×

 

Bli medlem i Vision - 3 månader kostnadsfritt

 • Under 30 år? 100 kr för hela första året
 • Student? 100 kr för hela studietiden

Om medlemskapet

Gå vidare

Dina uppgifter registreras i vårt medlemsregister. Med hjälp av uppgifterna betalas medlemsavgiften genom automatiskt avdrag på din lön varje månad.

Om det inte är möjligt får du ett inbetalningskort hemskickat med posten. Du kan också betala via autogiro.

Du ansluts automatiskt till försäkringar hos det försäkringsbolag som Vision samarbetar med, och du bör noga läsa informationen som skickas hem till dig när du blivit medlem.

Är du inte fullt arbetsför när du blir medlem behöver du kontakta försäkringsbolaget, eftersom det ställs vissa hälsokrav. Du måste också vara bosatt och folkbokförd i Sverige. Om du anmäler dig som medlem med startdatum bakåt i tiden ska du istället uppfylla kraven den dag du gör medlemsanmälan. Med fullt arbetsför menas att du kan utföra ditt vanliga arbete utan undantag, inte får ersättning som har samband med egen sjukdom, skada eller funktionshinder, eller har vilande sådan ersättning och inte av hälsoskäl har särskilt anpassat arbete, anställning med lönebidrag eller liknande. Är du sjuk kortare tid än 15 dagar räknas du som fullt arbetsför.

Om du betalar din avgift till Vision via löneavdrag kommer även försäkringspremien att dras så, om du inte tackar nej till försäkringarna eller kontaktar försäkringsbolaget för att ändra till inbetalningskort eller autogiro.

Vi kommer att skicka dina uppgifter till de försäkringsbolag som Vision har avtal med.

Glöm inte söka medlemskap i a-kassan! Läs mer om det på https://www.akassanvision.se/

Eller sms:a "Vision" till 71501 så ringer vi upp dig!

×

Hitta på Vision

IT-skyddsrond –för att förbättra IT-miljön på arbetsplatsen

Visions medlemmar har i snitt har en tidsförlust på nästan en halvtimme per dag på grund av IT-strul. På en månad har man alltså tappat drygt en arbetsdag. Med IT-skyddsronder kan ni identifiera tidstjuvar och förbättringsbehov i er digitala arbetsmiljö. Genom att involvera medarbetare och samla in förbättringsidéer och behov för att utveckla användbarheten och öka beställarkompetensen inför nästa IT-upphandling.

Varför ska man genomföra en IT-skyddsrond?

Huvudsyftet är enkelt: att förbättra den digitala arbetsmiljön och och användbarheten genom att identifiera förbättringsbehov och problem i existerande IT-system. Vissa saker kan sedan åtgärdas eller tas vidare till nästa upphandling. Genom att arbeta med IT–skyddsronder ökar man kontakten mellan verksamhetsansvariga, systemleverantörer och användare i en verksamhet för att få en gemensam bild av hur de digitala lösningarna fungerar i praktiken. Beställarkompetensen ökar. Medarbetare och chefer som har inflytande vid utveckling av verksamhetens IT-system upplever mindre strul och stress och levererar bättre kvalitet på sitt jobb. Arbetsgivaren tjänar alltså på att involvera medarbetarna i ett tidigt skede för att få IT-system som fungerar bra.

Vad är en IT-skyddsrond?

En IT-skyddsrond genomförs på liknande sätt som en traditionell skyddsrond, men involverar även användare och IT utvecklare.. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom den digitala arbetsmiljön. Det rör allt från brister i IT systemens användbarhet och praktiska problem som inloggning, till utbildning, haverirutiner etc.

Så genomförs en IT-skyddsrond

Förberedelser

 • Utse personer som ska delta. T.ex. användare, chef, skyddsombud, IT utvecklare, upphandlingsansvarig
 • Boka tid för en IT-skyddsrond samt tid för uppföljande möte.
 • Bestäm vilken verksamhet/process som ska granskas.
 • Bestäm vilka program/mjukvaror som ska ingå.

Genomförande

Gå igenom verksamhetens/processens:

 • Hårdvara
 • Mjukvara
 • Kringutrustning, såsom skrivare, datorskärmar etc. Gå systematiskt igenom aktuella program/arbetsprocess. Vilka parametrar ska bedömas?

Punkter att bedöma under skyddsronden:

 • Eventuella säkerhetsrisker
 • ÖverskådlighetIntuitivitet – till exempel grafiskt gränssnitt, design av formulär
 • Användbarhet – den grad av nytta som systemet utgör för en användare i en viss situation.
 • Kommunikation med andra relevanta system
 • Olika sorters moduler som kan finnas
 • Antal pappersutskrifter som görs/krävs
 • Tidsåtgång för typfall
 • Konkreta problem med systemet, förslag på förbättringar
 • Eventuellt underlag från tidigare skyddsrond/systemutvärdering

Gå igenom utbildning kring IT-systemen genom att ställa följande frågor:

 • Hur ser schemaläggningen för utbildningar ut och vilken typ av utbildningerhålls? Är det obligatorisk närvaro? Ges alla möjlighet att delta? Har utbildarna rätt kompetens?
 • Hur dokumenteras deltagande i och kvaliteten på IT-utbildningarna?
 • Hur vill ni ha det på arbetsplatsen? Gör en utvärdering.
 • Hur introduceras och säkerställs den digitala kompetensen för den som är ny på jobbet?

Gå igenom haverirutiner genom att ställa följande frågor:

 • Vem kontaktar man vid problem?
 • Finns skriftliga rutiner för datorhaverier?
 • Var finns back-up på personliga koder, manuella diktafoner och pappersblanketter, till exempel sjukintyg?
 • Hur sparas uppkommen dokumentation under en haveriperiod?

Inför haveriövningar om det inte finns

Efter genomgången – handlingsplan och tid för uppföljning:

 • Gör en lista på aktuella förbättringsbehov och frågor.
 • Ge förslag på förbättringsåtgärder med riskbedömning för arbetsmiljön och kvalitetssäkring för verksamheten, och om det är aktuellt ur ett klient-/säkerhetsperspektiv.
 • Upprätta en handlingsplan för förbättringsåtgärder
 • Fördela ansvaret för att åtgärderna ska utföras på olika personer.
 • Gör en lista över frågor som behöver diskuteras eller hänskjutas till en annan del av organisationen.
 • En större uppföljning kan göras efter några ytterligare månader. Det är viktigt att alla är införstådda i tidplanen och sitt ansvar för att förbättringarna ska bli verklighet.

Nyheter

Så har ledningen engagerat sig för en bättre arbetsmiljö

Den dagliga arbetsmiljön engagerar såväl medarbetare och skyddsombud som chefer och politiker. VA Syd och Emmaboda kommun är två arbetsplatser som kan se effekten av att arbeta med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Personalcheferna berättar om några konkreta insatser.  för 5 dagar sedan

Stresskollen – ett handfast stöd vid förändring

Stress och arbetsmiljö är stora frågor som kan vara svåra att prata om på jobbet – särskilt i tider då en arbetsgrupp står inför stora förändringar. Här berättar vi om två arbetsplatser som använt Stresskollen som ett verktyg för att stärka gemenskapen i arbetslaget.  för 5 dagar sedan

Stresskollen visar vägen i Falköping

För att hjälpa arbetsplatser att ta tempen på sitt arbetsklimat har Vision skapat grupptestet Stresskollen. En av de arbetsgivare som genomfört testet storskaligt och med en långsiktig ambition är Falköpings kommun. Så här har testet hjälpt arbetsgivaren att blicka framåt.  för 12 dagar sedan

Utbildning en nyckel i arbetsmiljöarbetet

Chefer som arbetar nära verksamheten och i mindre arbetslag är några av ingredienserna i Emmaboda kommuns framgångsrecept. Det märks inte minst på de låga sjuktalen, som år efter år toppar listan över Sveriges lägsta. Kommunalrådet Ann-Marie Fagerström berättar om några betydelsefulla insatser som visat organisationen i rätt riktning.  för 13 dagar sedan

Till arkivet

Kan er arbetsmiljö förbättras?

Digital arbetsmiljö

Digital arbetsmiljö

Hållbart arbetsliv, Fika

Många är nöjda med sin digitala arbetsmiljö men många upplever den också som stressande. Bjud in till en fika och prata om hur den kan bli bättre.

Gör skillnad på jobbet!

Du och tusentals andra i Vision gör skillnad på arbetsplatserna. Vad engagerar er på din arbetsplats? I engagemangskiosken kan du själv plocka ihop det som behövs för en aktivitet utifrån ditt eget intresse och dina egna förutsättningar.

Engagemangskiosken

Kom i kontakt med Vision

Vision nära dig

Hitta ditt Visioncenter, avdelning eller klubb