×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

13. Från ord till handling eller från SKTF till Vision i ekonomihanteringen

Motionär: Vision Göteborg

Ekonomihanteringen i det gamla fackförbundet SKTF har varit lika mytomspunnen som Bashful Bob i den glömda dramakomedin ”Made my way through the jungle” och lika svåråtkomlig som en kam i ett par ficklösa moderna sultanbyxor 

Det var till och med så att motioner i ämnet kunde komma till fel Förbundsmöte.

Efter 2004 var ett vinterolympiadår i stället för ett sommarolympiadår, eller skottår om man så vill, fel år och motionerna behandlades inte utan hänvisades till ”rätt” år. Än värre var det före 2004 då vi hade förbundsmöte varje år och hänvisningar gjordes också från vanliga VM-år. En motion som skrevs 2001 behandlades 2004 och en motion som skrevs 2006 behandlades 2008. Så kan vi naturligtvis inte ha det i Vision.

På Förbundsmötet 2010 fördes en gedigen diskussion kring detta i ett av utskotten och då stadgarna dissekerades visade det sig att det bara är 2 punkter som är stadgade till behandling vart 4:e år och det är arvoden till FS och medlemsavgifter. Det senare tog sig då det något fåniga uttrycket att vi behandlade avgiftsgruppens förslag till medlemsavgifter 2010 men att beslut kommer att tas nu 2012.

Ett av de avgörande problemen med SKTF:s felaktiga? tolkning av stadgarna är att omvärlden sällan står still i 4 år. Bland annat har vi val i Sverige vid fel Förbundsmöte då konsekvenser även skulle kunna diskuteras ur ett pekuniärt perspektiv. Jämför 2006 och attacken på arbetsmarknadspolitiken och A-kassan.

Nu förklarade gamla SKTF sitt förfarande med att FS alltid kan fatta beslut i ekonomifrågor och därmed balansera situationer som uppstår. Men nog har Vision högre ambitioner med sina beslut utifrån ett demokratiskt perspektiv. Det vill säga att vi faktiskt har ett högsta beslutande organ, Förbundsmötet, och där ska beslut kunna tas vid varje tillfälle.

Vi vill i och med den här motionen få bekräftat att det som konstaterades 2010, nämligen att SKTFs FS tidigare feltolkat förbundets stadgar då ekonomimotioner som inte handlat om arvode till styrelsen eller medlemsavgifter hänvisats till annat Förbundsmöte än det de var ställda till.

Att som förtroendevald eller medlem ha fackligt politiska synpunkter på förbundets ekonomi, fördelning av medel mm, är inre märkvärdigare än att ha synpunkter på löner, lönepolitik eller välfärdsprogrammet. Inte behöver ledamöter i den formen av utskott ”utbildas” i förväg. Vi vill ändra stadgarna så att det som står om det blivande ekonomiutskottet tas bort och att ekonomifrågorna därmed behandlas som alla andra frågor i förbundet. Ekonomifrågorna utgår ju egentligen alltid från verksamhetsfrågor som behandlas i utskott. Skulle ett ekonomiutskott behövas så ska det ingå i planeringen för Förbundsmötet och de som har intresse sitter där, precis som löner och villkor, stadgar eller what ever. Den visionen har vi haft länge. Skulle speciella delar av ekonomin behöva belysas mer av utredningskaraktär kan särskilda grupper bildas vid varje sådant tillfälle. Jämför avgiftsutredningen.

Med detta vill vi ha sagt att i Vision hanteras ekonomifrågor precis som andra frågor och ekonomimotioner precis som andra motioner

Hanteringen av ekonomin är ju under förändring i Vision med mer av verksamhetsplanering och mindre av anslag (Centren). I detta läge blir det då naturligt att varje Förbundsmöte dels hanterar de gångna 2 åren och sedan de kommande 2 i form av verksamhetsplaner och budget. FS är ju fortfarande vårt organ mellan Förbundsmötena och kan i förekommande fall omfördela men det demokratiska underskottet minskar då tiden mellan besluten minskar. Man behöver inte hantera en hel 4-årsperiod. Blir det dessutom saxade mandat så faller allt ännu mer på plats.

Eftersom det är skottår i år och dessutom sommar-OS i London så kompletterar vi ovanstående med några extra att-satser.

Förbundsmötet föreslås besluta

att     förbundsmötet slår fast den riktiga tolkningen av stadgarna, det vill säga att frågor kring styrelsens arvoden och medlemsavgifter behandlas vart 4:e år och att alla andra ekonomifrågor behandlas på varje Förbundsmöte.

Alternativt

att     förbundsmötet slår fast att stadgarna ändras så att alla ekonomifrågor behandlas på varje Förbundsmöte. (Inkl Arvode till FS och medlemsavgifter)

att     stadgarna ändras så att det som står om ett blivande ekonomiutskott tas bort och att ekonomifrågor därmed behandlas som alla andra frågor på Förbundsmötet.

att     eftersom det är det år det är i år ingen avsättning görs till konfliktfonden 2013 och 2014 på grund av att alla pengar behövs i den situation vi befinner oss i och den verksamhet vi ska bedriva.

att     Nytt ställningstagande till avsättningen till konfliktfonden görs på Förbundsmötet 2014 i samband med att nästa två års verksamhet och ekonomi beslutas.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

13. Från ord till handling eller från SKTF till Vision i ekonomihanteringen.

Ekonomifrågor på förbundsmöten
I motionen konstateras helt riktigt att det stadgemässigt är två ekonomiska frågor som ska behandlas av vartannat förbundsmöte, beslut om förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer. Avgiftsfrågor bör noga beredas innan beslut då förändringar av avgiftsmodell och avgiftsuttag får stor påverkan, både på medlemmar och på förbundets ekonomi.

Förbundsstyrelsen anser att det är mycket viktigt att ha en bra framförhållning vad gäller förbundets ekonomi. Förändringar av antalet medlemmar samt omvärldsfaktorer kan dock ske snabbt och Vision kan behöva anpassa sina avgifter till förändringar i omvärlden. Styrelsen ställer sig därför positiv till förslaget om att stadgarna ändras så att ekonomifrågor och därmed förbundsavgiftens storlek kan behandlas på varje förbundsmöte.

Ekonomiutskott
Modellen med ett ”blivande ekonomiutskott” har funnits sedan 1996. År 2000 stadgebands det. Att driva utskottet inför varje förbundsmöte bedöms som tidskrävande och kostsamt. Styrelsen ställer sig därför positiv till förslaget om att ändra stadgarna och att det blivande ekonomiutskottet därmed avvecklas. I de fall förbundsstyrelsen ser behov av att en särskild fråga utreds kan förbundsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för ändamålet.

Avsättning till konfliktfond
Vision ska vara en stark part i förhandlingar och syftet med konfliktfonden är att medlemmar ska stå skadeslösa i samband med en strejk eller lockout. Vision ska ha en ekonomisk beredskap för att kunna driva sina krav i flera, på varandra följande avtalsrörelser. En större konflikt, lockout eller en betydande nedgång av utvecklingen på börsen ska inte heller urholka konfliktfonden på ett sådant sätt att den framöver inte kan säkra att Vision fortsatt är en stark förhandlingspart.

Under ett flertal år har även en del av avkastningen från konfliktfonden använts till verksamheten inom Vision. Under åren 2009 till 2012 har verksamheten tillförts 20 mnkr samt en proportionerlig andel av avkastningen från finansförvaltningen. Urholkas kapitalet, d.v.s. ökar inte det reala kapitalet genom att avsättningar till konfliktfonden sker, minskar på sikt också den reala avkastningen som möjliggör framtida avsättningar till verksamheten.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att     avslå första att-satsen

att     bifalla andra att-satsen

att     bifalla tredje att-satsen

att     avslå fjärde att-satsen

att     bifalla femte att-satsen

att     som konsekvens genomföra stadgeändringar i § 6 enligt nedan:

Mom 6.
Lägg till punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer

Mom 7.
Ta bort punkterna: förbundsavgiftens storlek samt arvode till styrelse och revisorer

att     som konsekvens stryka avsnittet ”Regler för ekonomiutskott” i bilaga D

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 8 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 12 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

959 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb