×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

  • Fackförbundet  för dig inom kommun, region, kyrka och bolag kopplat till välfärden.

Läs mer om medlemskapet

  • Glöm inte att gå med i a-kassan!

Läs mer om A-kassan Vision

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Frågor och svar om coronaviruset

Här hittar du samlad information om vad som gäller på jobbet. Sidan uppdateras löpande.

Hemarbete:

Skola:

Tjänsteresor och semester:

Förtroendevalda:

Skyddsombud och huvudskyddsombud:

Lön och ersättning:

Arbetsgivaren och arbetet:

Övriga frågor:

Jag har satts i karantän av myndigheterna. Hur ska jag agera gentemot min arbetsgivare?
Kontakta arbetsgivaren och berätta om beslutet. Ett beslut om karantän följer av smittskyddslagen och måste respekteras annars riskerar du isolering på en vårdinrättning. Beslut om karantän kommer sannolikt även leda till att du har rätt till smittbärarpenning.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att stanna hemma?
Ja, så länge arbetsgivaren också betalar lön för den som tvingas stanna hemma kan arbetsgivaren bestämma att du ska stanna hemma från arbetet. Förutsättningen är att det finns anledning att anta att du bär på smitta. Arbetsgivaren kan kräva att du utför arbete hemifrån eller arbetsbefria dig under perioden.

Arbetsgivaren har som huvudregel skyldighet att förhandla eller överlägga med facket innan beslut fattas om avstängning. Genom temporära avtal på vissa avtalsområden har arbetsgivarens skyldighet att överlägga med avdelningar innan en avstängning tillfälligt satts ur spel om avstängningen beror på smittorisken av coronaviruset och arbetstagaren får behålla sin lön.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att komma till jobbet?
Ja, arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och kan tvinga dig att komma till jobbet om du inte är sjuk. Arbetsgivaren bör följa myndigheternas rekommendationer om närvaro på arbetsplatser.

Corona är klassat som en allmänfarlig och samhällsfarlig smitta vilket innebär att det finns möjligheter att besluta om åtgärder, som exempelvis karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller är det antingen smittskyddsläkaren eller Folkhälsomyndigheten som fattar beslut. Ett sådant beslut är arbetsgivaren tvungen att följa.

Kan jag stanna hemma för att jag är orolig att jag eller en anhörig ska smittas?
Nej, man kan inte kräva att få jobba hemifrån oavsett om man är riskgrupp eller om anhörig är det. Att inte komma till arbetet utan tillåtelse kan ses som en arbetsvägran och du riskerar då allvarliga konsekvenser, eventuellt uppsägning och/eller skadestånd. Du bör själv eller med fackets hjälp försöka ha en dialog med din arbetsgivare, förklara varför oro finns och försöka vara lösningsinriktad och komma med förslag. Har man möjlighet att jobba hemifrån kan det vara ett alternativ men det är tyvärr inget man kan kräva. Arbetsgivaren kan inom ramen för arbetsledningsrätten kräva att arbete utförs på arbetsplatsen.

Jag tillhör en riskgrupp och riskerar att bli allvarligt sjuk om jag råkar ut för viruset. Har jag rätt att stanna hemma för att undvika smitta?
Nej, du har inte rätt att självständigt fatta beslut om att stanna hemma. Möjligtvis kan din läkare sjukskriva dig. Försök att komma överens med din arbetsgivare om att förslagsvis få utföra arbetet hemifrån. Möjligtvis finns en omplaceringsskyldighet för arbetsgivaren ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Om du väljer att inte arbeta trots att arbetsgivaren kräver din närvaro gör du dig skyldig till arbetsvägran och kan eventuellt riskera uppsägning.

Gäller arbetsgivarens försäkringar för mig om jag tvingas arbeta hemifrån?
Ja, om du skadar dig på grund av arbetet när du arbetar hemifrån gäller arbetsskadeförsäkringen som tecknats av din arbetsgivare.

Barnens skola har stängt. Måste jag gå till jobbet eller kan jag vara hemma med barnen?
Är ditt barn sjukt är du självfallet hemma med tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Annars gäller följande: prata med din chef och kom överens vad som fungerar både för dig och arbetsgivarens verksamhet.

  1. Fundera på dina möjligheter att lösa barnomsorgen själv och prata med din chef.
  2. Kanske kan du utföra ditt arbete på andra tider?
  3. Är det möjligt att arbeta delvis hemifrån utifrån verksamhetens behov?
  4. Om det inte går att lösa omsorgen på annat sätt kan du ta ut föräldraledighet eller intjänad ledighet exempelvis i form av kompensationsledighet eller semester efter överenskommelse med din närmaste chef.
  5. Finns ingen betald ledighet att använda sig av kan du vara tjänstledig utan lön. 

Läs mer här.

Jag är lärare. Vad innebär det för mig om skolan stängs?
Så länge du är tillgänglig för att arbeta är det upp till din arbetsgivare att tillse att du får arbetsuppgifter att utföra. Exempel på arbetsuppgifter utan elever kan vara att planera/förbereda undervisning eller hålla i distansundervisning. Om arbetsgivaren inte hittar några arbetsuppgifter till dig måste arbetsgivaren fortfarande betala din lön så länge som anställningen består.

Min arbetsgivare vill att jag ska åka på en tjänsteresa utomlands trots rekommendationer att inte göra det. Kan jag vägra att åka?
Grundförutsättningen är att arbetsgivaren leder och fördelar arbetet och då kan tjänsteresor till utlandet ingå i vad arbetsgivaren har rätt att besluta om. För att kunna motsätta sig arbetsgivarens beslut om att resa behöver det finnas en rekommendation från Utrikesdepartementet att inte resa till den aktuella platsen. Om en sådan rekommendation finns går det att argumentera ur ett arbetsmiljöperspektiv att arbetsgivaren är skyldig att säkerställa din trygghet i första hand.

För närvarande avråder UD från alla utlandsresor.

Kan arbetsgivaren dra in min beviljade semester?
Det är fullt möjligt för en arbetsgivare att kräva att du som arbetstagare avbryter din semester om det finns tungt vägande skäl för detta. Vänd dig till områdets center för stöd och bedömning av om tungt vägande skäl finns eller inte.

Arbetsgivaren vill inte att vi färdas kollektivt på tjänsteresor på grund av smittrisken. Kan arbetsgivaren tvinga mig att använda egen bil istället?
Nej. Arbetsgivaren förfogar inte över din privata bil om ni inte tecknat särskilt avtal om att du ska ställa din bil till förfogande i tjänsten och får betalt för det, alternativt om du har en tjänstebil som arbetsgivaren står för. Vill arbetsgivaren inte att ni färdas kollektivt i arbetet får de antingen hyra en bil eller motsvarande åt dig eller ställa in tjänsteresan.

Vilka möjligheter har arbetsgivaren att fördröja besked om beslut kring förläggning av huvudsemestern nu i coronatider? Kan semestern komma att förläggas först efter sommaren?
Även nu i coronatider ska kollektivavtalet följas. Redogörelsen nedan redovisar vad som gäller enligt Allmänna bestämmelser, samt vad som sker om arbetsgivare och arbetstagarorganisation inte kan komma överens.

Regler för semesterns förläggning finns i 27 § AB.

Mom. 9 I enlighet med 10 § SemL gäller följande.

  1. a) Vid förläggning av semesterledighet som avses i 12 § SemL ska eftersträvas att arbetstagaren får en ledighetsperiod av minst 4 veckor under juni–augusti. Sådan semesterledighet får efter förhandlingar enligt 11 § lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) förläggas även till maj och september eller del av dessa månader.

Om det finns en lokal överenskommelse, arbetstagaren begär det eller särskilda skäl finns kan semesterledigheten förläggas till annan tid än maj–september. Arbetsgivaren kan alltså inte utan vidare bestämma att förlägga semestern på annat vis än vanligt med hänvisning till corona i nuläget. För att lägga semester utanför juni till augusti måste arbetsgivaren förhandla med facket. När förhandlingsskyldigheten är uppfylld kan arbetsgivaren bestämma att förlägga semester även under maj till september. Observera att det är förhandlingsskyldigheten som måste uppfyllas, inte att parterna måste vara överens om att en sådan förläggning får ske. Kravet på förhandling gäller dessutom inte om sådan förläggning sker på arbetstagarens önskemål. Vill arbetsgivaren ha möjlighet att placera ut huvudsemester under ytterligare en utökad period, utanför maj till september, måste parterna komma överens lokalt. 

Om personal tagit semester/tjänstledigt och sedan inte kommer iväg på resor eller möten har de rätt att avbryta ledigheten då?
Nej. Det är ingen rättighet för individen utifrån det rådande läget. Dock verkar behovet av många personalkategorier vara enormt, så tipset är: Prata med din chef och se om det går att lösa.

Finns det information till förtroendevalda i Vision? 
Ja, vi har tagit fram en FAQ till dig som är förtroendevald som du hittar här.
Här kan du läsa mer om lokala krislägesavtal. 

Vad innebär beskedet om slopat karensavdrag?
Från och med 2020-03-11 och en och en halv månad framåt kommer staten ersätta karensavdraget för anställda. Den anställde får i efterhand söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. Arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Syftet är att man inte ska chansa att gå till arbetet på grund av risken att förlora inkomst.

Vem betalar min lön om jag inte kan arbeta på grund av att jag är smittad?
Om du är sjuk och inte kan arbeta har du rätt till sjuklön eller sjukpenning som vanligt. Coronaviruset har klassats som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär att den omfattas av smittskyddslagen och att en läkare kan besluta om inskränkningar så som att du som smittad inte får vistas på din arbetsplats. Du kan inte som vid andra sjukdomar ”friskskriva” dig själv och gå till arbetet. Om du på grund av konstaterad smitta inte kan gå till arbetet, men i sak är frisk nog för att arbeta, ska du få smittbärarpenning från Försäkringskassan.

För att få rätt till smittbärarpenning måste du alltid ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. Det blir följaktligen en läkare och inte arbetsgivaren som gör bedömningen om du ska vara hemma med smittbärarpenning eller inte.

Du kan läsa mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

Min arbetsgivare har stängt av mig utan lön eftersom jag varit utomlands men jag har inga symptom. Vad ska jag göra?
Kontakta ditt lokala ombud snarast för att de ska påkalla förhandling med arbetsgivaren om otillåten avstängning och tvistig lönefordran.

Om personal blir förflyttade och får längre resväg till arbetet kan de ersättning då?
Nej inte enligt det centrala kollektivavtalet (HÖK-AB). Men det är en fråga som man kan ställa till närmsta chef.

I vilken omfattning kan min arbetsgivare kräva att jag utför andra arbetsuppgifter än de som följer av mitt anställningsavtal?
Kortfattat rekommenderar vi i första hand att arbetsgivaren använder sig av frivillig personal vid behov av utökade insatser inom vissa arbetsuppgifter. I fall det inte finns några frivilliga är möjligheterna för arbetsgivaren att beordra andra typer av arbetsuppgifter relativt stor. En viktig aspekt är dock att arbetsgivaren ska förhandla om förändringen innan den genomförs.

Kan jag tvingas arbeta övertid hur mycket som helst, om jag är övertidsavlöst?
Nej. Även om du avtalat bort rätten till ersättning för övertid gäller arbetstidslagstiftningen med sina begränsningar av övertiden per månad och per år även för dig med inlöst övertid. Gränserna för övertiden kan variera beroende på kollektivavtal.

Arbetsgivaren vill införa beredskap för nya grupper, vad gäller?
Det är möjligt för arbetsgivaren att beordra beredskap för arbetstagare som inte tidigare haft beredskap i sin tjänst. Samtliga kollektivavtal som Vision tecknar innehåller regler för beredskap. Om man har inlöst övertidsersättning är det viktigt omförhandla inlösningen när förutsättningarna förändras. Beredskapstjänstgöring ökar risken för övertidsarbete och övertidsersättning bör utgå när man behöver arbeta under sin beredskap. Den som har reducerad tjänstgöringsgrad exempelvis på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet kan arbetsgivaren inte tvinga till beredskapstjänstgöring.

I vissa centrala kollektivavtal finns regler om kompensation för eventuell utebliven veckovila under beredskapen. Ibland finns denna reglering i lokalt kollektivavtal. Försök att förhandla lokalt om frågan ifall det inte finns något centralt eller lokalt tillämpligt avtal som reglerar detta.

Hur kort varsel måste arbetsgivaren ha för att tillfälligt flytta en tjänst för att täcka luckor i samhällsviktiga verksamheter?
Det finns ingen tidsgräns för när det är tillåtet. När förflyttningar och förändringar av schemat sker med mindre än två veckors varsel kan det bli aktuellt med extra ekonomiska ersättningar, så kallad förskjuten arbetstid (HÖK-AB).

Kan arbetsgivaren tvinga en anställd att flytta till ett legitimerat arbete? 
Vid tillfällig omförflyttning är det viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till vilken kompetens arbetstagaren har och inte ger andra arbetsuppgifter än som arbetstagaren faktiskt förmår utföra och ska vara lyhörd för om arbetstagare har giltiga skäl att avstå. Ett skäl att avstå som kan framföras är att kunskap saknas i kombination med yrkesansvaret som tillkommer. Frågan om en arbetsgivare kan anvisa ett sådant tillfälligt arbete till en anställd måste avgöras från fall till fall.

Kommer regeringens nya förändringar i lagen om korttidsarbete att påverka oss?
Lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete är en lagstiftning som inte gäller för offentliga arbetsgivare eller verksamheter som huvudsakligen är finansierade av offentliga medel. För medlemmar inom privat och ideell sektor gäller att verksamheter som i huvudsak bedrivs med stöd av finansiering från stat, kommun eller region är undantagna möjligheten till korttidsarbete och korttidspermittering. Lagen är främst till för att den svenska exportsektorn ska kunna hantera sina kostnader i en kortvarig kris och samtidigt kunna vidareutbilda personalen. Läs mer här. 

Ramavtal om korttidspermitttering har tecknats med arbetsgivarorganisationerna Almega (för Vårdföretagen och Tjänsteföretagen), KFO, Sobona, Fastigo samt Arbetsgivaralliansen. Korttidspermittering kan gälla även under uppsägningstid med våra avtal på Arbetsgivaralliansen, KFO och Almega.

Notera att den som korttidspermitteras, förutom en andel av sin lön, också kommer att få minskade pensionsavsättningar både till den allmänna pensionen och till tjänstepensionen eftersom dessa är relaterade till inkomsten.

Är det möjligt att ta extra anställning/bisyssla på den arbetsbefriade tiden vid korttidspermittering?
Så vitt vi vet ska det inte finnas några hinder mot det. Det är arbetsgivaren som söker ersättning från staten och det är arbetsgivarens minskade behov av arbetskraft som ligger till grund för permitteringen. Vad arbetstagaren ska göra med sin fritid är inte reglerat. Utifrån detta bör arbete hos annan arbetsgivare vara fullt möjligt utifrån samma förutsättningar som utan permittering. Vi kan inte garantera att annat arbete inte påverkar permitteringen, men vi har inte sett några indikationer på att det ska vara så. Tar man ett annat jobb är det på egen risk om än att risken är liten.

Hur har man tänkt om läkarintyg den sjunde dagen vid en sjukskrivning? Har förstått att man vanligen behöver 10-14 dagar för influensan.
Kravet på läkarintyg från åttonde dagen är nu tillfälligt borttaget från och med den 13 mars till den 31 maj. Nu krävs läkarintyg först från dag 15. Beslutet gäller alla sjukdomar och är därmed inte begränsat till Covid-19.

Innebär då det nya avskaffandet av sjukintyg efter en vecka att jag inte längre behöver lämna in förstadagsintyg eller kan chefen ändå kräva det?
Den föreslagna regeln om upphävt krav på läkarintyg från och med den åttonde kalenderdagen tolkar vi som att den kommer att bli dispositiv. Detta innebär att den kommer att ge möjlighet att vara hemma utan läkarintyg i upp till 14 dagar, istället för att det ska vara ett krav från och med dag åtta. Krav på förstadagsintyg är en åtgärd mot en enskild arbetstagare från arbetsgivaren och det ska normalt sett finnas grund för att kräva ett sådant.

Att det förordnas om en tillfällig ändring av kravet på intyg från den åttonde dagen påverkar inte per automatik personer som krävs på förstadagsintyg eftersom det dels rör den enskilda dels är en överenskommelse/ett krav inom ett helt annat område än den nuvarande regleringen om läkarintyg från dag åtta. Skulle en medlem krävas på förstadagsintyg efter att ändringen trätt i kraft bör den kontakta Vision för hjälp och stöd i att lyfta frågan med arbetsgivaren.

 

Läs mer här:
Folkhälsomyndigheten
Vårdguiden 1177
Arbetsmiljöverket
Försäkringskassan
Utrikesdepartementet


Texten uppdaterades 3 april 2020.

Nyheter

5 tips för arbetsmiljöarbete i oroliga tider

Se till att ha någon form av krisgrupp i ordning, upprätta en handlingsplan och kommunicera tidigt och tydligt, lyder några av tipsen. Suntarbetsliv har tagit fram 5 användbara tips för att hålla igång arbetsmiljöarbetet i coronatider.  2020-03-18

Så fixar du jobbet på distans

Allt fler jobbar idag hemifrån. Vad är bra att tänka på när kontoret byts ut mot köksbordet? Hur fixar du bra digitala möten och hur ska du tänka kring arbetstiden? Här är några tips på hur du blir proffs på att arbeta på distans.  2020-03-18

Corona: Vad gäller om skolan stänger?

Du kan inte vabba om skolan stänger ner på grund av Coronaviruset om barnet inte är sjukt. Arbetsgivaren behöver inte heller betala ut lön om du inte kan jobba. – Det bästa är att komma överens med arbetsgivaren om en lösning som fungerar för er båda, säger Visions Ameli Andersson.  2020-03-13

Överläggningsskyldighet undantas i ny överenskommelse

Arbetsgivaren har ingen överläggningsskyldighet vid avstängning för att hindra smittspridning av Covid-19, enligt en ny överenskommelse mellan SKR, Sobona, Vision och övriga fackliga organisationer.  2020-03-09

Till arkivet

Oroliga tider är vår grej.

Just nu är vi inne i en tuff period med mycket oro både för ekonomi och smittspridning. Det väcker såklart många frågor. Vår rådgivning är kostnadsfri hela mars, även för dig som inte är medlem, och vi hjälper gärna till med råd och stöd kring alla frågor som har med ditt jobb att göra. 

Vision Direkt

Välkommen till Vision

Värna dina rättigheter. Försäkra din inkomst. Gå med i fack och a-kassan.

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb