×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Motioner som bifölls

Här sammanställer vi alla att-satser i de motioner som bifölls av förbundsmötet. I vissa fall har texterna förkortats av utrymmesskäl. I en del fall har motionerna bifallits i sin helhet, medan andra har fått enskilda att-satser bifallna eller med vissa tillägg. Motionerna i sin helhet med korrekt formulering av besluten finns på respektive sida.

1 Arbetslöshet
att Vision skyndsamt börjar arbetet med en rättvisare rekryteringsprocess enligt motionen
att Visions regionala center ska ordna aktiviteter och stödja arbetslösa medlemmar
att Vision gärna i samarbete med TCO profilerar sig mer i kampen mot arbetslösheten

2 Betyg, validering
att Vision opinionsbildar om att Sverige ska erkänna andra länders utbildningar, motsvarande vad jämförbara länder gör.

4 Arbetstidsförkortning
att Vision ska bli mer aktiva i debatten kring arbetstidsförkortning
att ge förbundet i uppdrag att arbeta fram alternativa modeller till 6 timmars arbetsdag och föra in dessa i debatten kring arbetstidsförkortning

9 Trainee- och mentorskapsprogram
att Vision jobbar för ett trainee- och mentorsprogram där Vision och arbetsgivaren i samverkan kan söka och rekrytera studerande i relevanta yrken och därmed väcka ett intresse för jobb i offentlig sektor
att aktiva i Visions avdelningar kopplas till denna diskussion genom möjligheten att fungera som mentorer för studenter

13 Ekonomihantering
att förbundsmötet slår fast att stadgarna ändras så att alla ekonomifrågor behandlas på varje förbundsmöte (inklusive arvode till FS och medlemsavgifter)
att stadgarna ändras så att det som står om ett blivande ekonomiutskott tas bort
att nytt ställningstagande till avsättningen till konfliktfonden görs på förbundsmötet 2014 i samband med att nästa två års verksamhet och ekonomi beslutas

15 Medlemsförmåner
att förbundsstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna till att teckna avtal om medlemsrabatter i livsmedelskedjor

19-20 Arvoden
att utforma rekommendationer för arvoden för olika uppdrag

25 Trygghetsförsäkringar
att se över trygghetsförsäkringarna för de anställda inom offentlig sektor så att försäkringarna anpassas att gälla för den anställde fram tills pensionsdagen

27 Arbetsmiljöstöd
att ge centren i uppdrag att ge arbetsmiljöstöd till huvudskyddsombud och medverka vid nätverksbildande mellan HSO

29 Sms-tjänst
att utreda förutsättningen för en lösning med en sms-påminnelse-tjänst för Visions aktiviteter

30 Dokumentmallar
att ta fram en dokumentbank för olika förhandlingsframställningar tillsammans med en lathund som ska ligga på vision.se

31 Tillgång till faktabanken
att ge förtroendevalda ordförande och vice ordförande tillgång till Vision Direkts faktabank utan att behöva ringa

37 Ekonomiska kunskaper
att förbundet ser över vilka ekonomiska kunskaper som är nödvändiga för att kunna förstå och få en adekvat inblick i det privata näringslivets ekonomiska information
att inbjuda till ett årligt nätverk för styrelserepresentanter och ledande förtroendevalda i de privata företagen

38 Öka kunskapen om psykisk ohälsa
att ta fram en strategi om insatser för att förbättra chefers kunskap om och attityder till psykisk sjukdom
ett tydligt uttalande att personer med psykisk ohälsa och sjukdom ska behandlas likvärdigt och inte diskrimineras
att verka för att det i avtal ska finnas tydliga krav på policys och riktlinjer för bemötande av personer med psykisk ohälsa och sjukdom

39 Internationellt arbete
att vi fokuserar på att använda våra medlemmars kunskap, kompetens och vilja när vi formulerar och utvecklar det internationella perspektivet i Visions ordinarie verksamhet
att vi använder engagemanget i organisationen till samarbetsexplosioner där vi har fokus på det internationella perspektivet.

40 Äldre medlemmars kompetens
att arbeta för allas lika värde, rättigheter, möjligheter i förbundet oavsett ålder

43-44 Mentorskap
att utbildningsgruppen arbetar fram en mentorskapsutbildning för äldre, erfarna och intresserade fackliga förtroendevalda

49 Rättvisa löner
att om möjligt få chefer att redogöra för skillnader på ingångslöner som eventuellt finns mellan nyanställda och anställda med längre anställningstid

53 Beredskapsvillkor
att verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den kompensationsledighet som avses i § 13 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren
att verka för att kommande kollektivavtal ska formuleras så att den veckovila som avses i § 14 i Arbetstidslagen ska betalas av arbetsgivaren
att verka för att minimiersättning för beredskap snarast ska justeras till åtminstone medel på arbetsmarknaden

55 Mänskliga rättigheter
att Vision skall föra ett aktivt arbete för mångfald på arbetsplatser, i styrelser och i utbildningar
att valutskotten informeras och görs delaktiga i Visions mångfaldsarbete
att Vision opinionsbildar i MR-frågor

56 Fair Union
att vi marknadsför oss som ett i alla perspektiv fair fackförbund

58 Mångfald
att mångfald är ett prioriterat mål för de kommande två åren

59 Värdegrund
att utveckla Visions värdegrund så att den har ryggrad och är enig med en modern, modig fackförening och att frågan kommer på förbundsmötet 2014 för beslut

61 Tidningar
att göra en genomgripande översyn av förbundets samlade tidningsproduktion och att denna översyn ska vara klar och presenteras senast på förbundsmötet 2014

65-66 Vision.se
att till nästa förbundsmöte rapportera arbetet och tidsplan för att öka tillgängligheten på vision.se för personer med andra språk och dyslexi

67 HBTQ
att Vision startar ett nationellt HBTQ-nätverk, men undersöka olika alternativ till ett fysiskt nätverk för att stödja kontakterna mellan engagerade medlemmar och förtroendevalda.
att ett enklare HBTQ-material tas fram från Vision riktat mot Visions medlemmar utöver "Öppna upp"

70 Sociala krav på leverantörer
att påtala vikten för makthavarna så att LOU blir förenlig med EU-lagstiftningen. Det bör vara en självklarhet att sociala krav och uppförandekod ska ingå i samtliga förfrågningsunderlag
att Vision aktivt ska påverka EU så att samtliga medlemsländer ratificerar ILO:s åtta kärnkonventioner

72 Internationellt avsnitt i medlemsutbildningen
att i körschemat för Visions medlemsutbildning stryka passet "Min utveckling" och i stället lägga till ett pass om internationella frågor/Fair Union samt att "Min utveckling" i stället enbart ingår i utbildningen "Mitt jobb & Min karriär"

73 Försäkring
att se över/förhandla fram bra villkor i grupplivförsäkringen för medlemmar inom offentlig sektor, så att försäkringen anpassas att gälla för den anställde fram tills pensionsdagen

74 Friskvård
att verka för att anställda ska få motionera en timme i veckan på arbetstid

75 Arbetstidskonto
att bifalla motionen i den del som avser inrättande av arbetstidskonton och överlämna den för beredning inför kommande avtalsrörelser

76 Semesterersättning
att driva i avtalsrörelsen att Visions medlemmar skall få valmöjligheten att besluta om att få sin semesterersättning utbetald före eller efter semestern

78 Dialogmodell i lönesamtal
att verka för att chefer strukturellt ska använda dialogmodellen i sina lönesamtal
att verka för att alla lönesättande chefer gör likadant
att den anställde får en kopia av chefens bedömning av det gångna året
att det tydligt redovisas vad som överenskommits inför det kommande året

80 Lönepolitiska ståndpunkter
att ta initiativ till breda medlemsdiskussioner om Visions lönepolitiska ståndpunkter
att tyngdpunkten i diskussionerna ska ligga på individens rätt, yrkets betydelse och de strukturella löneskillnaderna
att framställa ett underlag för diskussion om de lönepolitiska ståndpunkterna till de regionala förbundskonferenserna 2013
att genomföra diskussioner på de regionala förbundskonferenserna 2013 om förbundets lönepolitiska ståndpunkter och målsättningar och hur de ska formuleras
att förbundsmötet utifrån resultatet av de regionala diskussionerna formulerar och beslutar om Visions nya lönepolitiska ståndpunkter

87 Studentrekrytering
att Visions lokala förtroendevalda och tjänstemän tillsammans träffar 50 000 studerande under en tvåårsperiod

89 Yrkesfrågor
att förbundet bättre ska ta tillvara medlemmarnas yrkeskompetenser i det fackliga arbetet

90 Administratörer
att uppmärksamma och lyfta fram administratörsyrket/-frågorna under 2013

96 Flexibel organisering
att införa en undantagshantering som kan ge klubbar i kommunala bolag möjlighet att samarbeta inom ramen för en gemensam klubb. Förbundsstyrelsen beslutar om undantag
att förtydliga och kommunicera hur överenskommelser inom kommun- och landstingskoncerner kan användas som ett verktyg för ökat samarbete för medlemmarnas bästa, samt sprida goda exempel på detta

99 Pensionärer
att blanketter och hemsidor rörande pensionärsverksamheten kompletteras med information om pensionärssektionernas program/verksamhet, styrelser och kontaktadresser

113 Exekutiva ledningsmedlemmar
att utreda huruvida chefer i exekutiv ledning "väljer" en konkurrerande facklig organisation som inte är kollektivavtalsbärande part, och om så är fallet, varför de gör detta
att om det framkommer att denna "flykt" förekommer, att förbundet tar fram attraktiva lösningar för detta chefsled
att då man hittat orsak och lösning presenterar detta senast inför förbundsmötet 2014

114 Kulturarbetare
att ta fram en folder för kulturarbetare där det framgår varför de ska välja Vision

121 Stadgeändring valordning
att till Valordningen – under Valutskott/valberedning – lägga till en mening om att valberedningens/valutskottets förslag till styrelse ska offentliggöras i god tid, minst en vecka, innan årsmötet. Övriga nominerade men ej föreslagna kandidater ska anges på en lista som bifogas valberedningens förslag

122 Mer funktionell benämning på allmänna klubbar
att byta från "Allmän klubb" till "Avtalsenhet" eller något bättre passande
att förslag ska tas fram till nästa förbundsmöte 2014 med förtydligandet att om att "någon mer passande" inte får innehålla begreppen klubb, avdelning eller sektion

Nyheter

Digitala årsmötet - så går det till

Om en månad är det dags för Visions första helt digitaliserade årsmöte. Årsmötets processledare Kajsa Qvist berättar hur det kommer att gå till.  för 14 dagar sedan

Jokkmokk vände rekryteringstrenden

Fler chefer med renodlat ansvar, ett nytt stipendium för de som vill plugga vidare och närhet till kommunens stödfunktioner. Det är några av framgångsfaktorerna som under de senaste åren förbättrat rekryteringsläget inom socialtjänsten i Jokkmokks kommun.  för 11 timmar sedan

Svårt men åt rätt håll med rekrytering till socialtjänsten

Det har blivit något lättare att rekrytera medarbetare till socialtjänsten. Men fortfarande anser 44 procent av landets socialchefer att det är fortsatt svårt att hitta personal, det visar årets upplaga av Visions Socialchefsrapport.  för 11 timmar sedan

Vision vill forma framtidens arbetsliv

Under hösten fortsätter Vision att träffa medlemmar på arbetsplatser, mässor, fikarum, över telefonen och på sociala medier.  för 11 dagar sedan

Till arkivet

1306 nya medlemmar under september

Vi erbjuder

  • Personlig rådgivning

  • Schysta medlemsförmåner

  • En vass inkomstförsäkring

Bli medlem nu

Vision nära dig

Vision finns på de flesta arbetsplatser. Sök din avdelning eller klubb

Sök

Läs senaste numret av Tidningen Vision!

Läs senaste numret av Tidningen Vision

Nr 5 2019

Tidningen Vision är en medlemstidning och utkommer med 8 nummer per år.

Fråga Vision

Personlig, arbetsrättslig och facklig rådgivning alla vardagar kl 8 - 20. Ring 0771 44 00 00 eller mejla visiondirekt@vision.se

Kontakta Vision Direkt

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Om Vision

Vision är ett fackförbund och i fokus för allt står du och dina visioner. Tillsammans ser vi till att du får det du behöver för att uppnå det du vill med din karriär.

Mer om Vision

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb