×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Under 30 år? 100 kr för hela första året
  • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Tolv punkter för lägre sjukfrånvaro i välfärden

För att minska onödiga kostnader för sjukskrivningar så måste arbetsmiljö och ohälsa vara prioriterade fråga för beslutsfattare. Vision föreslår att landets kommuner, landsting och regioner genomför följande åtgärder för att minska ohälsan och få ner sina kostnader för sjukskrivningar. Åtgärdersförslagen ligger i linje med de ståndpunkter och åtaganden som presenteras i den avsiktsförklaring som slutits mellan fackförbunden och SKL.

Ge cheferna förutsättningar att minska sjukskrivningarna

Normtal för antal medarbetare per chef

Normtalet för hur många medarbetare en chef kan ha avgörs bäst av varje enskild arbetsgivare utifrån varje verksamhets behov. Ett rimligt antal medarbetare per chef ligger i de allra flesta fall någonstans mellan åtta och 25. Förutsättningarna för chefer i kvinno- respektive mansdominerad verksamhet ska vara likvärdiga och skillnader ska kunna motiveras och förklaras.

Utveckla chefstödet

Stödstrukturerna runt chefer måste utvecklas. Det gäller allt från administrativa uppgifter, ekonomi och HR-insatser till lokalfrågor och liknande. Genom att organisera verksamheten med professioner runt cheferna, som kan arbeta med uppgifter som de har särskild kompetens för, skapas utrymme för cheferna att utveckla verksamheten och coacha medarbetare.

Chefer ska ha ansvar för hanterbart antal verksamheter med rimlig geografisk spridning
För att åstadkomma ett närvarande ledarskap är det viktigt att också analysera hur den geografiska spridningen av chefens verksamheter, som denne har ansvar för, ser ut. Den geografiska spridningen påverkar vad som är ett rimligt antal medarbetare.

Sätt personalens hälsa på den politiska dagordningen

Ta fram hälsobokslut med fokus på organisatoriska förutsättningar
Kommuner, landsting och regioner bör synliggöra och följa hur arbetsmiljön och personalens hälsa utvecklas genom årliga hälsobokslut eller motsvarande. Boksluten ska, förutom nyckeltal kring ohälsa och arbetsmiljö, innehålla en analys av vilka kostnader som ohälsa medför och hur förutsättningarna ser ut i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. Bokslutens syfte bör vara som underlag för politiker och tjänstemän i till exempel budgetarbete och som ett verktyg för chefer i arbetsmiljöarbetet.

Säkra resurser för att uppfylla arbetsmiljöansvaret enligt de nya föreskrifterna

Den politiska nivån i kommuner, landsting och regioner måste säkerställa att verksamheterna har förutsättningar att leva upp till arbetsmiljöverkets skärpta krav på en god social och organisatorisk arbetsmiljö och en hälsosam arbetsbelastning (AFS 2015:4). För att ta reda på hur förutsättningarna ser ut behöver politiker efterfråga chefer och medarbetares bild av deras arbetsbelastning och hur de upplever balansen mellan krav och resurser. Utifrån svaren måste man ta beslut om vilka eventuella resursförstärkningar, nya arbetssätt, eller annat, som krävs för att leva upp till de nya regelverken.

Följ upp arbetsmiljöfrågorna på möten i nämnder, styrelse och fullmäktige

Styrande politiker bör regelbundet efterfråga information om arbetsmiljön i de verksamheter som de ansvarar för. Ansvariga politiker bör känna till nivån på sjukskrivningar, personalomsättning, vakanser, grad av flex- och övertidsarbete, beroende av hyrpersonal och hur personalen upplever arbetsbelastningen. I det fall personalsituationen är instabil bör man i dialog med medarbetare, fackförbund och ansvarig chef se över vilka åtgärder som behövs och vilka resursförstärkningar åtgärderna kräver.

Balans mellan krav och resurser med hjälp av rätt använd kompetens

Fler kollegor med nya välfärdsmiljarder

I den avsiktsförklaring som SKL slutit med bland andra Vision konstateras att höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till sektorns relativt höga sjukfrånvaro. För att nå balans mellan krav och resurser krävs fler kollegor i välfärden. Regeringens tillskott på 10 miljarder per år till kommunerna bör i största möjliga mån användas för personalförstärkningar i de verksamheter där arbetsbelastningen och behovet av personalförstärkningar är som störst.

Rätt använd kompetens

Att använda medarbetarnas kompetens rätt är både en fråga om resurshushållning och arbetsmiljö. Att ha många uppgifter som någon annan kan och borde sköta har i forskning visat sig tydligt kopplat till symptom på utmattning. Det behövs fler administratörer i välfärden, men även andra yrkesgrupper kan vara relevanta, för att frigöra tid för till exempel chefer, socialsekreterare eller läkare.

Hållbar och långsiktig bemanning

Idag brottas många verksamheter i välfärden med en instabil personalsituation som präglas av hög sjukfrånvaro och stor personalomsättning. Dessutom saknas ofta nödvändiga marginaler för att kunna möta tillfälliga arbetstoppar och täcka upp vid sjukdom. Bemanningen måste vara planerad för att hantera oförutsedda händelser och att medarbetare kan bli sjuka. I verksamheter som under en längre period haft problem med en instabil personalsituation bör alla vakanser, även om de är tillfälliga på grund av exempelvis sjukdom eller föräldraledighet, tillsättas med tillsvidareanställda för att stabilisera situationen.

Satsa på det förebyggande arbetet

Använd företagshälsovården smartare

Företagshälsovården ska användas på ett strategiskt sätt för att förbättra arbetsmiljön och förebygga sjukfall. Det innebär exempelvis att företagshälsovården ska involveras i arbetsplatsens samverkan kring det förebyggande arbetsmiljöarbete och att arbetsgivaren ska ställa krav på kompetens om organisatorisk och social arbetsmiljö vid upphandling. För att personer med ohälsa ska söka hjälp i tid bör alla medarbetare ha rätt till inledande besök hos företagshälsovården utan att behöva gå genom en chef.

Prioritera systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress

Trots att systematiskt arbetsmiljöarbete har bevisade effekter för personalens hälsa så brister detta alldeles för ofta, inte minst när det rör risker i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Varje arbetsgivare i välfärden måste se över sitt systematiska arbetsmiljöarbete i förhållande till de nya arbetsmiljöreglerna (AFS 2015:4) och säkerställa att man arbetar aktivt för att förebygga ohälsosam stress. Förutom arbetsbelastning bör det exempelvis finnas ett systematiskt arbete för att säkerställa en god digital arbetsmiljö som motverkar it-stress.

Utnyttja AFA-medel för förebyggande och rehabiliterande åtgärder bättre

Kommuner, landsting och regioner har goda möjligheter att beviljas medel för både förebyggande och rehabiliterande insatser från partsägda AFA Försäkring. I dagsläget är det dock alldeles för få som tar tillvara den möjligheten. Resultatet är att det finns oanvända resurser som skulle kunna användas för att förhindra eller förkorta sjukskrivningar. Fler kommuner, landsting och regioner måste bli betydligt bättre på att utnyttja de resurser som AFA Försäkring erbjuder.

Nyheter

Så blir du mer produktiv

Att bli mer produktiv handlar inte om att jobba hårdare utan att jobba smartare.  2019-02-14

Gulliga katter på nätet kan förbättra arbetsmiljön

Tittar du på kattfilmer på arbetstid? Fortsätt med det! Studier visar att den som tar en paus i arbetet och tittar på kattklipp blir piggare, gladare och jobbar bättre.  2019-02-04

Nyårslöftet: Stressa mindre på jobbet

Nyårslöften känns lite avlägset så här halvvägs in i februari men i en undersökning som Blocket Jobb har gjort, i samarbete med Kantar Sifo, kan vi läsa att yrkesverksamma svenskar har avlagt löftet att stressa mindre på jobbet. Har du lyckats hålla nyårslöftet?  2019-02-12

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2018-12-19

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb