×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

17. Sänkta och anpassade medlemsavgifter

Motionär: Vision Göteborg

Sammanfattning
Vision är det självklara valet för många som jobbar inom kommuner, landsting och kyrkan. Genom vårt framgångsrika fackliga arbete växer också vårt redan stora fackförbund. Men det finns onödiga hinder för att locka nya medlemmar och behålla befintliga. Dessa hinder ligger i alltför differentierade och höga medlemsavgifter. I denna motion avses endast de medlemsavgifter som omfattar anställda.

Vi behöver

 • Minska antalet nivåer, från nuvarande sex nivåer till förslagsvis en eller maximalt två nivåer.
 • Sänka och anpassa medlemsavgifterna på denna nivå (eller dessa två nivåer).

För att

 • Tydliggöra såväl kostnaden och erbjudandet du får som medlem.
 • Vi ska vara det självklara valet även utifrån en kostnadsjämförelse.

Bakgrund
Många av oss har vant sig vid att, med några knapptryck, snabbt få den information man önskar serverad. Med just några snabba knapptryck kan du idag också jämföra medlemsavgifter i olika fackförbund. Vid en sådan jämförelse hamnar Vision inte på förstaplats, vare sig det gäller hur informationen presenteras eller i själva avgiften.

I skrivande stund (24 januari, 2012) gav knapptryckningarna följande information:
(i exemplet nedan sätter jag mig i situationen att min månadslön överstiger 20.900kr, för att underlätta jämförelsen)

 • vision.se
  Ger mig en hel lista på medlemsavgifter baserad olika månadslöner. Det framgår också att priserna kan variera olika klubbar eller avdelningar. Trots en viss förvirring kan jag konstatera att medlemsavgiften då är cirka 271 kr/månad. Lägger jag på månadsavgiften till a-kassan (119 kr/månad), hamnar jag på totalt 390kr/månad.

 • dik.se
  Här finns två lönespann; över eller under 13.000 kr i månadslön. Det blir det övre lönespannet för denna jämförelse. Medlemsavgiften blir då 242 kr per månad. Med a-kassans avgift (AEA, 90 kr/månad) hamnar jag på totalt 332 kr/månad.

 • jusek.se
  På denna sida finns tre olika lönespann; under 9.000 kr/månad, mellan 9.000-18.000 kr/månad samt över 18.000 kr/månad. Även här blir det övre lönespannet och jag hamnar på en medlemsavgift på 222 kr/månad och a-kassa (AEA) på 90 kr/månad. Totalt 312 kr/månad.

 • akademssr.se
  Här baseras medlemsavgiften på om jag jobbar halvtid eller mer, och inte på månadslön. Ordinarie medlemsavgift blir då 240 kr/månad och a-kassan (AEA) 90 kr/månad. Totalt blir det alltså 330 kr/månad.

Anledningen till att exemplet innefattar även avgiften till a-kassan är baserat på antagandet att såväl befintliga som presumtiva medlemmar uppfattar att dessa avgifter hänger ihop. A-kassan kan vi inte råda över, men medlemsavgiften bör anpassas så att den totala avgiften blir fördelaktig för våra medlemmar. Vision blir totalt 25 % dyrare än det billigaste alternativet i ovanstående exempel.

Om vi enbart uppehåller oss vid medlemsavgiften, är Vision 22% dyrare än det billigaste alternativet i exemplet.

Målsättningen bör vara att det inte ska vara priset som avgör valet av fackförbund. Ytterst vill vi ju att våra medlemmar väljer Vision för att vi helt enkelt är det självklara valet. Men vi vet också plånboksfrågan är viktig, och för att ge Vision än bättre förutsättningar att växa bör vi hitta en framkomlig väg till fördelaktigare medlemsavgifter.

Bedömning
Förslag som resulterar i minskade intäkter kan vid ett första påseende te sig orealistiska eller verka omöjliga att lösa. Därmed är det ofta enklast att vidhålla de nivåer och mönster organisationen vant sig vid över tid.

För de organisationer som däremot är beredda på att ompröva och söka nya vägar, hägrar ofta nya lärdomar och utveckling.

Är vi beredda på att anta detta förslag, kommer ett gediget förändringsarbete att behövas. Vi kommer sannolikt att behöva skära i olika verksamheter, men i slutändan handlar det trots allt om mesta möjliga nytta för en rimlig kostnad som medlem i Sveriges bästa fackförbund!

Förbundsmötet föreslås besluta att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att

att     utreda medlemsavgiften till Vision, med syfte att sänka densamma.

att     utreda olika nivåer för olika medlemsavgifter, med syfte att minska antalet nivåer.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

17. Sänkta och anpassade medlemsavgifter
18. Lägre medlemsavgifter…

Sänkt avgift
I båda motionerna hänvisas till andra förbund, bl a Akademikerförbundet SSR. Vad gäller akademikerförbunden så har Vision svårt att konkurrera med den totala avgiften då A-kassorna inom akademikerförbunden kan hålla en lägre nivå. Förbundsstyrelsen vill därför förtydliga att förbundsmötet inte kan fatta beslut om avgiften till A-kassan. Det är inte heller alla medlemmar som är med i A-kassan Vision, dels är medlemskap i A-kassan inte är obligatoriskt, dels kan medlemmar fritt välja vilken A-kassa de vill tillhöra. I motion 12 inkluderas även avgiften till lokalavdelningar och klubbar i jämförelsen. Beslut om lokala avgifter fattas av varje enskild avdelning eller klubb.

I undersökningar bland nya medlemmar har vi kunnat se vad som har betydelse vad gäller val av vilket fackförbund som medlemmen väljer. Skäl som nämns är ofta att de väljer det förbund där kollegorna är medlem i, eller det förbund som kan deras verksamhet och yrkesfrågor bäst. Men det som oftast är den avgörande faktorn är vilket förbund som först ställer frågan om medlemskap.

Vilken medlemsavgift olika förbund har anges sällan som en anledning att välja ett visst förbund. I en undersökning till potentiella medlemmar, som valt att gå med i annat förbund än Vision (dåvarande SKTF), angav endast 2 procent ekonomiska skäl till att de inte valt att gå med i Vision.

Vidare är en direkt jämförelse svår att göra då fackförbundens avgifter skiljer sig åt med hänsyn till vad som är inkluderat i avgiften (försäkringar, tidningar m.m.) samt hur fackförbunden är organiserade lokalt. Beslut om den lokala avgiften inom Vision fattas av varje enskild avdelning och klubb.

Trots detta är det naturligtvis viktigt att Vision ses som ett självklart val för våra prioriterade målgrupper och att Visions medlemmar upplever att värdet av ett medlemskap motsvarar den avgift som betalas.

För att stärka Visions konkurrenskraft anser förbundsstyrelsen att det i första hand är angeläget för Vision att göra fortsatta satsningar och att utveckla medlemserbjudandet så att Visions medlemmar får ut så mycket som möjligt av sitt medlemskap. En generell sänkning av förbundsavgiften får mycket stora effekter på förbundets ekonomi, vilket förutom hårda prioriteringar i verksamheten, skulle innebära att utrymmet för att utveckla medlemserbjudandet minskas väsentligt.

Olika nivåer för olika avgifter
Förbundsmötet 2008 tillsatte en avgiftsutredning som till förbundsmötet år 2010 lämnade sin slutrapport.  I utredningen ingick, förutom representant från förbundsstyrelsen och kansliet, även förtroendevalda från varje region. Utredningen förankrades också lokalt, både genom ett remissförfarande samt genom att utredningen behandlades på regionkonferenser. Utredningen behandlade frågan om avgiftsmodell utifrån tre alternativ:

 1. Procentuell avgift, vilket är den modell Vision har idag
 2. Enhetsavgift, alla betalar lika mycket oavsett inkomst
 3. Trappstegsmodell som liknar en procentuell avgift men som tas ut i olika inkomstskikt

Avgiftsutredningens slutliga förslag, vilket bifölls på förbundsmötet 2010 och ligger för beslut på årets förbundsmöte, förordade den procentuella avgiften enligt alternativ 1. Denna avgiftsmodell innebär att antalet nivåer på avgifter blir lika många som antalet olika inkomster. Utredningen kom fram till att Vision trots detta kan kommunicera på ett bra sätt genom att använda formuleringen ”Normalavgiften är x kr i månaden. För medlemmar i lägre lönelägen ges rabatt på medlemsavgiften.”

Det främsta motivet till att behålla den procentuella avgiften var att en absolut majoritet av remissvaren stödde denna modell, främst då modellen upplevdes solidarisk och rättvis. En annan fördel som angavs var också att den procentuella modellen ger en avgiftssänkning vid föräldraledighet, sjukdom och arbetslöshet.

Akademikerförbundet SSR har valt en modell där arbetslösa och föräldralediga betalar en fast avgift om 85 respektive 103 kr i jämförelse mot deras ordinarie avgift om 240 kr och 182 kr för halvtidsarbetande (50 % eller mindre). Anledningen till att Vision inte velat urskilja dessa medlemsgrupper vad gäller avgiften är att en medlem som arbetar deltid och tjänar 14 500 kr innan skatt i så fall skulle betala en högre avgift än en arbetslös medlem som har en inkomst på 14 900 kr innan skatt. I och med att Vision använder en procentuell avgift som baseras på inkomsten betalar alla medlemmar efter deras ekonomiska förmåga.

Förbundsstyrelsen ser mot bakgrund av detta ingen anledning att i nuläget ompröva utredningens förslag.

Tidningen Vision
Liksom motionären tycker Förbundsstyrelsen att det är viktigt att medlemmarna har kunskap om förbundsavgifterna och att Vision har rätt information om medlemmarna i medlemsregistret. Bäst resultat nås genom att använda flera kanaler för informationen och att valet av kanal är beroende av vilken information man vill nå ut med.

Idag sker informationen huvudsakligen enligt följande:
I Tidningen Vision finns i det första numret varje år en annons med som beskriver förbundets avgiftsmodell. Denna information går även alltid att finna på www.vision.se. Dessutom redovisar tidningen regelbundet hur förbundet använder pengarna, hur olika försäkringar fungerar och om vad man som medlem får för avgiften.

Medlemmarna har också via nyhetsbrev blivit uppmanade att via hemsidan se över de uppgifter om medlemmen, bl.a. aktuell inkomst, som finns i Vision medlemsregister.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå motion 17

att     avslå den första att-satsen i motion 18

att    anse den andra att-satsen i motion 18 besvarad

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

840 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

 • Personlig rådgivning

 • Schysta medlemsförmåner

 • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb