×

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Är du arbetssökande och vill bli medlem?
Sms:a "Vision" till 71501 så hjälper vi dig.

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Fastigo

Det nuvarande avtalet är prolongerat till den 31 oktober med anledning av uppskjutna avtalsförhandlingar.

Ditt villkorsavtal (löper ut 31 oktober 2020)

Tjänstledighet för att prova annat arbete vid rehabilitering

Det är en framgång och innebär en alternativ väg för individen när fortsatt arbete inte är ett hållbart alternativ. 

Tillgänglighet – gränsdragning mellan arbete och fritid.

Många medlemmar har idag ett flexibelt arbete som kan utföras när arbetsuppgifterna kräver det. Hur hanterar vi till exempel telefonsamtal utanför arbetstid eller mejlkorgen? Det är exempel på frågor som man bör prata om på arbetsplatsen för att respektera tid för återhämtning i syfte att orka arbeta livet ut.

Arbetsgivarintyg

Krav på arbetsgivaren att ta fram ett arbetsgivarintyg senast sju dagar efter att arbetstagaren begärt det. Det säkerställer att individ och vi som fack kan kräva ut intygen i slutändan.

Avlöst övertid

Arbetstagare och arbetsgivare är inte längre begränsade till den karensperiod på sex månader som tidigare fanns för att lösa in övertidsersättning. Nu kan de träffa överenskommelse om detta. I avtalet förtydligas att det inte innebär någon förändring av ordinarie arbetstidsmått och att sedvanliga viloregler gäller.

Ditt kollektivavtal - det här ingår

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Lön
Genom att prata med din chef om ditt arbete, din arbetsplats och målen för verksamheten får du en bra chans att påverka. Du ska veta vilka lönekriterierna är för din tjänst och vad du ska göra för att kunna påverka din löneutveckling. Du ska ha tre årliga samtal med din chef. Ett utvecklingssamtal, ett lönesamtal och ett resultatsamtal. Löneavtalet har inga angivna nivåer. Våra utvärderingar visar att det ger en bra löneutveckling för Visions medlemmar - bättre än genomsnittet.

Arbetslivskonto
Om du vill kan du ta en del av din löneförhöjning och använda till exempel arbetstidsförkortning eller pensionsavsättning. Hur stor del av löneökningen som avsätts förhandlas mellan din arbetsgivare och Visions lokala företrädare. Saknas en lokal facklig part får du och din arbetsgivare komma överens. Det avsatta utrymmet för arbetslivskonto disponerar du själv över.

Semester
När du fyller 40 får du ytterligare sex extra semesterdagar, utöver semesterlagens 25 dagar. Du har också möjlighet att komma överens med chefen om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Är du under 40 år och har 25 semesterdagar kan du få sex extra dagar om du avstår från semesterdagstillägget. Är du över 40 år och har 31 dagar får du sju extra dagar.

Extra ledig dag de år nationaldagen infaller på en lördag eller söndag
Du som är heltidsanställd kan ta 8 timmars ledighet någon gång under det kalenderår som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag. (Deltidsanställd får proportionerligt mycket ledigt.) Arbetsgivaren och facket på arbetsplatsen kommer överens om hur ledigheten ska förläggas.

Föräldrar
När du är föräldraledig har du enligt avtalet rätt till sex månader med föräldralön, då arbetsgivaren betalar ett tillägg så att du tillsammans med föräldrapenningen får 90 procent av din lön. Det finns ingen begränsning för hur du vill dela upp föräldraledigheten och samtidigt få föräldralön, men den måste tas ut innan barnet fyller 4 år.

När du behöver vara hemma med sjukt barn eller vara ledig vid ditt barns födelse och får tillfällig föräldrapenning, betalar din arbetsgivare ut en kompletterande lön så att den totala ersättningen från Försäkringskassan och arbetsgivaren motsvarar din ordinarie fulla lön i upp till tio dagar per kalenderår.

Dessutom har du som blivande förälder, rätt att besöka mödravård på betald arbetstid (gäller båda blivande föräldrarna).

Studentmedarbetare
Vision har tecknat ett studentmedarbetaravtal med Fastigo. Avtalet ger studenter en chans att skaffa viktiga meriter genom att jobba parallellt med studierna och arbetsgivare möjlighet att locka till sig unga akademiker. Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Lättare att arbeta fackligt i fastighetsbranschen
I en överenskommelse mellan Vision och Fastigo finns beskrivet hur betydelsefullt det är att ha fackligt engagemang på arbetsplatsen. Det ska vara enkelt att jobba fackligt, det ska gå bra att kombinera jobb med fackligt arbete och inte vara några problem att avsluta sitt uppdrag.

Samverkansavtal
Avtal om arbetsmiljö, likabehandling och kompetensutveckling

För att uppnå ett gott samarbetsklimat ska du och dina kollegor ges möjlighet till inflytande, delaktighet och utveckling. Avsikten med avtalet är att du och dina kollegor ska komma in i ett tidigt skede i beslutsprocessen och få en reell möjlighet att påverka er situation och framtid. Områden där samverkan ska ske gäller verksamhetsplanering, arbetsorganisation, ekonomi, personalpolitik, personalplanering, arbetsmiljö, likabehandling, företagshälsovård, kompetensutveckling och facklig verksamhet.

Samverkan i företagen utgår från din kontakt med din närmaste chef. De lokala parterna har ett gemensamt ansvar för att genom samverkan som en naturlig process i företaget, skapa möjligheter för att utveckla verksamheten.

Nytt krislägesavtal 

Parterna har i maj 2020 kommit överens om ett nytt krislägesavtal för medlemmar/arbetsgivare inom kommunala fastighetsbolag. Om Sveriges kommuner och regioners Krislägesavtal är aktiverat i en kommun eller en region så kan ett fastigoföretag begära att Fastigos Krislägesavtal aktiveras. Anställda i kommunala fastighetsbolag kan då ingå i den krisgrupp som arbetar och har då rätt till i stort sett samma ersättningar och viloregler som gäller för anställda i kommuner och regioner om de anställda ingår i krisarbetet. Läs avtalet

Dina kollektivavtal

Fastigo

Anställningsvillkor

Fastigo
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera.

Avtal om förslagsverksamhet

Fastigo
Avtal som uppmuntrar dig som arbetstagare att komma med förslag till en förbättrad verksamhet.

Avtal om korttidsarbete

Fastigo
Lydelse från 2020-04-24

Avtal om rätten till arbetstagares uppfinningar

Fastigo
Avtal som reglerar din rätt till ersättning om du uppfinner något för din arbetsgivares räkning.

Krislägesavtal kommunala fastighetsbolag

Fastigo
Reglerar lön och arbetstid vid kris

Löneavtal

Fastigo
Löneavtalet handlar om din lön och löneprocessen på din arbetsplats.

Reseavtal

Fastigo
Avtal som gäller ersättning vid tjänsteresor, traktamente, reskostnadsersättning, resa med egen bil med mera. Giltigt från 2016-01-01.

Samverkansavtal - Överenskommelse om ändringar

Fastigo
Gäller från och med 1 september 2019

Samverkansavtal och huvudavtal

Fastigo
Samverkansavtalet handlar om samverkan, inflytande, arbetsmiljö, jämställdhet med mera. Huvudavtalet beskriver förhandlingsordningen och vad som ska göras om det blir tvister om något.

Studentmedarbetare

Fastigo
Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att anställa en student, under terminstid, på upp till 15 timmar per vecka. Arbetsuppgifterna ska ha koppling till de studier som studentmedarbetaren utför.

Trygghetsavtal

Fastigo
Trygghetsavtalet ger dig trygghet och vissa förmåner om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Överenskommelse om snabbspår för nyanlända

Fastigo, KFO, Skolor, fritidshem, grund- och gymnasieskolor
Nyanlända fastighetstekniker och ingenjörer ska snabbare få tillträde till den svenska arbetsmarknaden. Det är tanken med överenskommelsen om snabbspår som gäller för fastighetsbranschen.

Nyheter

Avtal om korttidspermittering på plats

Vision har tecknat avtal om korttidspermittering med flertalet arbetsgivarorganisationer. Korttidspermittering innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av lönen.  2020-03-20

Vision yrkar för en hållbar fastighetsbransch

Den 13 februari växlade Vision yrkanden med arbetsgivarorganisationen Fastigo. Reallöneökningar, inflytande över arbetstiden, pensioner och gröna avtal kommer vara Visions fokus i kommande avtalsförhandlingar.  2020-02-14

Nytt avtal klart för anställda i kommunala fastighetsbolag

Vision och arbetsgivarorganisationen Fastigo har i dag tecknat ett nytt avtal om anställningsvillkor för anställda i kommunala fastighetsbolag. Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020.  2017-05-05

Större inflytande över arbetstidens förläggning – ett av avtalskraven

Att utveckla den lokala löneprocessen, att få större inflytande över arbetstidens förläggning och att få bättre förutsättningar för chefer att arbeta med arbetsmiljön, det är några av de viktiga avtalskraven som Vision kommer att driva för anställda i kommunala fastighetsbolag.  2017-02-14

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Lön efter kön

Lön efter kön

Lön, Fika

Ses över en fika och prata om jämställda löner. Hur ser det ut på er arbetsplats?

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb