Kom i kontakt med Vision

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos Förenade Liv, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem. Är du sjukskriven, eller har varit det de senaste tre månaderna, behöver du kontakta försäkringsbolaget eftersom det ställs vissa hälsokrav för att kunna få försäkringarna. Om du inte vill ha försäkringarna måste du kontakta försäkringsbolaget och tacka nej. Den automatiska anslutningen till försäkringarna gäller inte om du varit medlem i Vision under de senaste tolv månaderna.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar Förenade liv för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

Kommun, landsting, regioner och Pacta

För dig som är kommun- eller landstingsanställd gäller flera olika kollektivavtal som ger dig rättigheter kring till exempel lön, inflytande, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Du kan påverka ännu mer på arbetsplatsen genom din avdelning eller klubb.

Nu är nya avtalet klart 

Vision har tecknat ett nytt kollektivavtal med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och arbetsgivarförbundet Pacta. Det gäller från den 1 april 2017 och fram till den 31 mars 2020.  Avtalet har ett starkt fokus på den lokala lönebildningsprocessen, för att skapa förutsättningar för en bra löneutveckling över tid för dig som är medlem.

– Vi ser att vår avtalsmodell varit framgångsrik och därför fortsätter vi att stärka den lokala löneprocessen för att ge medlemmarna större inflytande över sin löneutveckling. Våra medlemmar ska ha ett mänskligt arbetsliv. Det innebär schysta villkor och en lön som speglar skicklighet, kompetens och det viktiga arbete de utför i välfärden, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Avtal utan centralt angivna lönenivåer

Liksom det förra avtalet är också det nya utan centralt angivna lönenivåer. Det innebär att det inte finns en centralt angiven procentsiffra som bestämmer en miniminivå för löneökningar. Hur stora löneökningarna blir avgörs i den lokala löneprocessen, där Vision lokalt är en part, och i lönesamtalet mellan lönesättande chef och den enskilda medarbetaren.

Den lokala löneprocessen

Tillsammans med SKL och Pacta stöttar Vision den lokala löneprocessen, som vi är övertygade leder löneutvecklingen framåt. Vi vet att den lokala processen på sina håll inte har fungerat så väl som den borde. Därför tar vi ett gemensamt ansvar för att i det nya avtalet jobba aktivt och konkret för att utveckla den. Det innebär bland annat ett fortsatt fokus på lönespridning. Goda insatser och viktiga arbetsuppgifter ska premieras, vilket över tid också ska öka lönespridningen för till exempel socialsekreterare, administratörer, medicinska sekreterare och tandsköterskor.

 Arbetet för ett mänskligt arbetsliv fortsätter

I det nya avtalet har vi kommit överens med SKL om ett partsgemensamt arbete som ska stödja det lokala arbetet med att förebygga ohälsa. Dina arbetsvillkor ska skapa förutsättningar för ett friskt arbetsliv och en god arbetsmiljö. Du som medlem ska få ökad delaktighet i och inflytande över dina anställningsvillkor och arbetstidens förläggning. Det ska vara möjligt för dig att göra en egen överenskommelse med din chef om arbetstidens förläggning. Du får rätt till ett förstagångsbesök hos tandläkare vid akut sjukdom/olycksfall.

Arbetsgivaren ska se till att du kan ta ut din semester, så att du inte får för mycket sparad tid. Därför sänks gränsen för sparad semester från 40 till 30 dagar. Arbetsgivaren ska också verka för att du som anställd tar ut din övertid så fort som möjligt. Därför får antal sparade timmar övertid inte överstiga 200 timmar. Därefter betalas ersättning ut kontant. Alla dessa åtgärder ska bidra till att sänka sjuktalen och i förlängningen skapa ett mänskligt arbetsliv.

Fler nyheter i avtalet

  • Höjd ob-ersättning enligt märket (6,5 procent under avtalsperioden). Extra höjd ersättning för arbete på natt mot afton.
  • Höjd ersättning för jour och beredskap. Extra höjd ersättning vid beredskap vid helg. Sänkt gräns för när förhöjd beredskapsersättning betalas, från 150 till 130 timmar.
  • Ersättningen vid lägerverksamhet höjs enligt märket (6,5 procent under avtalsperioden).
  • Ändrad bestämmelse om hur bisyssla ska rapporteras till arbetsgivaren.

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

 

Dina kollektivavtal

Uppdateras inom kort!

Gäller för kommun, landsting och Pacta

1. HÖK 13: Löneavtal

Kommun och Landsting, Pacta
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. – HÖK 13

2. AB13 - Allmänna Bestämmelser

Kommun och Landsting
Denna version gäller från första oktober 2014.I Allmänna Bestämmelser, AB, finns dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

3. Samverkans- och arbetsmiljöavtal FAS 05

Kommun och Landsting, Pacta
FAS 05 handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Tar upp utvecklingssamtal och arbetsplatsträffar.

4. Redogörelsetext förändringar 2016-10-01

Kommun och Landsting, Pacta
Dokumentet beskriver de förändringar som gäller från 2016-10-01. Det gäller vissa förändringar i AB, omställning, turordning och företrädesrätt.

AB Anställning i personalpool, bilaga D 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Avtal för dig som är anställd i personalpool. Gäller till exempel schema, fridagar, arbetstid.

AB Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och Landsting, Pacta
Kommentaren är Sveriges Kommuner och landstings ensidiga tolkning av AB. Den är inte ett kollektivavtal.

AB Lägerverksamhet, Bilaga L 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Särskilda bestämmelser för lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning.

AB Lärare, Bilaga M

Kommun och Landsting, Pacta
Arbetstider med mera för lärare.

AB Räddningstjänst, Bilaga E 2012

Kommun och Landsting, Pacta
Arbetstider m.m. inom räddningstjänsten

AB Uppehållsanställning, Bilaga U

Kommun och Landsting, Pacta
Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning, alltså anställning med uppehåll. Speciella bestämmelser om till exempel lön och semester.

BAL 16: Arbetslivsintroduktionsanställning

Kommun och Landsting, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning.

BEA 16: Arbetsmarknadspolitiska insatser

Kommun och Landsting, Pacta
Överenskommelse om bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser.

Bilersättningsavtal BIA

Kommun och Landsting, Pacta
Bilersättningsavtalet handlar om vilken ersättning du får om du använder egen bil i tjänsten

Facklig förtroendeman AFF/LAFF

Kommun och Landsting, Pacta
I det här avtalet anges vilka rättigheter de fackligt förtroendevalda har i kommuner, landsting och bolag anslutna till Pacta.

KOM-KL Omställningsavtal

Kommun och Landsting, Pacta
Gäller från 2012. Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

KOM-KL Redogörelse

Kommun och Landsting, Pacta
Redogörelse för överenskommelsen om omställningsavtalet KOM-KL. Det viktigaste i omställningsavtalet.

KOM-KL Äldreersättning (omställningsavtalet)

Kommun och Landsting, Pacta
En del av omställningsavtalet KOM-KL. Överenskommelse om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen.

Kommunalt huvudavtal KHA

Kommun och Landsting, Pacta
Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Korrigering av preliminär lön

Kommun och Landsting, Pacta
Ett avtal som reglerar hur man ska gå tillväga om en felaktig lön har betalats ut.

Pensionsavtal AKAP-KL

Kommun och Landsting, Pacta
AKAP-KL (Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension) gäller dig som är född 1986 och senare. Avtalet gäller från 2014-01-01. Är du född 1985 och tidigare omfattas du av KAP-KL.

Pensionsavtal KAP-KL

Kommun och Landsting, Pacta
KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare. (För dig som är född 1986 och senare gäller AKAP-KL). Läs tillsammans med Pensionsavtal KAP-KL, ändringar okt 2013.

Pensionsavtal KAP-KL (Ändringar 2013)

Kommun och Landsting, Pacta
Förhandlingsprotokoll från 2013 om ändringar i KAP-KL. Protokollet reglerar vem avtalet är giltigt för. Läs tillsammans med KAP-KL.

Principöverenskommelse 2016

Kommun och Landsting, Pacta
Lokala omställningsmedel och ändrad turordningsbestämmelse i AB. Förändringar avser AB § 35 turordning och företrädesrätt. Bilaga 2 innehåller riktlinjer för lokala omställningsmedel.

Redogörelse avtal 2013

Kommun och Landsting, Pacta
Det här är inte ett kollektivavtal utan en redogörelse för förändringar i avtalet.

Redogörelse ändringar i AB 13

Kommun och Landsting, Pacta
Det här är inte en avtalstext, utan en redogörelse för ändringarna i AB.

RiB 16: Räddningstjänst i beredskap

Kommun och Landsting, Pacta
Bestämmelser om rättigheter och skyldigheter för räddningstjänstpersonal i beredskap. Protokoll och bilagor från 2016.

Studentmedarbetaravtal

Kommun och Landsting, Pacta
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Studentmedarbetaravtal: Kommentarer från SKL (arbetsgivarparten)

Kommun och Landsting, Pacta
SKLs redogörelsetext, som beskriver avtalets syfte och kommenterar de olika bestämmelserna. Redogörelsetexten är inte ett kollektivavtal.

Särskilda ersättningar

Kommun och Landsting, Pacta
Ändringar i bestämmelserna kring särskilda ersättningar, maj 2013.

Traktamentesavtal - TRAKT 04

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Avtalet ger dig extra ersättning, traktamente, när du är på tjänsteresa på annan ort.

Traktamentesavtal - TRAKT 04 ändring

Kommun och Landsting, Svenska kyrkan, Pacta
Höjda traktamentesbelopp från och med januari 2012.

Veckovila

Kommun och Landsting, Pacta
Ändringar i avtalet Veckovila -95 från och med mars 2011. Gäller beredskap och beredskapsersättning.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända inom socialt arbete

Kommun och Landsting
Syftet med överenskommelsen om snabbspår för nyanlända är att ta tillvara och ge nyanlända akademiker med en utländsk examen inom socialt arbete en möjlighet att snabbt komma in i yrket.

 

Nyheter

Nytt treårigt avtal med fokus på bättre löneprocesser

Vision, Akademikerförbundet SSR, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivareförbundet Pacta har i dag kommit överens om ett nytt kollektivavtal för cirka 150 000 anställda i kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag.  för 5 dagar sedan

Avtalsrörelsen, men vad betyder allt?

Nu startar avtalsrörelsen på riktigt för över 100 000 av Visions medlemmar inom Kommun, Landsting, Regioner och kommunala bolag. Den 21 december växlade Vision yrkanden med SKL och Pacta. I avtalsrörelsen förekommer det ord som kan vara svåra att förstå vad de betyder.  2016-12-21

Nytt avtal klart för deltidsanställda inom räddningstjänsten

Ett nytt treårigt avtal är nu klart för deltidsanställda inom Räddningstjänsten. Avtalet innebär löneökningar på 2,3 procent från 1 oktober 2016 och de följande två åren ska årsarvoden och fasta ersättningar öka i nivå med märket i industrin.  2016-10-26

Avtalspaket klart med SKL och Pacta 2016

Vision har nu kommit överens med SKL och Pacta om fyra olika avtal. Överenskommelsen berör villkorsavtalet allmänna bestämmelser (AB), Principöverenskommelse om nya omställnings- och turordningsregler, ett nytt kollektivavtal om arbetslivsintroduktionsanställningar (BAL) och ett uppdaterat kollektivavtal för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA).  2016-09-26

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb

Vision Direkt

0771 44 00 00

visiondirekt@vision.se