×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

8. Omvärldsbevakning

Motionärer: Ledare i Vision Alumni genom Annelie Sjöberg och Kalle Hultin

Gör Visions omvärldsbevakning transparent och ta tillvara medlemmarnas kunskaper

För att i ett tidigt skede kunna delta i debatten och tillvarata medlemmarnas intressen behöver Vision en vaken, bred och kunnig omvärldsbevakning.

Det gäller inte minst i fråga om statens offentliga utredningar och förslag om nya lagar och förordningar som – direkt eller indirekt - kan komma att påverka våra arbetsförhållanden. Det är avgörande att Vision agerar redan på förslagssta¬diet. När en lag eller förordning antagits är det betydligt svårare att påverka.

Tillräckligt vassa och kunniga i alla frågor som berör oss blir vi först när vi tar tillvara vår samlade kompetens. Visions medlemmars besitter sammantaget omfattande kunskaper på vitt skilda områden. Därför måste alla som uppmärksammar en förändring som berör oss veta vem man bör kontakta. Idag är det för många oklart var i organisationen man vänder sig med sina synpunkter.

I vissa fall kanske förbundet inte uppmärksammat frågan eftersom den inte verkat angelägen vid första anblicken, men de som arbetar i verksamheten kan se att den i andra ledet påverkar det arbete som utförs och arbetsmiljön.

Ett exempel är den SOU om sanktionsavgifter på trygghetsområdet som kom 2011 och påverkar socialsekreterares arbetsmiljö. Det är svårt för en medlem att ta reda på vad som gjorts och hur Vision bevakat frågan. Det innebär inte att bevakning inte skett, men hur har medlemmarna med kunskaper gjorts delaktiga? Och hur väljs de medlemmar ut som man ställer frågan till? Hur gör man om man själv tycker något, hur hittar man rätt i vår organisation? För att ta del av resultatet sedan? Former finns säkert men informationen är bristfällig.

Det behöver bli klarare och mer transparent till vem man vänder sig för att ta del av och påverka Visions omvärldsbevakning. Vilket inte automatiskt betyder att en och samma person/grupp ska ansvara för själva hanteringen av samtliga frågor, men det behövs en gemensam väg in. Den måste vara lätt att hitta och inte, till exempel, ligga dold som ”underinformation” bakom olika intresseområden - även om det naturligtvis kan vara en kompletterande ingång.

Vi föreslår därför förbundsmötet att besluta:

att     förbundet tillsätter en grupp för omvärldsanalys utifrån medlemmarnas intressen, med bedömning av relevans, risker och konsekvenser som ledstjärna.

att     förbundet skapar gångbara kanaler för att på ett tydligt sätt informera om gruppens arbete och om hur man som medlem kan göra för nå fram till rätt instans med sina synpunkter.

att     förbundet avsätter medel för att-sats ett och två

 

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

8. Omvärldsbevakning

Förbundsstyrelsen kan bara instämma i motionärernas beskrivning av vikten av omvärldsbevakning och att vara medlemsnära i analyser av förslag och i den politik Vision bedriver. Förbundsstyrelsen har ansvar för förbundets omvärldsbevakning och att använda våra medlemmars kunskaper och engagemang för att skapa underlag för t ex utspel och remissvar är något som både är naturligt och nödvändigt för att vara trovärdiga. Det är något som sker kontinuerligt, men vars potential vi kan och avser att utnyttja i än högre utsträckning framöver. Detta för att komplettera de specialister som arbetar inom kansliorganisationen och vars uppdrag till stor del handlar om omvärldsbevakning och konsekvensanalyser inom olika ämnesområden.

Vision är remissinstans och deltar i olika referensgrupper i såväl eget namn som inom ramen för samverkan med andra TCO-förbund. För att kvalitetssäkra och fördjupa våra remissvar och underlag genomförs inte sällan olika typer av enkäter och avstämningar till berörda medlemsgrupper. Det är t ex alltid Visions målsättning att vid remissvar kunna relatera till ett konkret medlemsperspektiv.

I arbetet med att förtydliga medlems- och yrkestilltalet pågår också ett arbete med att skapa yrkespaneler och nätverk som kan fungera som referenspunkter för kansliorganisationens arbete med t ex remisshanteringen. Att ta tillvara medlemmarnas kunskaper är också en bärande tanke när det gäller Visions förhållningssätt kopplat till tydligare yrkesfokus – vi vet att medlemmarna kan sina professionsfrågor bäst, vår roll är att skapa förutsättningar att flytta fram deras positioner i yrkeslivet. Och Vision ska vara arenan som skapar förutsättningar för att kanalisera synpunkter.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas synpunkt kring vikten att vara transparent och synliggöra vad som sker. Det ska vara enkelt att ta del av vad Vision tycker och hur vi har arbetet med olika frågor, Det är ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla våra webbsidor och andra informationskanaler och i det arbetet behöver vi alla hjälpas åt för att bli tydligare. Till exempel kan remisser och svar läggas ut både för diskussion och för påverkan på medlemssidorna som ytterligare ett underlag för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet

att                       anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 15 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  i förrgår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1061 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb