×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

6. Pensionärsråd för äldrepolitiska frågor

Motionärer: Visions pensionärssektioner för Landstinget Stockholm, 91; Stockholm Norr, 77; Stockholm Söder, 57

Visions pensionärsråd för äldrepolitiska frågor

Övergångsgruppen för Visions pensionärsverksamhets tvååriga period avslutas 2012.  Ett organisationspolitiskt vakuum uppstår, kopplingen mellan förbundet och landets pensionärssektioner blir minimal. Övergångsgruppens uppdrag avslutas i och med förbundsmötet och gruppen ska lämna en rapport till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen ska göra en egen utvärdering enligt ”Slutrapporten 2010”.

Det finns en sorg inom oss att samhörigheten till ett starkt förbund med en framgångsrik facklig historia raseras, ett livslångt engagemang i förbundets verksamhet som många pensionärsmedlemmar har varit med att bygga upp. Det som nu upplevs är att Visions ledning alltmer frånhänder sig det övergripande ansvaret och kunskapen och intresset för pensionärskollektivet. Vi ser i dag ett svalt intresse i förbundsledningen för innehållet i pensionärssektionernas verksamheter.

Vad är motivet för de 37 000 medlemmarna, varav 18 000 är organiserade i sektioner, att kvarstå som medlemmar? Kittet är inte medlemsförsäkringen som förbundet ofta lyfter fram som det viktigaste motivet att kvarstå som medlem, utan det är samhörigheten med gamla arbetskamrater och att känna hemhörigheten till ett fackförbund med en facklig-politisk bakgrund och historia med en politik för ett starkt välfärdssamhälle.

Efter de nu snart avverkade två åren efter avdelningens upphörande, visar tydligt på begränsningen med övergångsgruppens uppdrag och arbete. Gruppen har fungerat som en formaliainstans för sökmedlen, informationen och dialogen till oss i sektionerna har varit begränsad. Styrelseutbildningar har genomförts med de handledare som fanns sedan tidigare.

”Slutrapporten 2010” påvisade att pensionärsmedlemmarna har stor kunskap i välfärdsfrågor och att förbundet bättre skulle kunna använda kunskapen när man centralt formulerar sin politik. Enligt rapporten skulle det åstadkommas genom att medlemmarna ges möjlighet att lämna synpunkter eller genom motioner.

Vi anser att ett behov finns av ett övergripande organ i förbundet för en fortsatt koppling mellan förbund, förbundsstyrelse och pensionsverksamheten. Kunskapen måste bättre tillvaratas i förbundet från Visions pensionärsmedlemmar om de viktiga välfärds- och äldrepolitiska frågorna i framtiden. Administrativa stödresurser i form av kommunikations- och informationsinsatser med hemsida måste hanteras och en översyn av stadgarna göras för ett attraktivare pensionärsmedlemsskap, enligt en separat motion.

Våra sektionsstyrelser föreslår förbundsmötet besluta

att     inrätta ett pensionärs- och äldrepolitiskt råd under förbundsstyrelsen för att hantera äldrepolitiska frågor och fortsatta stödresurser till sektionerna, med representation av en företrädare för pensionärerna per region.

 

Förbundsstyrelsens yttrande

6. Pensionärsråd för äldrepolitiska frågor

Motionen hänvisar till ”Slutrapporten 2010” och avsnittet ”Pensionärsmedlemmarna har stor kunskap i välfärdsfrågorna” som bland annat säger:

Den finns hos SKTFs medlemmar stor kunskap om och erfarenhet av viktiga välfärdsfrågor i Sverige, och många som blir pensionärsmedlemmar fortsätter att ha ett engagemang i dessa frågor. I utredningsgruppen ser vi dock att SKTF bättre än i dag skulle kunna använda sig av denna kunskap och erfarenhet när man centralt ska formulera sin politik.

Det kan ske exempelvis genom att ge intresserade pensionärsmedlemmar möjlighet att lämna sina synpunkter på hur SKTF borde driva sina intressen, inom exempelvis äldreomsorgsfrågor. Medlemmarna kommer också i fortsättningen att ha möjligheter att skriva eller motionera till SKTFs förbundsstyrelse.

Vilket är precis som motionären påtalar. Rapporten fortsätter dock med att fastställa vilka pensionärsfrågor förbundet inte ska arbeta med på följande sätt:

Men det finns också pensionärsfrågor som ligger utanför ramen för vad SKTF som fackförbund ska och bör driva. Vill man som SKTF-pensionärsmedlem påverka sådana frågor – vilket för många känns naturligt – får man göra det genom de pensionärsorganisationer, politiska partier eller andra aktörer som finns. Ett sådant engagemang innebär också att synpunkter och erfarenheter från tidigare yrkesaktiva SKTF-medlemmars får större genomslag i dessa sammanhang. Ett pensionärsmedlemskap i SKTF står på inget sätt i konflikt med ett medlemskap i till exempel PRO eller SPF. Detta resonemang ligger i linje med svaren i de två enkäter som vi har gjort, där majoriteten inte såg SKTF som den naturliga pensionärsföreträdaren, utan man valde i stället organisationer som PRO och SPF.

Rapporten 2010 pekar även ut en annan viktig punkt när det gäller påverkansarbetet inom pensionärsverksamheten:

Lokalt påverkansarbete – i samklang med avdelningar och klubbar
På vissa håll kan det hos medlemmar i den lokala pensionärssektionen finnas ett intresse av att påverka i en facklig-politisk fråga. Det kan handla om den kommunala äldreomsorgen till exempel, hur den fungerar och bör utformas. Vissa medlemmar har själva arbetat inom äldreomsorgen, för andra känns frågan mer aktuell i och med pensionärsskapet. Då kan det finnas ett värde i att sektionen kan engagera sig i frågan.

Här är det dock viktigt att det engagemanget är helt i samklang med SKTFs grundvärderingar och den yrkesaktiva lokalavdelningen eller klubben, så att det inte går stick i stäv med avdelningens eller klubbens arbete eller på annat sätt skapar problem för SKTF som yrkesaktivt förbund, lokalt eller nationellt. Och det är viktigt att arbetet sker öppet för SKTF i stort och för den eller de yrkesverksamma avdelningar och klubbar som kan vara berörda.

Med ovan som grund och utifrån delrapporten från övergångsgruppen har Förbundsstyrelsen kunnat konstatera att det lokala samarbetet mellan avdelningar/klubbar och pensionärssektionerna inte har fungerat perfekt. På många ställen fungerar det bra men Förbundsstyrelsen ser ett tydligt förbättringsområde. Övergångsgruppen arbetar därför med att hitta lösningar på detta bland annat genom ökade och riktade informationsinsatser.  Förbundsstyrelsen tror även att sektionernas styrelser själva måste vara aktiva och marknadsföra sig gentemot sina lokala avdelningar och klubbar. Erbjuda sina kunskaper och tjänster. Rapporten och beslutet 2010 är väldigt tydlig på detta område. Arbetet med påverkan ska ske via de lokala organen. Att då inrätta ett centralt organ skulle helt underminera och kullkasta organisationsplanen och Slutrapport 2010s grundtankar när det gäller påverkan.

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta

att                       avslå motionen

Förbundsmötet beslutar

att avslå motionen

Nyheter

Veronica Magnusson ny ledamot i Agenda 2030- delegationen

Visions förbundsordförande Veronica Magnusson har utsetts av regeringen till ny ledamot i Agenda 2030- delegationen. Veronica Magnusson kommer med sitt fackliga perspektiv att bidra med viktig kompetens till delegationens arbete.  för 6 timmar sedan

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  igår kl 07:00

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  i förrgår kl 10:00

Hur bra är du på att övertyga?

Vad är det för skillnad på att övertala och övertyga medarbetare? Serena Mon de Vienne, retorikexpert på Snacka Snyggt reder ut begreppen.  för 3 dagar sedan

Till arkivet

1053 nya medlemmar under april

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 2 2018

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb