppgifter som förbundsstyrelsen under aktuell avtalsrörelse har att sköta bildas arbetsgrupper från representanter runt om i landet samt

att stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning.

alternativt

(tillstyrks del 1 är att-satser del 2 och del 3 ej aktuella att ta ställning till.)

Att-satser del 2:

att avtalsgruppen får ett verkligt mandat i avtalssammanhang genom att också vara beslutande tillsammans med förbundsstyrelsen samt

att beslutsmandatet genomförs så att det är en röst per person samt

att avtalsgruppen ska bestå av minst lika många personer som förbundsstyrelsen samt

att avtalsgruppen genom detta även får en direkt påverkansmöjlighet då det inte besluts- och stadgemässigt är möjligt att gå emot en enig avtalsgrupp samt

att stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning.

alternativt

(tillstyrks del 1 eller del 2 är att-satser del 3 ej aktuella att ta ställning till.)

Att-satser del 3:

att förbundet utreder och inrättar en ordning där vi genomför två förbundsmöten, ett i samband med start av avtalsprocessen där yrkanden antas samt ytterligare ett när vi är i skedet att anta eller förkasta ett nytt avtal samt

att vi genom detta har en demokratisk ordning där fler förtroendevalda deltar och beslutar i avtalsbeslut samt

att stadgarna ändras så de stämmer med av förbundsmötet beviljade att-satsers besluts- och arbetsordning.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 79. Rådgivande, beslutande eller vad...

Förbundsstyrelsen tar sitt uppdrag på allra största allvar och driver frågor på det sätt och med det innehåll som den stora majoriteten av medlemmar vill. Förbundsstyrelsen använder också demokratiska metoder som fastställts i våra beslutande organ. Styrelsen är övertygad om att det är genom tydliga uppdrag och mandat från medlemmarna som en kraftfull och framgångsrik facklig verksamhet byggs. Utan sådana mandat, och med utrymme för egenintresse eller snäva särintressen, skulle Vision snart tyna bort i brist på förtroende och utan möjlighet att påverka villkoren på arbetsplatsen. Förbundsstyrelsen läser därför denna motion med viss förvåning eftersom motionen framför kritik som kan läsas som att styrelsen för en politik utifrån sina egna intressen och som vill marginalisera och negligera det som medlemmarna vill. Inget kan vara mer felaktigt.

Styrelsen vill här redogöra för sakförhållandena i några av de saker motionen berör.

Vid förbundsmötet 2010 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp för att utifrån en motion se över former och rutiner kopplat till avtalstecknande. Denna arbetsgrupp presenterade hösten 2011 en rapport med en omfattande diskussion och beskrivning av en avtalsrörelses olika beståndsdelar. Rapporten avslutades med en kronologisk beskrivning på hur arbetsgruppen ansåg att en avtalsrörelse borde genomföras och en ingående beskrivning av hur vi kan uppnå bättre förankring, tydligare information, bättre deltagande och större insikt i processen och det slutliga avtalsresultatet. Arbetsgruppen bestod av 14 ledamöter, varav två reserverade sig mot gruppens rapport, varav den ena har skrivit denna motion.

Förbundsstyrelsen har, utifrån arbetsgruppens arbete, genomfört omfattande diskussioner som resulterat i en rapport till detta förbundsmöte: Vision och en utvecklad avtalsprocess - förutsättningar för ett ökat medlemsinflytande vid avtalsrörelser. Förbundsstyrelsen har där ambitionen att öka medlemmarnas egna möjligheter till inflytande och deltagande under hela förhandlingsprocessen, före processen då vi tar fram yrkanden, under processen då vi förhandlar och efter processen då det gäller att tillämpa förhandlingsresultatet. Styrelsen anser att Vision med de åtgärder som denna rapport innehåller kommer att skapa en genomgripande förändring och utveckling av vårt sätt att arbeta med avtalsförhandlingar, och att de på ett mycket bra sätt svarar mot den vilja medlemmarna har, att få möjlighet att delta själva.

När det gäller motionärens beskrivning av avtalsgruppens arbete i årets avtalsrörelse vill styrelsen klargöra att vi de första dagarna i december fick ett heltäckande förslag till yrkande från avtalsgruppen som styrelsen hade att ta ställning till. Avtalsgruppen hade därmed avslutat sitt arbete i den del det gällde att formulera förslag till avtalsyrkande. Styrelsen träffade någon dag senare de av avtalsgruppens ledamöter som hade möjlighet att delta vid ett gemensamt möte. Styrelsen ville där ta del av avtalsgruppens erfarenheter och dittillsvarande arbete. Den "majoritet" av avtalsgruppen som motionären beskriver träffades inför detta möte. Detta möte var inte tidigare inplanerat, vilket innebar att deltagandet därför utgick från de ledamöter som råkade ha möjlighet att träffa styrelsen den dagen. Mötet ingick inte på något sätt i gruppens formella åtaganden, och genomfördes utan någon i förväg känd dagordning eller avsikt. Styrelsen upplevde vid det gemensamma mötet att de närvarande ledamöterna ur avtalsgruppen, utan att representera hela avtalsgruppen, presenterade andra överväganden än vad som tidigare överlämnats skriftligen till styrelsen av en enhällig avtalsgrupp. Demokratiska processer kräver att alla som deltar i en viss process har möjlighet att delta i beslutsprocesserna och att det i förväg är känt bland processens deltagare vad som ska avhandlas vid ett visst möte. Öppenhet, tydlighet och allas möjlighet till deltagande är självskrivna förutsättningar i Visions demokratiska processer.

Förbundsstyrelsen vill uttrycka sin absoluta tacksamhet för det arbete både arbetsgruppen om avtalsmandat och avtalsgruppen lagt ned. Dessa två grupper har med stort engagemang arbetat för förbundets bästa och för att våra medlemmar ska få mer att säga till om såväl på arbetsplatsen som inom förbundet. Deras arbete har fört stor nytta med sig och utan deras bidrag skulle styrelsens och förbundets arbete inte kunna gå att genomföra på det sätt och med den kvalitet som medlemmarna förtjänar.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  igår kl 06:51

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  igår kl 06:51

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

1314 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb