×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Jag godkänner villkoren för medlemskapet i Vision. Det innebär att jag är medveten om att mina personuppgifter registreras i Visions medlemsregister för att kunna erbjuda mig medlemskap i enlighet med föreningens stadgar (läs mer under vision.se/stadgar). Jag kan läsa mer om hur Vision hanterar mina personuppgifter på vision.se/personuppgifter.

Med hjälp av de uppgifter jag lämnar betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på min lön varje månad. Om det inte är möjligt får jag ett inbetalningskort hemskickat med posten eller till Kivra om jag har en digital brevlåda. Jag kan också välja att betala via autogiro eller e-faktura

Mina uppgifter skickas till de försäkringsbolag som Vision har avtal med. För att teckna hemförsäkring till medlemspris behöver jag själv kontakta det bolag Vision hänvisar mig till. Jag ansluts automatiskt till personförsäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, men då försäkringar kan omfattas av exempelvis hälsokrav bör jag noga läsa informationen som skickas hem till mig när jag blivit medlem och kontakta försäkringsbolaget om jag inte uppfyller anslutningskraven. Om jag betalar avgiften till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien (personförsäkringar) att dras så.

Inkomstförsäkringen ingår i medlemskapet men jag behöver vara med i en a-kassa för att ha rätt till ersättning vid en eventuell arbetslöshet.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

Skyddsombud

På arbetsplatsen väljer Visions medlemmar ett skyddsombud, som är med och jobbar för en bra arbetsmiljö.

Arbetsgivaren måste enligt Arbetsmiljölagen ge skyddsombudet utbildning i arbetsmiljö. Från Vision får skyddsombudet också stöd och utbildning.

På alla arbetsplatser med mer än fem anställda ska det finnas ett skyddsombud.

Mer om hur ni kan jobba med arbetsmiljön på din arbetsplats:
För en bra arbetsmiljö - samverka och förebygg

Arbetsmiljöutbildning från Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder en partsgemensam arbetsmiljöutbildning. Utbildningen är uppdelad i sex moduler som innehåller centrala delar i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Vad gör ett skyddsombud?

Skyddsombudets rättigheter för att kunna påverka för en bra arbetsmiljö på arbetsplatsen:

 • delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och av ny arbetsorganisation samt upprättande av handlingsplaner.
 • få ta del av de handlingar och erhålla de upplysningar i övrigt som behövs för ombudets uppdrag. Skyddsombudet har rätt att bli informerad av arbetsgivaren om det planeras viktiga förändringar i arbetsmiljön, och rätt att delta i planeringen av förändringarna. Det kan exempelvis gälla planer på att byta datorprogram, då det innebär nya arbetsrutiner och behov av kompetensutveckling.
 • om det behövs, vidta åtgärder för att arbetsgivaren ska åtgärda brister i arbetsmiljön. Vid omedelbar eller överhängande fara för olyckor och ohälsa kan det innebära ett arbetsplatsstopp. Vid mindre akuta situationer kan skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren för att begära att arbetsmiljöbrister åtgärdas. Åtgärdar arbetsgivaren inte problemen inom skälig tid kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket och begära ett föreläggande enligt Arbetsmiljölagen kapitel 6 §6a, vilket betyder att Arbetsmiljöverket måste fatta ett särskilt skriftligt beslut om hur frågan ska hanteras. Det görs vanligtvis i samband med en arbetsplatsinspektion.
 • rätt att begära en undersökning av förhållandena inom skyddsområdet (vanligtvis arbetsplatsen, för ett huvudskyddsombud är skyddsområdet en hel organisation, och ett regionalt skyddsombud har flera små arbetsgivare inom sitt skyddsområde).
 • rätt att avbryta arbetet inom sitt skyddsombudsområde även om där finns något annat skyddsombud som har en annan uppfattning, utan betalningsansvar för eventuellt produktionsbortfall.
 • företräder hela arbetsplatsen i det förebyggande arbetet som gäller arbetsmiljön, eller endast Visions medlemmar, beroende på vad de som valt skyddsombudet bestämt ska vara skyddsområde.

Mer om skyddsombudets rättigheter

 • får inte hindras från att fullgöra sitt uppdrag. Den arbetsgivare, eller arbetstagare, som hindrar skyddsombudet kan bli dömd att betala skadestånd.
 • har rätt till den ledighet som behövs för uppdraget med bibehållen lön och andra anställningsförmåner från arbetsgivaren, eftersom uppdraget är en del av arbetsgivarens skyddsverksamhet som arbetsgivaren är skyldig att genomföra enligt Arbetsmiljölagen.
 • får inte ges försämrade arbetsförhållanden eller anställningsvillkor med anledning av sitt uppdrag. En arbetsgivare som bryter mot detta kan bli skadeståndsskyldig utifrån Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen.
 • ska inte företräda en medlem i enskilda ärenden som ska förhandlas enligt Medbestämmandelagen. Däremot kan ett skyddsombud även vara fackligt arbetsplatsombud, och i den rollen företräda medlemmar i enskilda ärenden. Behöver en enskild arbetstagare företrädas, blir även andra lagar än Arbetsmiljölagen inblandade. Det förutsätter ett fackligt ombud som har rätt att verka utifrån till exempel Medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd.
 • har tystnadsplikt om medlemmars enskilda åsikter och personliga uppgifter, liksom om företagshemligheter. Medlemmarna ger sitt godkännande för de uppgifter skyddsombudet kan prata om när den företräder en person.

Lagen säger...

Skyddsombudet väljs med fördel av fackets medlemmar, är en del av den fackliga organisationen, och har därför även stöd för uppdraget i Förtroendemannalagen utöver stödet i Arbetsmiljölagen. Både Förtroendemannalagen och Arbetsmiljölagen ger skyddsombudet en suverän rätt att bli informerad om och delta i planeringen av organisationsförändringar. Lagarna ger också skyddsombudet rätt att tillkalla Arbetsmiljöinspektionen och stoppa arbetet om det finns akuta arbetsmiljörisker.

Kan man välja ett icke-fackligt skyddsombud?

Ja, teoretiskt går det att vara skyddsombud utan att vara fackligt ansluten. Även om lagstiftaren när Arbetsmiljölagen skrevs utgick från att alla på arbetsplatsen var med i facket. I praktiken blir det svårare att vara ett icke-fackligt skyddsombud. Anledningen är att den som inte är ett fackligt skyddsombud inte har tillgång till det stöd som facket erbjuder (skyddsombudsutbildning, metodstöd, verktyg och coachning).

En annan viktig anledning är att ett fackligt skyddsombud har en mycket starkare juridisk ställning med ett extra personligt skydd utifrån Förtroendemannalagen. Det innebär att om skyddsombudet skulle bli hindrat eller kränkt vid utövandet av rollen som skyddsombud, kan facket driva en tvist i Arbetsdomstolen.

Den som är skyddsombud utan facklig förankring har som alla skyddsombud stöd i Arbetsmiljölagen att anmäla den som hindrat skyddsombudet att utföra sina arbetsuppgifter. Men ett icke-fackligt skyddsombud får själv begära skadestånd.

För att få veta mer om hur Arbetsmiljöverket beskriver rollen som skyddsombud och vilka rättigheter skyddsombudet har, rekommenderas informationsskriften "Skyddsombudet – arbetstagarnas företrädare i frågor som rör arbetsmiljön". Skriften kan även vara användbar i en dialog med chefen, eller på arbetsplatsen inför val av skyddsombud.

Huvudskyddsombud

På större arbetsplatser där det finns flera skyddsombud, utses ett huvudskyddsombud. Den främsta uppgiften för huvudskyddsombudet är att samordna och utveckla skyddsombudens verksamhet på en mer strategisk nivå. Saknas det ett skyddsombud på en arbetsplats vänder sig medarbetare och chefer till huvudskyddsombudet för råd och stöd, samt samverkan. Huvudskyddsombudet ingår även i skyddskommittén.

Huvudskyddsombudet kan också företräda skyddsombuden i dialogen med arbetsgivaren i frågor som inbegriper flera arbetsplatser.

Regionala skyddsombud

På mindre arbetsplatser med under 50 anställda, där det inte finns någon skyddskommitté men minst en medlem i Vision, kan arbetsplatsen få stöd från Visions regionala skyddsombud (RSO). Det regionala skyddsombudet är tillgängligt för flera arbetsplatser inom en region, och är knutet till Visions regionala center. Jobbar du inom Svenska kyrkan finns ett RSO på Visions stiftsavdelning, jobbar du till exempel på ett HVB-hem eller ett mindre vårdföretag finns ett RSO knutet till Visions center i din region.

Ett regionalt skyddsombud får inte hindras tillträde till arbetsplatsen för att genomföra sitt uppdrag. Att motarbeta eller hindra ett skyddsombud är ett brott både mot Arbetsmiljölagen och Förtroendemannalagen. Det regionala skyddsombudet har samma rättigheter som ett vanligt skyddsombud, och har även som uppdrag att uppmuntra till val av skyddsombud och vara ett stöd skyddsombuden. Visions RSO hjälper till att göra skyddsronder och att ge råd till chefen om hur man kommer igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet som Arbetsmiljölagen kräver att arbetsgivaren ska bedriva. 

Läs också om skyddskommitténs uppgifter

Nyheter

Så blir du mer produktiv

Att bli mer produktiv handlar inte om att jobba hårdare utan att jobba smartare.  2019-02-14

Gulliga katter på nätet kan förbättra arbetsmiljön

Tittar du på kattfilmer på arbetstid? Fortsätt med det! Studier visar att den som tar en paus i arbetet och tittar på kattklipp blir piggare, gladare och jobbar bättre.  2019-02-04

Nyårslöftet: Stressa mindre på jobbet

Nyårslöften känns lite avlägset så här halvvägs in i februari men i en undersökning som Blocket Jobb har gjort, i samarbete med Kantar Sifo, kan vi läsa att yrkesverksamma svenskar har avlagt löftet att stressa mindre på jobbet. Har du lyckats hålla nyårslöftet?  2019-02-12

Så lyckas du koppla bort jobbet i jul

Många har svårt att ta ledigt från jobbet under julen. Här kommer några tips från Angela Ahola, doktor i psykologi, om hur du kan koppla bort arbetet under julledigheten.  2018-12-19

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb