×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

38. Insatser för att öka kunskapen och förbättra attityderna till psykisk ohälsa

Motionär: Andreas Falk, Visions landstingsavdelning 136, sektion 15

Kunskapsnivån om och attityden till personer med psykisk ohälsa har och är ett fortsatt stort problem. Det gäller i hela samhället och inte minst på arbetsplatserna. I en undersökning som gjordes av Handisam i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) undersöktes chefers attityder, kunskap och beteende till personer med psykisk ohälsa. Undersökningen genomfördes som en del av en nationell befolkningsundersökning i oktober – november 2010.

Resultaten i undersökningen visar att det endast är 45 procent av cheferna som anser sig ha god kunskap om hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än varannan chef att det saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera. Det kanske allvarligaste är att så många som 27 procent av de tillfrågade cheferna inte kan tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom.

Genom åren har flertalet kampanjer genomförts för att förbättra attityderna och kunskapen om psykisk ohälsa. Flera av intresseorganisationerna som jobbar med psykisk ohälsa har gjort värdefulla insatser utifrån sina resurser. Dessvärre sprider alltför ofta massmedia en negativ bild av psykisk sjukdom. Personer med psykisk sjukdom beskriv allför ofta som livsfarliga våldsverkare och potentiella mördare. Forskningen ger inget som helst stöd åt dessa sensationslystna påståenden. Media har ju dock som bekant en stark påverkan på människors uppfattningar och attityder, vilket naturligtvis även gäller chefer.

Fackförbundet Vision borde aktivt verka för att förbättra chefers kunskap om psykisk sjukdom och dess attityder. Det vore därför önskvärt om Vision tog initiativ till en strategi för ökad kunskap om och bättre attityder till psykisk sjukdom bland chefer. Strategin ska sedan ligga till grund för arbetet på lokal och regional nivå. Det kan t.ex. handla om opinionsbildning, utbildningsinsatser och krav på tydligare policys och rutiner. Naturligtvis kan Vision inte åstadkomma all förändring själv. Samarbete måste etableras med andra fackliga organisationer och inte minst med organisationer och intresseföreningar som redan arbetar med frågan.

Fackförbundet Visions Förbundsmöte föreslås besluta:

att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi om insatser för att förbättra chefers kunskap om och attityder till psykisk sjukdom

att Förbundsstyrelsen tydligt uttalar att personer med psykisk ohälsa och sjukdom ska behandlas likvärdigt och ej diskrimineras i arbetslivet

att Förbundsstyrelsen tydligare verkar för att det i avtal och överenskommelser ska finnas tydliga krav på policys och riktlinjer för bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Antagen som sektionens egen motion vid årsmötet med sektion 15 inom Landstingsavdelningen Stockholm, den 28 februari 2012

Avdelningsyttrande

Styrelsen för landstingsavdelningen Stockholm har beslutat att tillstyrka motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 38. Insatser för att öka kunskapen och förbättra attityderna till psykisk ohälsa

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det behövs en strategi för att öka kunskapen runt psykisk ohälsa och dess olika uttryck. Det gäller såväl chefer, personalfunktion och de anställda. För att få till en attitydförändring behöver flera olika aktörer arbeta för att sprida information och kunskaper runt vad psykisk ohälsa, eller psykisk funktionsnedsättning, innebär. Det är som motionären påpekar inte något Vision ensam kan lösa, men vi kan spela en viktig roll i att sätta frågan på dagordningen hos arbetsgivare och i debatten. Vid motionstiden pågår en statlig utredning runt funktionsnedsättningar och vilka rättigheter och möjligheter arbetslivet erbjuder de personer som har en fysisk, alternativt psykisk funktionsnedsättning. I dagsläget vet vi inte vad utredningens förslag blir och om det kommer påverka motionärens önskan om att avtal ska innehålla krav på policys och riktlinjer om bemötande av personer med psykisk sjukdom. Vad vi idag vet är att utredningen beaktar likabehandlingsprincipen, vilket Vision bevakar och påverkar genom TCO.

I den mån Vision ska driva frågor gällande psykisk ohälsa i kommande avtalsrörelser så kommer de exakta kraven, eller dess prioritering i förhållande till andra aktuella krav, bero på vilka omständigheter som råder inför kommande avtalsförhandlingar och bestämmas i det förberedelse arbete som sker i forum och avtalsgrupper.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning

Förbundsmötet beslutar 

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredningNyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

931 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb