×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Kommun, regioner och Sobona (fd Pacta)

För dig som är kommun- eller regionanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb.

Avtalsförhandlingarna 2020 är uppskjutna och befintligt avtal prolongerat till den 31 oktober 2020. Läs mer

Visions yrkanden inför avtalsförhandlingarna 2020

Befintligt avtal från april 2017

 Avtalet har ett starkt fokus på den lokala lönebildningsprocessen, för att skapa förutsättningar för en bra löneutveckling över tid för dig som är medlem. Det gäller från den 1 april 2017 och fram till den 31 mars 2020.

– Vi ser att vår avtalsmodell varit framgångsrik och därför fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen för att ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling. Våra medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv. Det innebär schysta villkor och en lön som speglar skicklighet, kompetens och det viktiga arbete de utför i välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Avtal utan centralt angivna lönenivåer

Liksom det förra avtalet är också det nya utan centralt angivna lönenivåer. Det innebär att det inte finns en centralt angiven procentsiffra som bestämmer en miniminivå för löneökningar. Hur stora löneökningarna blir avgörs i den lokala löneprocessen, där Vision lokalt är en part, och i lönesamtalet mellan lönesättande chef och den enskilda medarbetaren.

Den lokala löneprocessen

Tillsammans med SKL och Pacta stöttar Vision den lokala löneprocessen, som vi är övertygade leder löneutvecklingen framåt. Vi vet att den lokala processen på sina håll inte har fungerat så väl som den borde. Därför tar vi ett gemensamt ansvar för att i det nya avtalet jobba aktivt och konkret för att utveckla den. Det innebär bland annat ett fortsatt fokus på lönespridning. Goda insatser och viktiga arbetsuppgifter ska premieras, vilket över tid också ska öka lönespridningen för till exempel socialsekreterare, administratörer, medicinska sekreterare och tandsköterskor.

 Arbetet för ett mänskligt arbetsliv fortsätter

I det nya avtalet har vi kommit överens med SKL om ett partsgemensamt arbete som ska stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa. Dina arbetsvillkor ska skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö. Du som medlem ska få ökad delaktighet i och inflytande över dina anställningsvillkor och arbetstidens förläggning. Det ska vara möjligt för dig att göra en egen överenskommelse med din chef om arbetstidens förläggning. Du får rätt till ett förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom/olycksfall.

Arbetsgivaren ska se till att du kan ta ut din semester, så att du inte får för mycket sparad tid. Därför sänks gränsen för sparad semester från 40 till 30 dagar. Arbetsgivaren ska också verka för att du som anställd tar ut din övertid så fort som möjligt. Därför får antal sparade timmar övertid inte överstiga 200 timmar. Därefter betalas ersättning ut kontant. Alla dessa åtgärder ska bidra till att sänka sjuktalen och i förlängningen skapa ett mänskligt arbetsliv.

Fler nyheter i avtalet

  • Höjd ob-ersättning enligt märket (6,5 procent under avtalsperioden). Extra höjd ersättning för arbete på natt mot afton.
  • Höjd ersättning för jour och beredskap. Extra höjd ersättning vid beredskap vid helg. Sänkt gräns för när förhöjd beredskapsersättning betalas, från 150 till 130 timmar.
  • Ersättningen vid lägerverksamhet höjs enligt märket (6,5 procent under avtalsperioden).
  • Ändrad bestämmelse om hur bisyssla ska rapporteras till arbetsgivaren.

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Är du förtroendevald och loggar in på sidan hittar du fler redskap under fliken Förtroendevald, för jobbet med arbetsbrist och uppsägningar, löneöversyn med mera.

Din lön
Varje år ska du ha ett lönesamtal med din chef. Du och din chef ska resonera om ditt arbete och det du åstadkommer på jobbet, dina resultat, din utveckling och din erfarenhet. Ditt lönesamtal ska ha en hög kvalitet så att du vet hur du kan påverka lönen. I avtalet finns inga angivna nivåer för löneökningarna, men när ditt jobb ger ett resultat som arbetsgivaren har nytta av ska kopplingen synas på din lön. Du ska veta varför du har din lön och vad du kan göra för att förbättra den.

Vid varje lönerevision har Vision på din arbetsplats en viktig roll och har överläggningar med arbetsgivaren om lönekriterier och lönestrukturen på arbetsplatsen. Vision bedriver påverkansarbete mot arbetsgivaren för att våra medlemsgrupper ska priorteras och lönesättas på ett sakligt sätt (Löneavtalet)

Läs mer om hur löneprocessen ska gå till i inspirationsmaterialet Dialog om lön mellan chef och medarbetare. Ett inspirationsmaterial (pdf)

Obekväm arbetstid och övertid

1.       A är 108,20 (natt mot helgdag 129,90), B är 55,30 (natt mot helgdag 63,60), C är 47,40 och D är 22,40


När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg: A 108,20 kr/timme (natt mot helgdag: 129,90 kr/timme), B 55,30 kr/timme (natt mot helgdag: 63,60 kr/timme), C 47,40 kr/timme, D 22,40 kr/timme. 

Om du måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. Du har alltid rätt till ersättning i form av pengar men du kan, om du vill, komma överens med arbetsgivaren om ersättning genom kompensationsledighet. En timmes enkel övertid (2 timmar närmast före eller efter ordinarie arbetstid) ger 1 ½ timmes ledighet. En timmes kvalificerad övertid kompenseras med 2 timmars ledighet. För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand. 

Jour och beredskap
När du har jour finns du på arbetsplatsen utan att utföra arbetsuppgifter, men ska kunna börja arbeta vid behov. Om du har beredskap är du inte i tjänst, men du ska vara anträffbar. Jour och beredskap bör förekomma endast i den omfattning, som är absolut nödvändig. Vid jour och beredskap får du ersättning per timme, beloppen beräknas utifrån din lön. Du kan också komma överens med arbetsgivaren om att ta ut din ersättning i form av ledig tid. 

Semester
Enligt semesterlagen har du rätt till 25 semesterdagar per år, men enligt ditt kollektivavtal får du fler semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar. En del arbetsgivare ger dig genom lokala kollektivavtal med Vision dessutom möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Kolla med Vision om det gäller för dig. 

Läkarbesök på arbetstid
Du har rätt att gå till läkare eller tandläkare, och behålla lönen, vid förstagångsbesök om du blir akut sjuk eller drabbas av olycksfall. Arbetsgivaren kan ge dig ledigt med bibehållen lön även för övriga besök till hälso- och sjukvården. 

Ledighet vid särskilda tillfällen
Du kan, om det finns synnerliga skäl, få ledighet med lön i maximalt 10 dagar per kalenderår. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort.

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren. 

Föräldrapenningtillägg och föräldralön
Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst ett år i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Om du tjänar över en viss summa får du ytterligare ett tillägg, föräldralön, i upp till ett år per födsel. 

Om du blir sjuk
Du kan få behålla 10 % av din lön utöver din sjukpenning från Försäkringskassan när du är sjukskriven. De första tre månaderna får du pengarna från din arbetsgivare, därefter från försäkringsbolaget AFA. 

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Du får en personlig plan för hur du ska öka chanserna till ett nytt jobb. Avtalet innehåller också ekonomiska förmåner som kompletterar ersättning från a-kassan och löneutfyllnad. (KOM-KL)

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension. Pensionsavtalet KAP-KL gäller om du är född 1985 och tidigare. Är du född efter 1985 gäller AKAP-KL.

Sjukdom och arbetsskador
Med kollektivavtalet ingår viktiga avtalsförsäkringar. Om du är sjuk mer än 90 dagar kan du få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen AGS-KL. Den gäller också om du fått sjukersättning eller aktivitetsersättning. Om du råkar ut för en arbetsskada kan du få extra ersättning från försäkringen TFA-KL. Om dödsfall skulle inträffa kan dina anhöriga få ekonomisk hjälp från tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. Läs mer om avtalsförsäkringar.

Kompetensutveckling
Ett kompetens- och omställningsvatal gäller från 1 maj 2020. Se KOM-KR i avtalslistan här under.

Uppdateringar i AB 17
Från och med den 1 maj 2020 finns en uppdaterad version av AB 17. Se avtal i listan. Observera ändringarna i § 33 och § 35.

 

Gäller för kommun, region och Sobona (Pacta)

1. HÖK 17: Löneavtal

Kommun och region, Pacta
Huvudö̈verenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m.

2. AB 17 i lydelse 2020/05/01

Kommun och region, Pacta
Allmänna bestämmelser

6. Arbetsgivarens kommentar till AB

Kommun och region
Kommentar från Sveriges Kommuner och Landsting till Allmänna bestämmelser

7. KOM-KR

Kommun och region
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal med bilagor 1-6

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och region, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Räddningstjänst, Bilaga E

Kommun och region, Pacta
Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och region, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

Avtalsboken

Kommun och region, Pacta
Här hittar du de flesta av avtal med SKL och Pacta.

BAL T: Arbetslivsintroduktionsanställning

Kommun och region, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

BEA T: Arbetsmarknadspolitiska insatser

Kommun och region, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Bilaga L till AB

Kommun och region
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och region, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och region, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

Kommentar arbetsbrist

Kommun och region, Pacta

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och region, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och region, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Krislägesavtal

Kommun och region
Överenskommelse om krishanteringsavtal med SKR

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och region, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och region, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och region, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och region, Pacta
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och region, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Tekniksprånget

Kommun och region
Kollektivavtal för praktikantanställning, Tekniksprånget

Traktamentesavtal - TRAKT T

Kommun och region, Pacta

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och region
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

Nyheter

Tillfälliga regler ger kompensation för uppskjuten sommarsemester

Många medarbetare jobbar just nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Trycket på välfärden är högt och Vision ser att det riskerar att påverka sommarsemestrarna för våra medlemmar. De tillfälliga reglerna försäkrar att de som behöver skjuta på sin semester får kompensation samtidigt som chefer får möjlighet att ta ansvar för bemanningen inom välfärden under sommaren.  2020-04-23

Krislägesavtalet aktiverat i Region Stockholm

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har nu aktiverat krislägesavtalet för medarbetare inom intensivvården efter att begäran inkommit från Region Stockholm. Avtalet ger högre ersättningar och tydliga regler kring arbetstid och återhämtning för de medarbetare som berörs.  2020-04-03

Avtalsrörelsen med Fastigo skjuts upp

Vision har tillsammans med Fastigo enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  2020-03-31

Anteckning

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

Vision har tillsammans med Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Sobona enats om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.  2020-03-23

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb