×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

18. Lägre medlemsavgifter för att öka konkurrenskraften!

Motionär: Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp

Som rekryteringsansvarig för en stor avdelning och i som deltagare i Framtidsgruppen märker vi att många som tillhör SACO-förbund, som t ex Akademikerförbundet SSR inte går med i Vision pga våra medlemsavgifter och vårt förlegna sätt att inte vara tillräckligt informativa vad gäller medlemsavgiften vid föräldraledighet osv.

I Akademikerförbundet SSRs medlemstidning finns väldigt tydliga hänvisningar till vad ett medlemskap kostar, vare sig man är student, föräldraledig eller yrkesverksam.

Avgiftsutredningen har varit ute på remiss till avdelningarna där man jämförde med flertalet andra fackförbund där vi inte alls var konkurrenskraftiga – och speciellt mot arbetslösa och föräldralediga då andra förbund erbjöd bland vissa fasta låga avgifter för dessa grupper.

För att Vision ska vara konkurrenskraftiga med andra förbund där vi har stor rekryteringspotential bör medlemsavgifterna ses över och diskuteras – samt förtydligas.

Vision Stockholms Stads Framtidsgrupp föreslår att besluta

att     förbundsstyrelsen får i uppdrag att kalkylera på en minskning av medlemsavgiften så att vi kan stå oss högre i konkurrenskraften med exempelvis Akademikerförbundet SSR.

att     förbundsmötet ger Tidningen Vision i uppdrag att skriva mer om våra medlemsavgifter och hur man själv som medlem ska kontakta medlemsenheten vid förändrade situationer där medlemsavgiften kan komma att behöva ändras.

 

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

17. Sänkta och anpassade medlemsavgifter
18. Lägre medlemsavgifter…

Sänkt avgift
I båda motionerna hänvisas till andra förbund, bl a Akademikerförbundet SSR. Vad gäller akademikerförbunden så har Vision svårt att konkurrera med den totala avgiften då A-kassorna inom akademikerförbunden kan hålla en lägre nivå. Förbundsstyrelsen vill därför förtydliga att förbundsmötet inte kan fatta beslut om avgiften till A-kassan. Det är inte heller alla medlemmar som är med i A-kassan Vision, dels är medlemskap i A-kassan inte är obligatoriskt, dels kan medlemmar fritt välja vilken A-kassa de vill tillhöra. I motion 12 inkluderas även avgiften till lokalavdelningar och klubbar i jämförelsen. Beslut om lokala avgifter fattas av varje enskild avdelning eller klubb.

I undersökningar bland nya medlemmar har vi kunnat se vad som har betydelse vad gäller val av vilket fackförbund som medlemmen väljer. Skäl som nämns är ofta att de väljer det förbund där kollegorna är medlem i, eller det förbund som kan deras verksamhet och yrkesfrågor bäst. Men det som oftast är den avgörande faktorn är vilket förbund som först ställer frågan om medlemskap.

Vilken medlemsavgift olika förbund har anges sällan som en anledning att välja ett visst förbund. I en undersökning till potentiella medlemmar, som valt att gå med i annat förbund än Vision (dåvarande SKTF), angav endast 2 procent ekonomiska skäl till att de inte valt att gå med i Vision.

Vidare är en direkt jämförelse svår att göra då fackförbundens avgifter skiljer sig åt med hänsyn till vad som är inkluderat i avgiften (försäkringar, tidningar m.m.) samt hur fackförbunden är organiserade lokalt. Beslut om den lokala avgiften inom Vision fattas av varje enskild avdelning och klubb.

Trots detta är det naturligtvis viktigt att Vision ses som ett självklart val för våra prioriterade målgrupper och att Visions medlemmar upplever att värdet av ett medlemskap motsvarar den avgift som betalas.

För att stärka Visions konkurrenskraft anser förbundsstyrelsen att det i första hand är angeläget för Vision att göra fortsatta satsningar och att utveckla medlemserbjudandet så att Visions medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. En generell sänkning av förbundsavgiften får mycket stora effekter på förbundets ekonomi, vilket förutom hårda prioriteringar i verksamheten, skulle innebära att utrymmet för att utveckla medlemserbjudandet minskas väsentligt.

Olika nivåer för olika avgifter
Förbundsmötet 2008 tillsatte en avgiftsutredning som till förbundsmötet år 2010 lämnade sin slutrapport.  I utredningen ingick, förutom representant från förbundsstyrelsen och kansliet, även förtroendevalda från varje region. Utredningen förankrades också lokalt, både genom ett remissförfarande samt genom att utredningen behandlades på regionkonferenser. Utredningen behandlade frågan om avgiftsmodell utifrån tre alternativ:

  1. Procentuell avgift, vilket är den modell Vision har idag
  2. Enhetsavgift, alla betalar lika mycket oavsett inkomst
  3. Trappstegsmodell som liknar en procentuell avgift men som tas ut i olika inkomstskikt

Avgiftsutredningens slutliga förslag, vilket bifölls på förbundsmötet 2010 och ligger för beslut på årets förbundsmöte, förordade den procentuella avgiften enligt alternativ 1. Denna avgiftsmodell innebär att antalet nivåer på avgifter blir lika många som antalet olika inkomster. Utredningen kom fram till att Vision trots detta kan kommunicera på ett bra sätt genom att använda formuleringen ”Normalavgiften är x kr i månaden. För medlemmar i lägre lönelägen ges rabatt på medlemsavgiften.”

Det främsta motivet till att behålla den procentuella avgiften var att en absolut majoritet av remissvaren stödde denna modell, främst då modellen upplevdes solidarisk och rättvis. En annan fördel som angavs var också att den procentuella modellen ger en avgiftssänkning vid föräldraledighet, sjukdom och arbetslöshet.

Akademikerförbundet SSR har valt en modell där arbetslösa och föräldralediga betalar en fast avgift om 85 respektive 103 kr i jämförelse mot deras ordinarie avgift om 240 kr och 182 kr för halvtidsarbetande (50 % eller mindre). Anledningen till att Vision inte velat urskilja dessa medlemsgrupper vad gäller avgiften är att en medlem som arbetar deltid och tjänar 14 500 kr innan skatt i så fall skulle betala en högre avgift än en arbetslös medlem som har en inkomst på 14 900 kr innan skatt. I och med att Vision använder en procentuell avgift som baseras på inkomsten betalar alla medlemmar efter deras ekonomiska förmåga.

Förbundsstyrelsen ser mot bakgrund av detta ingen anledning att i nuläget ompröva utredningens förslag.

Tidningen Vision
Liksom motionären tycker Förbundsstyrelsen att det är viktigt att medlemmarna har kunskap om förbundsavgifterna och att Vision har rätt information om medlemmarna i medlemsregistret. Bäst resultat nås genom att använda flera kanaler för informationen och att valet av kanal är beroende av vilken information man vill nå ut med.

Idag sker informationen huvudsakligen enligt följande:
I Tidningen Vision finns i det första numret varje år en annons med som beskriver förbundets avgiftsmodell. Denna information går även alltid att finna på www.vision.se. Dessutom redovisar tidningen regelbundet hur förbundet använder pengarna, hur olika försäkringar fungerar och om vad man som medlem får för avgiften.

Medlemmarna har också via nyhetsbrev blivit uppmanade att via hemsidan se över de uppgifter om medlemmen, bl.a. aktuell inkomst, som finns i Vision medlemsregister.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motion 17

att     avslå den första att-satsen i motion 18

att    anse den andra att-satsen i motion 18 besvarad

Förbundsmötet beslutar att avslå den första att-satsen i motion 18

att anse den andra att-satsen i motion 18 besvarad

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  igår kl 06:51

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  igår kl 06:51

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

1314 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb