×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, lönebidragsanställning eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan!

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Arbetsgivaralliansen: Trossamfund och ekumeniska organisationer

Kollektivavtalet för dig som jobbar med i ett trossamfund eller en ekumenisk organisation som tillhör Arbetsgivaralliansen ger dig förmåner som gäller din lön och anställningsvillkor. Avtalet är treårigt och gäller fram till 2020-09-30.

Ditt kollektivavtal - det här ingår

Här är några av de förmåner du får genom kollektivavtalet. Särskilda villkor gäller i vissa fall, så läs i avtalstexten för att få reda på vilka villkor som gäller för dig.

Din lön
Varje år ska du ha ett 
lönesamtal med din chef, där ni pratar om din arbetsinsats i förhållande till de lönekriterier ni bestämt på arbetsplatsen. I lönesamtalet ska din chef ge dig ett förslag till ny lön kopplat till ditt arbetsresultat under det gångna året . Vid frågor inför ditt löneavtal kan du kontakta Vision Direkt för stöd och rådgivning

Löneökningarna för Visions medlemmar som grupp ska generera som lägst 6,5 ­ procent på tre år och fördelas enligt följande: 2,2 procent 2017, 2,0 procent 2018 och 2,3 procent 2019. Under samma tid ska lägstalönerna höjas med samma procentsats. Lägstalönen är 19 929 kr Lägstalönen höjs till 20.367kr per månad från och med den 1 oktober 2017. 2018 höjs den till 20.815kr per månad och 2019 höjs lägstalönen till 21.273kr per månad.

Obekväm arbetstid och övertid
Om du har reglerad arbetstid och jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg, som är ett belopp som beräknas utifrån din månadslön. Du får OB-tillägg efter kl 18 på vardagar. Mellan kl 00 och 07 blir tillägget högre och ännu högre under helger och storhelger. 

Om du har reglerad arbetstid och måste jobba utöver din ordinarie arbetstid ska du ersättas för det, antingen genom kompensationsledighet eller i pengar. För att ha rätt till ersättning eller ledighet ska övertidsarbetet ha beordrats i förväg eller godkänts i efterhand.

Förtroendearbetstid
Förtroendearbetstid tillämpas för den som på grund av arbetets karaktär och verksamhetens innehåll, omfattning och inriktning planerar arbetet tillsammans med arbetsgivaren.

Även även om du inte per automatik har förtroendearbetstid kan du komma överens med din arbetsgivare att byta den reglerade arbetstiden mot förtroendearbetstid. Förtroendearbetstid innebär att du själv tar ansvar för att disponera din arbetstid och avgör vad arbetsuppgifterna kräver och när de ska utföras. Du har rätt till en arbetsfri helg per månad. Om du har förtroendearbetstid får du ingen ob- eller övertidsersättning. Om du inte trivs med din förtroendearbetstid har du möjlighet att säga upp överenskommelsen.

Den ordinarie arbetstiden utgörs av högst 250 arbetsdagar per år inklusive semesterdagar. Detta antal dagar är beräknat utifrån att den som är tjänstgöringsskyldig under årets alla dagar inklusive sön- och helgdagar ska ha en veckoarbetstid om 38,25 timmar.

Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning man får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mera. Det nya avtalet fastslår även att arbetsinnehåll och arbetsuttag ska stämmas av fyra gånger per år. Syftet är att stärka dialogen mellan arbetsgivare och arbetstagare och skapa ett mänskligare arbetsliv

Arbete på läger
Om du jobbar på läger händer det att den lagstadgade rättigheten till dygns- och veckovila måste brytas. Då ska du kompenseras för det i ledig tid. Avtalet innehåller rekommendationer om hur mycket ledig tid du ska få. (
Bilaga 4 Rekommendation för lägerverksamhet)

Kompetensutveckling
Din chef ska prata med dig om din kompetensutveckling i ett utvecklingssamtal varje år och du ska få en egen kompetensutvecklingsplan. Arbetsgivaren ska avsätta de resurser som behövs för en bra kompetensutveckling. (
Bilaga 3 Verksamhetsutveckling)

Handledning
Om du arbetar med människovårdande uppgifter ska din arbetsgivare erbjuda dig yrkeshandledning.

Semester
För dig med förtroendearbetstid: Du har 30 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 32 dagar och när du fyller 50 får du 33 dagar.

För dig med reglerad arbetstid: Du har 25 semesterdagar. När du fyller 40 år får du 31 dagar och när du fyller 50 får du 32 dagar.

Om du vill kan du komma överens med din chef om att växla semesterdagstillägget mot fler lediga dagar. Om du är under 40 år kan du få fem extra dagar och är du 40 år och äldre kan du få sex dagar om du avstår semesterdagstillägget.

Ledighet vid särskilda tillfällen
Du kan, om det finns särskilda skäl, få ledighet med lön under en eller flera dagar. Det kan till exempel vara om en nära anhörig blir svårt sjuk eller går bort. I det nya avtalet omfattas fler orsaker till ledighet än tidigare, bland annat möjlighet att vara ledig med lön när mor- eller farföräldrar går bort.

Extra ledig dag om nationaldagen är på en lördag eller söndag
Om du har ordinarie arbetstid förlagd till vardagar och har arbetat på annandag pingst och är anställd den 6 juni har du rätt att ta ut en ledig dag någon gång under kalenderåret om den 6 juni infaller på en lördag eller söndag. Du kan ta ut din lediga dag när du vill under förutsättning att det är förenligt med verksamheten och du är överens med arbetsgivaren.

Föräldrar
Om du är föräldraledig och varit anställd hos arbetsgivaren minst 6 månader i följd, får du ett extra tillägg från arbetsgivaren, så att du tillsammans med föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader.

Uppsägningstid
Om du vill säga upp dig från arbetsgivaren och är anställd 2001 eller senare gäller LAS regler, och du har en månads uppsägningstid. Är du anställd före 2001 har du tre månaders uppsägningstid.

Om du blir uppsagd av arbetsgivaren och är anställd 2001 och senare gäller LAS regler, och du har mellan en och sex månaders uppsägningstid, beroende på hur länge du varit anställd. Om du är över 55 år och har jobbat hos arbetsgivaren i minst tio år förlängs din uppsägningstid med sex månader om du blir uppsagd pga arbetsbrist.

Trygghet vid uppsägning
Omställningsavtalet ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller hälsoskäl. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Tjänstepension
Utöver den allmänna pensionen betalar arbetsgivaren in tjänstepension med en procentsats av din lön. 
Läs mer om din tjänstepension här.

Dina kollektivavtal

Observera också när det gäller pensionsavtal: många kan fortfarande vara berörda av samfundens tidigare pensionslösningar. Ring gärna Vision Direkt tel 0771 44 00 00 för att kolla vad som gäller just dig.

Arbetsgivaralliansen Trossamfund och ekumeniska organisationer

1. Kollektivavtal trossamfund

Trossamfund och ekumeniska organisationer

2. Förhandlingsprotokoll

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Protokoll från förhandlingarna om nytt kollektivavtal 2016. Bilagorna till protokollet innehåller ändringarna i avtalet.

Anställningsvillkor

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Dina villkor som är kopplade till din anställning: semester, arbetstid, ledighet, föräldraledighet, sjuklön, uppsägning med mera. Reviderad version från september 2013. OBS! Läs tillsammans med förhandlingsprotokoll ovan för att se ändringarna från 2016.

Förhandlingsordning

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal som ska tillämpas vid handläggningen av rätts- och intressetvister.

Omställningsavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Omställningsavtal ger dig ekonomisk trygghet och möjlighet till stöd om du riskerar att bli uppsagd på grund av arbetsbrist. Avtalet kan ge avgångsersättning, AGE.

Rekommendation vid utlandstjänstgöring

Arbetsgivaralliansen, Trossamfund och ekumeniska organisationer
Avtal för dig som har utlandstjänst, eller planerar att jobba utomlands.

Samverkansavtal

Arbetsgivaralliansen, Ideella organisationer, Trossamfund och ekumeniska organisationer, Folkhögskola, Skola och utbildning, Vård och omsorg, Högskola
Avtal om samverkan på arbetsplatsen, arbetsmiljö, inflytande, arbetsplatsträffar, jämställdhet med mera.

Stödmaterial om förtroendearbetstid

Trossamfund och ekumeniska organisationer
Vision har tillsammans med Arbetsgivaralliansen tagit fram ett stödmaterial för hur förtroendearbetstid ska tillämpas. Här regleras i vilken omfattning man får ta ut inarbetad tid i lediga dagar, jobba hemma med mera.

 

Nyheter

Jenny Stake Fredriksson och Jan-Eric Rönngren, förhandlingsledare vid Arbetsgivaralliansen, och Faraj Abuiseifan
Ombudsman på Vision.

Jenny Stake Fredriksson och Jan-Eric Rönngren, förhandlingsledare vid Arbetsgivaralliansen, och Faraj Abuiseifan Ombudsman på Vision.

Lön och fungerande löneprocess – centrala i yrkande

Nu börjar avtalsrörelsen för ett nytt avtal för Trossamfund och ekumeniska organisationer (TEO).  2017-09-04

Nytt avtal klart för dig inom skola och utbildning

Vision och Akademikerförbundet har kommit överens med Arbetsgivaralliansen om ett nytt kollektivavtal för anställda inom skola och utbildning.  2017-06-14

Nytt treårigt avtal klart för Vård och Omsorg

Nu har Vision tecknat nytt avtal med Arbetsgivaralliansen för området Vård och Omsorg.  2017-05-11

Fokus på lön och skapa hälsosammare arbetsplatser

Nu lämnas avtalsyrkanden för Visions medlemmar som arbetar med vård och omsorg i företag inom arbetsgivarorganisationen Arbetsgivaralliansen. Fokus ligger på lön och bättre jobbvillkor.  2017-02-10

Till arkivet

Gör skillnad på jobbet med Engagemangskiosken

Rätt lön för dig

Rätt lön för dig

Lön, Lunch

Hur hänger förutsättningar, utveckling och lön ihop? Bjud in till en lunch och snacka med dina kollegor.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb