×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

8. Omvärldsbevakning

Motionärer: Ledare i Vision Alumni genom Annelie Sjöberg och Kalle Hultin

Gör Visions omvärldsbevakning transparent och ta tillvara medlemmarnas kunskaper

För att i ett tidigt skede kunna delta i debatten och tillvarata medlemmarnas intressen behöver Vision en vaken, bred och kunnig omvärldsbevakning.

Det gäller inte minst i fråga om statens offentliga utredningar och förslag om nya lagar och förordningar som – direkt eller indirekt - kan komma att påverka våra arbetsförhållanden. Det är avgörande att Vision agerar redan på förslagssta¬diet. När en lag eller förordning antagits är det betydligt svårare att påverka.

Tillräckligt vassa och kunniga i alla frågor som berör oss blir vi först när vi tar tillvara vår samlade kompetens. Visions medlemmars besitter sammantaget omfattande kunskaper på vitt skilda områden. Därför måste alla som uppmärksammar en förändring som berör oss veta vem man bör kontakta. Idag är det för många oklart var i organisationen man vänder sig med sina synpunkter.

I vissa fall kanske förbundet inte uppmärksammat frågan eftersom den inte verkat angelägen vid första anblicken, men de som arbetar i verksamheten kan se att den i andra ledet påverkar det arbete som utförs och arbetsmiljön.

Ett exempel är den SOU om sanktionsavgifter på trygghetsområdet som kom 2011 och påverkar socialsekreterares arbetsmiljö. Det är svårt för en medlem att ta reda på vad som gjorts och hur Vision bevakat frågan. Det innebär inte att bevakning inte skett, men hur har medlemmarna med kunskaper gjorts delaktiga? Och hur väljs de medlemmar ut som man ställer frågan till? Hur gör man om man själv tycker något, hur hittar man rätt i vår organisation? För att ta del av resultatet sedan? Former finns säkert men informationen är bristfällig.

Det behöver bli klarare och mer transparent till vem man vänder sig för att ta del av och påverka Visions omvärldsbevakning. Vilket inte automatiskt betyder att en och samma person/grupp ska ansvara för själva hanteringen av samtliga frågor, men det behövs en gemensam väg in. Den måste vara lätt att hitta och inte, till exempel, ligga dold som ”underinformation” bakom olika intresseområden - även om det naturligtvis kan vara en kompletterande ingång.

Vi föreslår därför förbundsmötet att besluta:

att     förbundet tillsätter en grupp för omvärldsanalys utifrån medlemmarnas intressen, med bedömning av relevans, risker och konsekvenser som ledstjärna.

att     förbundet skapar gångbara kanaler för att på ett tydligt sätt informera om gruppens arbete och om hur man som medlem kan göra för nå fram till rätt instans med sina synpunkter.

att     förbundet avsätter medel för att-sats ett och två

 

Vision Stockholms Stad har behandlat motionen på styrelsemöte den 19 mars 2012 och ställer sig bakom motionen och antar den som sin egen.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

8. Omvärldsbevakning

Förbundsstyrelsen kan bara instämma i motionärernas beskrivning av vikten av omvärldsbevakning och att vara medlemsnära i analyser av förslag och i den politik Vision bedriver. Förbundsstyrelsen har ansvar för förbundets omvärldsbevakning och att använda våra medlemmars kunskaper och engagemang för att skapa underlag för t ex utspel och remissvar är något som både är naturligt och nödvändigt för att vara trovärdiga. Det är något som sker kontinuerligt, men vars potential vi kan och avser att utnyttja i än högre utsträckning framöver. Detta för att komplettera de specialister som arbetar inom kansliorganisationen och vars uppdrag till stor del handlar om omvärldsbevakning och konsekvensanalyser inom olika ämnesområden.

Vision är remissinstans och deltar i olika referensgrupper i såväl eget namn som inom ramen för samverkan med andra TCO-förbund. För att kvalitetssäkra och fördjupa våra remissvar och underlag genomförs inte sällan olika typer av enkäter och avstämningar till berörda medlemsgrupper. Det är t ex alltid Visions målsättning att vid remissvar kunna relatera till ett konkret medlemsperspektiv.

I arbetet med att förtydliga medlems- och yrkestilltalet pågår också ett arbete med att skapa yrkespaneler och nätverk som kan fungera som referenspunkter för kansliorganisationens arbete med t ex remisshanteringen. Att ta tillvara medlemmarnas kunskaper är också en bärande tanke när det gäller Visions förhållningssätt kopplat till tydligare yrkesfokus – vi vet att medlemmarna kan sina professionsfrågor bäst, vår roll är att skapa förutsättningar att flytta fram deras positioner i yrkeslivet. Och Vision ska vara arenan som skapar förutsättningar för att kanalisera synpunkter.

Förbundsstyrelsen delar motionärernas synpunkt kring vikten att vara transparent och synliggöra vad som sker. Det ska vara enkelt att ta del av vad Vision tycker och hur vi har arbetet med olika frågor, Det är ett ständigt förbättringsarbete för att utveckla våra webbsidor och andra informationskanaler och i det arbetet behöver vi alla hjälpas åt för att bli tydligare. Till exempel kan remisser och svar läggas ut både för diskussion och för påverkan på medlemssidorna som ytterligare ett underlag för förbundsstyrelsen.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet

att                       anse motionen besvarad

Förbundsmötet beslutar

att anse motionen besvarad

Nyheter

Medicinska sekreterare kräver bättre villkor

Medicinska sekreterare får vården att rulla, men de är för få. Lön och arbetsvillkor behöver förbättras för att locka fler till yrket. Det visar den rapport om medicinska sekreterare i Norden som Vision genomfört.  för 7 dagar sedan

Eva-Lotta Nilsson, förhandlingschef på Vision

Vägen till friskare arbetsplatser går genom samverkan

Hög sjukfrånvaro är negativ för alla. Det innebär sämre livskvalitet för medarbetare och förlorade kompetenser och ökade kostnader för arbetsgivare. Nu finns en ny vägledning som ska underlätta arbetet i centrala samverkansgrupper och skyddskommittéer. Vägledningen innehåller bland annat framgångsfaktorer och förslag på en arbetsprocess för att hitta en väg till friskare arbetsplatser.  för 10 dagar sedan

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  2019-09-06

Vision ställer sig bakom FFF:s krav

Klimatet är en facklig fråga, idag och alla andra dagar. Vision är en Fair union och har haft fokus på hållbarhet sedan länge. Vi vet att vi måste jobba tillsammans, både arbetsgivare, fackförbund, politiker och medborgare, för att möjliggöra en grön omställning - en #JustTransition. Därför ställer vi oss självklart bakom FFF:s fyra krav och uppmanar andra att göra detsamma!  2019-09-27

Till arkivet

840 nya medlemmar under oktober

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 6 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb