×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

70. Sociala krav och uppförandekod för leverantörer vid upphandling

Motionär: Loa Bienen och Annelie Sjöberg, Vision Stockholms stad

Vision är ett schyst fackförbund. För oss är mänskliga rättigheter och rätten att organisera sig universella rättigheter på den globala arenan som Sverige befinner sig i som medlem i EU. Vi bör se över vårt regelverk och ta till oss det som tillåter en positiv samhällsutveckling, främjar välfärden och ger oss verktyg att arbeta med. Multinationella företag bryr sig inte om gränser utan flyttar produktionen till de länder som erbjuder de lägsta lönerna. Arbetstagarna konkurrerar globalt i en allt mer nedåtgående spiral för de anställdas rättigheter. För att motverka dessa starka kapitalkrafter måste Vision ha globala strategier. Det finns olika sätt att arbeta på. Vision bör arbeta mer på det internationella planet för att få fram en dialog med de globala facken.

Genom internationell facklig solidaritet kan vi rika länder stödja uppbyggnaden av fackliga organisationer i fattigare delar av världen. Det sker i dag bland annat genom det fackliga utvecklingssamarbetet. Vi bör bekanta oss med de goda exemplen i övriga EU-länder och ge dem det erkännandet som de förtjänar.

Ökade sociala krav får positiva följdverkningar hos svenska leverantörer. Antingen väljer man andra underleverantörer eller utvecklar samarbetet med nuvarande underleverantörer, eller en kombination av dessa åtgärder. Trots att konkurrensen på marknaden är betydande är Vision och SKL:s bedömning att huvuddelen av leverantörerna ser de sociala kraven som rimliga.

Genom att påverka lagstiftaren och EU samt upplysa medborgarna om värdet av mänskliga rättigheter i arbetslivet finns en möjlighet att ändra lagen om offentlig upphandling så att den blir förenlig med EU-lagstiftningen.

Det bör vara en självklarhet att ILO: s åtta kärnkonventioner samt uppförandekod för leverantörer bör ingå i samtliga förfrågningsunderlag när varor och tjänster upphandlas i konkurrens inom välfärdssektorn. Vision bör arbeta aktivt för att sociala krav samt uppförandekod för leverantörer inte ska uppfattas som ett hinder utan samma krav ska kunna ställas på den offentliga verksamheten oavsett vem som driver den. Det handlar om rättigheter, arbetsvillkor, skyldighet att utveckla och förbättra villkoren, osund konkurrens, solidaritet och valfrihet.

Vi föreslår förbundsmötet besluta

att Vision tar initiativet till en ingående dialog med arbetsgivarorganisationer, politiker, entreprenörer och svensk näringsliv på nationell och internationella nivå. Vision måste påtala vikten för makthavarna så att LOU blir förenlig med EU lagstiftningen. Det bör vara en självklarhet att sociala krav och uppförandekod ska ingå i samtliga förfrågningsunderlag

att Vision aktivt ska påverka EU så att samtliga medlämsländer ratificerar ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, och 182, 197 samt FN:s barnkonvention artikel 32.

att Vision aktivt påverkar EU så att det företag som deltar i offentliga upphandlingar ska uteslutas om de inte gör en skriftlig riskbedömning enligt arbetsmiljölagen och gällande föreskrifter. Samt skriver under och följer de krav som är formulerade i dokumentet uppförandekod för leverantörer.

Vision Stockholms stad har behandlat motionen i sitt styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen

Förbundsstyrelsens yttrande över motion

70. Sociala krav och uppförandekod för leverantörer vid upphandling

Det finns flera anledningar till att diskutera offentlig upphandling. Dels har upphandlingsutredningen i Sverige nyligen lagt fram sin första delbetänkande, dels har nya forskningsrapporter – både i Danmark och i Sverige - satt fokus på effekterna av upphandlingen/konkurrensen och dels har EU-kommissionen lagt fram ett förslag till ny lagstiftning, ett förslag till direktiv, som faktiskt är ganska omfattande. Offentlig upphandling är en högprioriterad fråga för Vision och förbundet har genom åren jobbat med frågan på olika sätt.

En del frågor som Vision driver, driver vi genom TCO. Där är vi en aktiv medlem och aktör, när det gäller upphandlingsutredningens delbetänkande ”På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen” så har vi lämnat våra synpunkter. Vi har också haft kontakt med svenska ledamöter i EU-parlamentet för att påverka diskussionen på EU-nivå och deltar aktivt tillsammans med bland andra EPSU i att formulera ändringsförslag till direktivförslaget. EPSU betyder European Federation of Public Service Unions och där är vi och andra offentliga fack i Europa medlemmar.

Vision har ett tätt samarbete med SKL i frågan om social ansvarsfull upphandling och på EU-nivå har vi varit initiativtagare till två gemensamma uttalanden med de kommunala arbetsgivarna på europanivå om sociala kriterier i offentlig upphandling. Offentliga arbetsgivare i Europa organiserar sig i CEMR (Counsil of European Municipalities and Regions)

Vision fokuserar primärt på kvaliteten i upphandlade tjänster, social ansvarsfull offentlig upphandling och i respekten för det politiska valet mellan att bibehålla en tjänst i egen regi, att samarbeta med andra kommuner/myndigheter om en tjänst eller att upphandla den. Vi vill uppnå Världens modernaste välfärd – det är Visions mål och vi måste se offentlig upphandling som ett medel för att nå detta mål. Det handlar om kvalitet – om att få mest och högsta kvalitet för skattebetalarnas pengar, oavsett om tjänsterna produceras i eget regi eller om de upphandlas. Därför måste vi ha mer fokus på kvalitet i den offentliga upphandlingen och vi får själv vara mer tydige när vi pratar om kvalitet. Avseende ILO:s (International Labour Office) åtta kärnkonventioner sker arbete genom vår globala organisation ISKA, Internationalen för stats- och kommunalanställda). Vision sitter i styrelsen i EPSU och ISKA och är aktiva aktörer i det internationella fackliga arbetet.

Det är viktigt att ställa de krav som motionärerna nämner och här behövs en fortsatt kompetenshöjning inom förbundet. Vision driver också att sociala krav och uppförandekoder ska vara en självklarhet i den upphandling som görs i Sverige. Vision har även tagit fram en guide som just handlar om Schyst offentlig upphandling som kan spridas till de fackligt förtroendevalda runtom i landet. Vision kommer även att genomföra en utbildning inom ramen för Fair Union där schyst offentlig upphandling kommer utgöra en viktig del. Arbetet handlar om påverkans arbete och att sprida goda exempel. Styrelsen har ambition att fortsätta arbetet på den inslagna vägen, vilket innebär att påverka i de forum som nu är aktiva i.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla första och andra att-satsen

att avslå tredje att-satsen

Förbundsmötets beslut

Förbundsmötet beslutar

att bifalla första och andra att-satsen

att avslå tredje att-satsen

Förtydligande från FS angående FS andra att-sats: Vision använder de påverkanskanaler som hänvisas till i FSs motionssvar.

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

840 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb