×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

38. Insatser för att öka kunskapen och förbättra attityderna till psykisk ohälsa

Motionär: Andreas Falk, Visions landstingsavdelning 136, sektion 15

Kunskapsnivån om och attityden till personer med psykisk ohälsa har och är ett fortsatt stort problem. Det gäller i hela samhället och inte minst på arbetsplatserna. I en undersökning som gjordes av Handisam i samverkan med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) undersöktes chefers attityder, kunskap och beteende till personer med psykisk ohälsa. Undersökningen genomfördes som en del av en nationell befolkningsundersökning i oktober – november 2010.

Resultaten i undersökningen visar att det endast är 45 procent av cheferna som anser sig ha god kunskap om hur man som chef ska agera för att stödja anställda som får problem med sin psykiska hälsa. Dessutom uppger mer än varannan chef att det saknas policy och rutiner för hur man som chef ska agera. Det kanske allvarligaste är att så många som 27 procent av de tillfrågade cheferna inte kan tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom.

Genom åren har flertalet kampanjer genomförts för att förbättra attityderna och kunskapen om psykisk ohälsa. Flera av intresseorganisationerna som jobbar med psykisk ohälsa har gjort värdefulla insatser utifrån sina resurser. Dessvärre sprider alltför ofta massmedia en negativ bild av psykisk sjukdom. Personer med psykisk sjukdom beskriv allför ofta som livsfarliga våldsverkare och potentiella mördare. Forskningen ger inget som helst stöd åt dessa sensationslystna påståenden. Media har ju dock som bekant en stark påverkan på människors uppfattningar och attityder, vilket naturligtvis även gäller chefer.

Fackförbundet Vision borde aktivt verka för att förbättra chefers kunskap om psykisk sjukdom och dess attityder. Det vore därför önskvärt om Vision tog initiativ till en strategi för ökad kunskap om och bättre attityder till psykisk sjukdom bland chefer. Strategin ska sedan ligga till grund för arbetet på lokal och regional nivå. Det kan t.ex. handla om opinionsbildning, utbildningsinsatser och krav på tydligare policys och rutiner. Naturligtvis kan Vision inte åstadkomma all förändring själv. Samarbete måste etableras med andra fackliga organisationer och inte minst med organisationer och intresseföreningar som redan arbetar med frågan.

Fackförbundet Visions Förbundsmöte föreslås besluta:

att Förbundsstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi om insatser för att förbättra chefers kunskap om och attityder till psykisk sjukdom

att Förbundsstyrelsen tydligt uttalar att personer med psykisk ohälsa och sjukdom ska behandlas likvärdigt och ej diskrimineras i arbetslivet

att Förbundsstyrelsen tydligare verkar för att det i avtal och överenskommelser ska finnas tydliga krav på policys och riktlinjer för bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom

Antagen som sektionens egen motion vid årsmötet med sektion 15 inom Landstingsavdelningen Stockholm, den 28 februari 2012

Avdelningsyttrande

Styrelsen för landstingsavdelningen Stockholm har beslutat att tillstyrka motionen.

Förbundsstyrelsens yttrande över motion 38. Insatser för att öka kunskapen och förbättra attityderna till psykisk ohälsa

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det behövs en strategi för att öka kunskapen runt psykisk ohälsa och dess olika uttryck. Det gäller såväl chefer, personalfunktion och de anställda. För att få till en attitydförändring behöver flera olika aktörer arbeta för att sprida information och kunskaper runt vad psykisk ohälsa, eller psykisk funktionsnedsättning, innebär. Det är som motionären påpekar inte något Vision ensam kan lösa, men vi kan spela en viktig roll i att sätta frågan på dagordningen hos arbetsgivare och i debatten. Vid motionstiden pågår en statlig utredning runt funktionsnedsättningar och vilka rättigheter och möjligheter arbetslivet erbjuder de personer som har en fysisk, alternativt psykisk funktionsnedsättning. I dagsläget vet vi inte vad utredningens förslag blir och om det kommer påverka motionärens önskan om att avtal ska innehålla krav på policys och riktlinjer om bemötande av personer med psykisk sjukdom. Vad vi idag vet är att utredningen beaktar likabehandlingsprincipen, vilket Vision bevakar och påverkar genom TCO.

I den mån Vision ska driva frågor gällande psykisk ohälsa i kommande avtalsrörelser så kommer de exakta kraven, eller dess prioritering i förhållande till andra aktuella krav, bero på vilka omständigheter som råder inför kommande avtalsförhandlingar och bestämmas i det förberedelse arbete som sker i forum och avtalsgrupper.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredning

Förbundsmötet beslutar 

att bifalla motionen samt

att överlämna motionen för beredningNyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 16 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1061 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb